ΠΟΛ. 1124-25-10-2007

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γβ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. 84 Α΄).

2. Την 1066723/502/0015/ΠΟΛ. 1173/9.7.2001 (ΦΕΚ 916 Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27.2.2007 για παράτασή της.

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).

4. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων εκτροφής ζώων και την ανάγκη διευκόλυνσης αυτών στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής τηρούν το βιβλίο αποθήκης με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Πρώτες και βοηθητικές ύλες παραγωγής φυραμάτων: Κατά την εισαγωγή κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή φυραμάτων, κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία, της αξίας τιθεμένης στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση.

Β) Ζωϊκός πληθυσμός:

α) "Μητέρες": Κατά την εισαγωγή, για μεν τις "μητέρες" που αγοράζονται κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται για την αγορά τους, για δε τις "μητέρες" που εκτρέφονται κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και αξία (κόστους), της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση, κατά δε την εξαγωγή, για τις "μητέρες" που τυχόν πωλούνται, κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται για την πώλησή τους.

β) Αρσενικά αναπαραγωγής: Ισχύουν ανάλογα τα ίδια ως ανωτέρω.

γ) Νεογέννητα: Κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και κατά την εξαγωγή, για τα "νεογέννητα" που τυχόν πωλούνται, κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται για την πώλησή τους. Οι απώλειες αυτών λόγω θανάτου και οι ποσότητες αυτών που μεταφέρονται στους χώρους πάχυνσης παρακολουθούνται σε κεφάλια σε διακεκριμένες στήλες της εξαγωγής.

δ) Παχυνόμενα: Ισχύουν ανάλογα τα ίδια ως ανωτέρω.

Γ) Ετοιμα προϊόντα:

α) Σφαγμένα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) με τα ζώα που στέλνονται προς σφαγή με αντίστοιχη πίστωση (σε κεφάλια) της μερίδας παχυνόμενα και πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) διακεκριμένα για το κρέας και για τα υποπροϊόντα (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια).

β) Σφαγμένες "μητέρες": Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) με τις "μητέρες" που στέλνονται προς σφαγή με αντίστοιχη πίστωση (σε κεφάλια) της μερίδας "μητέρες" και πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) διακεκριμένα για το κρέας και για τα υποπροϊόντα (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια).

γ) Σφαγμένα αρσενικά αναπαραγωγής: Ισχύουν ανάλογα τα ίδια ως ανωτέρω.

δ) Κρέατα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) των μερίδων σφαγμένα, σφαγμένες "μητέρες" και σφαγμένα αρσενικά αναπαραγωγής και πιστώνεται: α) κατά ποσότητα (σε κιλά) και αξία με τις πωλήσεις και β) κατά ποσότητα (σε κιλά) με τα στοιχεία εσωτερικής διακίνησης που εκδίδονται για το επόμενο στάδιο επεξεργασίας.

Δ) Υποπροϊόντα: Τηρείται ξεχωριστή μερίδα ανά υποπροϊόν (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια) ή μερίδα σύμφωνα με τον τρόπο που αυτά πωλούνται, η οποία χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά και τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) των μερίδων σφαγμένα, σφαγμένες "μητέρες" και σφαγμένα αρσενικά αναπαραγωγής και πιστώνεται κατά ποσότητα (με τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται) και αξία με τις πωλήσεις.

Κατά τα λοιπά (παρασκευή λοιπών προϊόντων, π.χ. σουβλάκια, ρολά κ.λπ.) το βιβλίο αποθήκης τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Λόγω του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά τον πιο πάνω τρόπο παρέλκει η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τα ζώα που εκτρέφονται. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, κατανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση με βάση κατάλληλα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται πάγια.

3. Οι ως άνω επιχειρήσεις για τα ζώα που τεμαχίζουν και αποστεώνουν δεν υπέχουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, καθόσον οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν επεξεργασία.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ