ΠΟΛ. 1126-30-10-2007

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης χώρων εμπορικού κέντρου για το έτος 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), και ειδικότερα:

α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 8

β) τις διατάξεις της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3522/2006.

3. Την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 (ΦΕΚ 2022/Β/15.10.2007).

4. Την ανάγκη ύπαρξης ευλόγου χρόνου μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 και της προθεσμίας που προβλέπεται από την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αυτής.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

6. Την αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών".

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης επιλογής φορολόγησης που προβλέπεται από την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ. 1112/5.10.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ