Αθήνα, 11/3/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1044113 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA:Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών στοιχείων, βάσει των αποφάσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 5921/1.3.2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας ερωτάτε εάν βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), μπορεί να γίνει χρήση των φορολογικών στοιχείων που έπειτα από σχετική απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. είχαν θεωρηθεί κατά διάφορο τρόπο (άρθρο 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.) ή εάν πρέπει να προσκομιστούν στη Δ.Ο.Υ. για ακύρωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., επισημάνθηκε ότι όλες οι αποφάσεις των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. που είχαν εκδοθεί βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., παύουν να ισχύουν από 1.1.2013 (με παροχή δυνατότητας χρησιμοποίησης των εγκρίσεων έως 28.2.2013 βάσει της ίδιας εγκυκλίου) και οι υπόχρεοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, εφόσον παύει η ισχύς των αποφάσεων που είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να θεωρήσουν τα φορολογικά τους στοιχεία (για τα οποία προβλέπεται θεώρηση από τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ.), μη δυνάμενης της δυνατότητας χρησιμοποίησης των θεωρημένων κατά διάφορο τρόπο στοιχείων βάσει των μη ισχυουσών από 1.1.2013 σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται τέλος ότι, οι υπόχρεοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα φορολογικά τους στοιχεία για ακύρωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μόνο στην περίπτωση που προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους και όχι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεστε στο σχετικό έγγραφό σας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης