ΠΟΛ. 1123-25-10-2007

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γβ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. 84 Α΄).

2. Την κατάργηση, με την παράγραφο 11 του άρθρου 28 του Ν. 3522/2006, της υποχρέωσης τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) ως υποχρέωσης και των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

3. Την 1055485/492/0015/ΠΟΛ. 1062/2.7.2004 (ΦΕΚ 1087 Β΄/19.7.2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27.2.2007 για τροποποίησή της.

4. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).

5. Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, της μικρής αξίας ορισμένων από αυτά, και του πλήθους των συναλλαγών και των στοιχείων που εκδίδουν, καθώς και την αναγκαιότητα διευκόλυνσής τους στην τήρηση του βιβλίου αυτού.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουλίου 2007 και στο εξής και για τα είδη των οποίων η αξία κτήσης είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ τηρούν το βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή για μεν τις χονδρικές πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται, για δε τις λιανικές πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία με βάση την απογραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου η τιμή κτήσης ορισμένων από τα πιο πάνω είδη αυξηθεί πάνω από το ως άνω όριο, η αύξηση αυτή δεν δημιουργεί άλλες υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα είδη μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της διαχειριστικής περιόδου.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ