ΠΟΛ.1135-14-11-2007

 

  Τροποποίηση διατάξεων της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ . 1268/09-12-2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 2246/1952 (ΦΕΚ Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 28/07/1931 " Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" (ΦΕΚ Α΄ 239), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 1957/1991 (ΦΕΚ Α΄ 114).

4. Την 42362/ Υ 252/28-09-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1268/09-12-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1580) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υφισταμένης διαδικασίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την απόδοση των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου στα πινάκια των επιταγών των τραπεζών, από κεντρική υπηρεσία των τραπεζών και όχι από τα κατά τόπους καταστήματα.

8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 1 της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1268/09-12-2002 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως:

"Στις περιπτώσεις που η διαχείριση των εργασιών αυτών πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας των τραπεζών, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου για τα εκδοθέντα πινάκια επιταγών κάθε ημερολογιακού πενθημέρου αποδίδονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία των τραπεζών, με την υποβολή εις διπλούν των προαναφερομένων καταστάσεων, κατά τραπεζικό κατάστημα."

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η