ΠΟΛ. 1127-1-11-2007

Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 της απόφασής μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ. 1102/29-8-2007 (ΦΕΚ Β΄- 1745/31-8-07), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων χρεών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών:

α) 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ. 1102/29-8-2007, (ΦΕΚ Β΄ - 1745/31-8-07), και συγκεκριμένα των παραγράφων 1 και 2 αυτής,

β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006,

γ) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄).

6. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους, που εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Το γεγονός ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή όλων των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του Νομού Αχαΐας.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

9. Την αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 της απόφασής μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ. 1102/29.8.2007 (ΦΕΚ 1745-Β΄), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., για όλες τις επιχειρήσεις (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του Νομού Αχαΐας.

2. Την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 της απόφασής μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ. 1102/29-8-2007 (ΦΕΚ 1745-Β΄), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων στις περιοχές της προηγούμενης παραγράφου και με παράταση μέχρι 10 Νοεμβρίου 2007 των προθεσμιών που έληξαν από 27 Αυγούστου 2007 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2007.

Οι λοιπές προθεσμίες της παραγράφου 2 της απόφασής μας 1081900/6795- 20/0016/ΠΟΛ. 1102/29-8-2007 (ΦΕΚ 1745-Β΄) εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων των παρ. 1 και 2 της ΠΟΛ. 1102/2007 επιστρέφονται.

4. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, με προθεσμία καταβολής από 29 Αυγούστου 2007 έως 31 Οκτωβρίου 2007, που τυχόν καταβλήθηκαν επιστρέφονται στις επιχειρήσεις (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του Νομού Αχαΐας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ