Ερώτηση

387ΑΑ. Παρακαλώ αντιμετωπίζω θέμα με ΔΟΥ όπου δεν θεωρούν ΑΛΠ γι αεπιστροφή ΦΠΑ σε τουρίστες βάση της Υπ. Απ. Απόφασης ΠΟΛ 1338. Παράδειγμα: ο έμπορος που πουλά σε τουρίστα τρίτης χώρας (κοσμηματοπωλείο κ.λ.π.) του εκδίδει ΑΛΠ χειρόγραφη με πλήρη στοιχεία του προϊόντος και τα στοιχεία του πελάτη, όπου προσκομίζει το παραστατικό (ΑΛΠ) στο τελωνείο πριν την έξοδο του από την χώρα. Μεταβήκαμε στην ΔΟΥ για θεώρηση ΑΛΠ και δεν μας θεώρησαν με αποτέλεσμα ο έμπορος να αντιμετωπίζει πρόβλημα έκδοσης παραστατικού λόγω έλλειψης. Παρακαλώ μια απάντηση για το θέμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και την ερμηνευτική εγκύκλιο προβλέπεται:
Άρθρο 9 παρ.1 ( ΠΟΛ 1004/2013 )
Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1338/30.12.1996 ισχύουν :
(.....) β) Να εκδώσει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των οριζομένων στον Κ.Β.Σ. στοιχείων και τα στοιχεία του αγοραστή-ταξιδιώτη, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χώρα διαμονής, αρ. διαβατηρίου και η εκδούσα αρχή ή τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της ενότητας Α, του άρθρου 2 της παρούσας), το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, καθώς και ο συντελεστής και το ποσό του ΦΠΑ, όταν πρόκειται για την επιστροφή του Φ.Π.Α, και όχι για άμεση απαλλαγή.

Τα αντίτυπα των εν λόγω αποδείξεων, πριν την θεώρηση τους, πρέπει να φέρουν με σφραγίδα ή εντύπων τις ενδείξεις, το πρώτο "για επιστροφή Φ.Π.Α." ή "χωρίς Φ.Π.Α." κατά περίπτωση, "λόγω εξαγωγής από αγοραστή -ταξιδιώτη εκτός Κοινότητας", το δεύτερο "για τον πελάτη" και το τρίτο "στέλεχος".

γ) Να προσκομίσει, εφόσον πρόκειται για άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος του, τα πωληθέντα αγαθά στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ.γ' του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενα με δελτίο αποστολής της ημέρας μεταφοράς τους στο τελωνείο στο οποίο θα αναγράφονται, εκτός των οριζομένων ότου Κ. Β. Σ. στοιχείων, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών.

δ) Επί άμεσης απαλλαγής να εκδώσει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς Φ.Π.Α, ή εφόσον χρεώσει σ' αυτό φόρο, να τον επιστρέψει στον αγοραστή-ταξιδιώτη άμεσα με την παραλαβή της θεωρημένης από το Τελωνείο απόδειξης που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο.
(......)

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μας, ισχύουν τα εξής:
η  ΠΟΛ 1338/30.12.1996, μπορεί να πηγάζει από τις διατάξεις του ΦΠΑ και την εφαρμογή της έκτης Οδηγίας  ΦΠΑ της Ε.Ε., όμως αναφέρει ρητά ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992. Επίσης, είναι μεταγενέστερη του ν. 1809/1988 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απόφαση ή έγγραφο της Διοίκησης που να ορίζει ότι το περιεχόμενο της έρχεται σε αντίθεση ή ότι είναι κατά παράβαση των διατάξεων του εν λόγω νόμου.
Περαιτέρω, αποκλείεται η έκδοση ΑΛΠ μέσω ΦΤΜ, μιας και προβλέπεται ρητά η αναγραφή των στοιχείων  του αγοραστή-ταξιδιώτη.
Συνεπώς, η επιχείρησή σας έχει δύο δυνατότητες:
α) την έκδοση ΑΛΠ μέσω Η/Υ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 ή
β) την έκδοση χειρόγραφων αθεώρητων ΑΛΠ, βάσει των όσων αναφέρονται στην ΠΟΛ 1004/2013.

Βεβαίως, το θέμα που μας αναφέρετε χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων από το Υπουργείο, μιας και ειδικά με την έκδοση χειρόγραφων αθεώρητων ΑΛΠ μπορεί να προκύψει πρόβλημα στο Τελωνείο, αλλά και κατα τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.