ΠΟΛ. 1121-23-10-2007

Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χρηματικών ποσών που καταθέτουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπέρ των πυρόπληκτων
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αρ.πρωτ.1084558/1633/Α0012/ΠΟΛ. 1107/05.09.2007 εγκύκλιο διαταγή μας έγινε δεκτό ότι, τα χρηματικά ποσά των δωρεών υπέρ των πυρόπληκτων που κατατίθενται στον "Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων" που συστήθηκε με την αριθμ. 2/53006/Α0024/27.08.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ή κατατίθενται σε λοιπές τράπεζες και εν συνεχεία μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό, αφαιρούνται από το εισόδημα των φυσικών προσώπων ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.

Για την έκπτωση της δωρεάς από το εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε αυτό ότι η κατάθεση γίνεται για την αρωγή των πυρόπληκτων.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα ποσά που δωρίζονται από το χρόνο έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης (27 Αυγούστου 2007 και μετά).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. με την υπ΄ αριθμ. 1341/27.08.2007 απόφασή του, αποφάσισε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού σε όλα τα Ταχυδρομικά Καταστήματα της χώρας για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, και εν συνεχεία με την υπ΄ αριθμ. 1.2.2/146/30.08.2007 ειδική εγκύκλιο έδωσε οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης των δωρεών. Δηλαδή, οι πιο πάνω ενέργειες των ΕΛΤΑ Α.Ε. προηγήθηκαν χρονικά από την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος διαταγής, με αποτέλεσμα να μην αναφέρονται σε αυτή οι δωρεές των φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων που κατατίθενται στα καταστήματα των ΕΛΤΑ και να υπάρχει κίνδυνος μη αναγνώρισής τους από τις Δ.Ο.Υ..

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι σε ορισμένα σημεία της χώρας που δεν λειτουργούν τράπεζες, υπάρχουν καταστήματα των ΕΛΤΑ και λόγω της κοινωνικής αποστολής των τελευταίων, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι και τα χρηματικά ποσά των δωρεών υπέρ των πυρόπληκτων που κατατίθενται στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, θα αφαιρούνται από το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα μεταφέρονται στον "Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων" που έχει συσταθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την έκπτωση των ως άνω ποσών απαιτείται η ύπαρξη του αποδεικτικού κατάθεσής τους στα Ταχυδρομικά Καταστήματα της χώρας όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση γίνεται για την αρωγή των πυρόπληκτων.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δωρεές που πραγματοποιούνται από 27.08.2007 και μετά.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ