ΠΟΛ. 1125-25-10-2007

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γβ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. 84 Α΄).

2. Την 1066722/501/0015/ΠΟΛ. 1172/9.7.2001 (ΦΕΚ 916 Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27.2.2007 για παράτασή της.

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).

4. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων εκτροφής πτηνών και την ανάγκη διευκόλυνσης αυτών στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουλίου 2007 και στο εξής τηρούν το βιβλίο αποθήκης με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Πρώτες και βοηθητικές ύλες παραγωγής φυραμάτων: Κατά την εισαγωγή κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή φυραμάτων, κατ΄ είδος, ποσότητα (με βάση τα σχετικά δελτία εσωτερικής διακίνησης στα οποία η εξαγόμενη ποσότητα αναγράφεται κατά προσέγγιση) και αξία, της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα των ποσοτήτων πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή γίνεται με βάση την απογραφή που διενεργείται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, οπότε και εκδίδονται διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Β) Ζωϊκός πληθυσμός:

α) Νεοσσοί κρεατοπαραγωγής (εκκολαπτόμενοι και αγοραζόμενοι) 1 - 20 ημερών: Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή κατά ποσότητα (σε κεφάλια).

β) Αναπτυγμένα πουλερικά (πάνω από 20 ημερών): Κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και αξία (κόστος), της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση και κατά την εξαγωγή, για μεν τα πουλερικά που στέλνονται προς σφαγή κατά ποσότητα (σε κιλά και κεφάλια) και αξία, της αξίας τιθεμένης στον ίδιο ως άνω χρόνο, για δε τα πουλερικά που πωλούνται κατά ποσότητα (σε κιλά και κεφάλια) και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται για την πώλησή τους. Οι απώλειες αυτών λόγω θανάτου παρακολουθούνται σε κεφάλια σε ξεχωριστή στήλη της εξαγωγής.

Επιπλέον τηρούνται λογαριασμοί παραγωγής, στους οποίους καταχωρούνται οι κάθε φύσης δαπάνες παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται κατά φορείς κόστους με βάση τα κατάλληλα κριτήρια από τη μέχρι σήμερα πείρα της κάθε επιχείρησης, τα οποία εφαρμόζονται πάγια.

Γ) Έτοιμα προϊόντα:

α) Σφαγμένα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια) με τα πτηνά που στέλνονται προς σφαγή με αντίστοιχη πίστωση (σε κεφάλια της μερίδας αναπτυγμένων πουλερικών) και πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) με τα σφαγμένα πτηνά.

β) Κρέατα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) της οικείας μερίδας σφαγμένων και πιστώνεται: α) κατά ποσότητα (σε κιλά) και αξία με τις πωλήσεις και β) κατά ποσότητα (σε κιλά) με τα δελτία εσωτερικής διακίνησης που εκδίδονται για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας.

Δ) Υποπροϊόντα: Τηρείται ξεχωριστή μερίδα ανά υποπροϊόν (κεφάλια, πόδια κ.λπ.) ή μερίδα σύμφωνα με τον τρόπο που αυτά πωλούνται, η οποία χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά και τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) της οικείας μερίδας σφαγμένων και πιστώνεται κατά ποσότητα και αξία με τις πωλήσεις.

Κατά τα λοιπά (παρασκευή λοιπών προϊόντων, π.χ. σουβλάκια, ρολά κ.λπ.) το βιβλίο αποθήκης τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2. Λόγω του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά τον πιο πάνω τρόπο παρέλκει η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τα πτηνά που εκτρέφονται. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, κατανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση με βάση κατάλληλα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται πάγια.

3. Οι ως άνω επιχειρήσεις για τα πτηνά που τεμαχίζουν και αποστεώνουν δεν υπέχουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, καθόσον οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν επεξεργασία.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ