Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5009905 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Διον. Ζορμπάνος
Νικ. Βιδάλης
Τηλέφωνο : 210 69.87.479
Fax:210.69.87.489

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων των ΔΟΥ στις Τελωνειακές αρχές αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών.

Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και ενδιαφερόμενων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο. Η ως άνω απαλλαγή παρέχεται και σε αντικείμενα και υλικά που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά καθώς και στα καύσιμα, λιπαντικά, τροφοεφόδια και λοιπά αγαθά με τα οποία εφοδιάζονται.

Ως «κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο» θεωρούνται, βάσει του ίδιου άρθρου, αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή της εισαγωγής διαχειριστική περίοδο.

2. Σύμφωνα με την αρ. 1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ.1155/26.7.1999 Δ.Υ.Ο., για την απόδειξη της ανωτέρω προϋπόθεσης προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από Φ.Π.Α., τόσο των αεροσκαφών όσο και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών υλικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό αυτών, απαιτείται η προσκόμιση στο Τελωνείο σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας για τη φορολογία της αεροπορικής εταιρείας Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγείται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Δ. 792/426/2002 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 797/Β/27.6.2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τη Δ. 878/551/1.6.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 809/Β/14.6.2005), καθορίστηκε, στα πλαίσια των ρυθμίσεων του νόμου, η διαδικασία απαλλαγής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην εισαγωγή μισθωμένων αεροσκαφών από αεροπορικές εταιρείες εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας που εκτελούν, κυρίως μεταφορές εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Φ.Π.Α., που αναλογεί στην εισαγωγή μισθωμένων αεροσκαφών, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής τους.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΑΥΟ, ορίζεται ότι για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 27 του ν.2859/2000, απαιτείται η προσκόμιση, κατά τον τελωνισμό με την διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια ΑΥΟ και την συνακόλουθη χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ, της προβλεπόμενης βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ.

Επιπρόσθετα, με την παρ. 5 της Δ. 1253/792/21.7.2005 Δ.Υ.Ο.Ο με την οποία κοινοποιήθηκε η Δ. 878/551/1.6.2005 Α.Υ.Ο.Ο, ορίζεται ότι, εφόσον για τις εγκατεστημένες στη χώρα μας αεροπορικές εταιρείες δεν συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο για την απαλλαγή από Φ.Π.Α., δεν παρέχεται απαλλαγή, αλλά ο Φ.Π.Α. εισπράττεται κατά τα προβλεπόμενα κατά τον τελωνισμό των αεροσκαφών.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α 1047/60/29-4-2004 ΔΥΟ καθορίστηκε ότι η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το αργότερο πριν την παρέλευση της 30-6 έκαστου έτους και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, ο ΦΠΑ για τον οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή κατά το χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/5 καθίσταται απαιτητός μαζί με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

5. Σύμφωνα με την Α. 2392/161/11-7-2008 ΔΥΟΟ, σε όσες περιπτώσεις εγείρονται αμφιβολίες στις Τελωνειακές αρχές ως προς το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που εκδίδονται, κατά τα ανωτέρω, από τις αρμόδιες ΔΟΥ ζητείται η συνδρομή των κατά τόπους ΕΛΥΤ οι οποίες προβαίνουν άμεσα σε έλεγχο των εταιρειών αυτών προκειμένου να διαπιστώνεται εάν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση του νόμου για τη χορήγηση της απαλλαγής.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι οι απαλλαγές από ΦΠΑ πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε διατάξεις νόμου και αφετέρου τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων των χορηγούμενων απαλλαγών από τις Τελωνειακές αρχές, καθώς και τα προσκόμματα που δημιουργούνται στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

-Η χορηγούμενη βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να προσκομίζεται έως τις 30/6 έκαστου έτους στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή ενώ σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, παρατείνεται αντίστοιχα έως ένα μήνα μετά τη λήξη της κατά παράταση προθεσμίας και ο χρόνος υποβολής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της βεβαίωσης της ΔΟΥ σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από ΦΠΑ.

-Εφόσον παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία χωρίς να προσκομιστεί η ανωτέρω βεβαίωση, η Tελωνειακή αρχή απευθύνεται άμεσα στην αρμόδια ΕΛΥΤ η οποία και πραγματοποιεί έλεγχο στην αεροπορική επιχείρηση εντός μηνός από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή και:

Α. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής του άρθρου 27 του ν.2859/2000 δεν επιβάλλεται ΦΠΑ αλλά μόνο το προβλεπόμενο πρόστιμο για την μη ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών της Α.1047/60/04 ΔΥΟ.

Β. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, ο ΦΠΑ για τον οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή κατ΄εφαρμογή της Α.1047/60/04 ΔΥΟ από την 1/1 του έτους, καθίσταται απαιτητός μαζί με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

Τέλος η παρ.5 της αρ. Α.1047/60/04 ΔΥΟ καταργείται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ