ΠΟΛ 1140/30-11-2007:

"Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας".

1. Με την εγκύκλιο 1084517/543/0015/ΠΟΛ 1104/6.9.07 παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας καθώς και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω νομούς, ανεξάρτητα από το εάν αυτή πλήγηκε από τις πυρκαγιές.

2. Δεδομένου ότι ανάλογα προβλήματα εφαρμογής του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντιμετωπίζουν και οι επιτηδευματίες των περιοχών που αναφέρονται στο θέμα της παρούσας (Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαϊας), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1104585/1578/ΠΟΛ 11127/1.11.07, παρέχουμε τη δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής της παραπάνω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1104/07) και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω δήμους του νομού Αχαΐας καθώς και για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές των δήμων αυτών.

Ειδικά όμως η προθεσμία της 31/10/2007 που αναφέρεται στην υποπερίπτωση β` της περίπτωσης Γ` της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1104/2007 επεκτείνεται μέχρι και 31/12/2007 για τους επιτηδευματίες των δήμων του νομού Αχαΐας που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

3. Σε ό,τι αφορά τα διαλαμβανόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ 1104/07, διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφισβήτησης ότι για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών που αναφέρονται σε αυτήν και στην παρούσα εγκύκλιο, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται γενικά από την παράγραφο 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και όχι μόνο από την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής του ιδίου άρθρου του κώδικα, γεγονός το οποίο εμμέσως προκύπτει και από τα αναφερόμενα με την παρενθετική διευκρίνιση της υποπερίπτ. α΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ 1104/07.

Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ