ΠΟΛ 1136-15-11-2007

Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186-1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992.- ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της A.Υ.O.O. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ /1191/26.8.2005) "Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)".

4. Τις διατάξεις της A.Υ.O.O. 1034280/271/0015/ΠΟΛ. 1056/5.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 464/13.4.2006) "Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1.1.2005 και εφεξής".

5. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν περιλαμβάνεται, κατ΄ εξαίρεση, για το ημερολογιακό έτος 2008 η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β΄/1191/26.8.2005) και 1034280/271/0015/ΠΟΛ. 1056/5.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 464/13.4.2006).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ