ΑΘΗΝΑ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2Α 1054805 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. (Δ.2)
ΤΜΗΜΑ Α’

2.Γ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375137, 210-3375979,
210-3375087
Fax: 210-3375489

ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης – πρόσκλησης για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ε’ και στ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

β) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και της παραγράφου 21 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α’ έως δ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

γ) Τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013 (ΦΕΚ τεύχος Β’486) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την τροποποίηση της ΑΥΟ Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011) για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές.

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ182/Α/14-6-1988), «Οργανισμός του ΥΠ. ΟΙΚ», του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012».

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την ύπαρξη εξειδικευμένων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

ζ) Την αρ. Δ2Α 1049736 ΕΞ 21-3-2013 Απόφαση «Παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης – πρόσκλησης για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους».

η) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης-Πρόσκλησης έως και την 8η Απριλίου 2013.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί με παρουσία ενός μάρτυρα στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους οφείλουν να φροντίσουν με προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας