Αθήνα, 04 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1039704 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα Α,Δ

Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:  210 3630573
3628634
FΑΧ:   210 3635077

ΘEMA: Αποδοχή τραπεζικών επιταγών κατά τις ημέρες της «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών του έτους 2013.

ΣΧΕΤ : Η ΔΠΕΙΣ Α 1033720 ΕΞ 2012 έγγραφο.

Σας ενημερώνουμε, ότι κατά το έτος 2013 οι ημέρες «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 11 Ν.3336/2005, ΦΕΚ Α 96/20.04.05) είναι η 29η Μαρτίου και η 1η Απριλίου. Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 2α  Απριλίου 2013.

Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω επιταγές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται–καταχωρούνται στο πινάκιο των ημερών που εισπράχθηκαν και να αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ανεξάρτητα από την αναγραμμένη ημερομηνία έκδοσής τους.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

H Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευ. Χατζηπαναγιώτου