ΠΟΛ.1143/6.12.2007

Τροποποίηση της ΑΥΟ 024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/ 8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1117718/9943/1444/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.: 1143
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413
E-mail : fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ 024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):
α) του άρθρου 41
β) του άρθρου 42
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
Την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
Την απόφαση 1024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/8.3.2007 (ΦΕΚ 474/Β/5.4.07).

Την ανάγκη διόρθωσης των Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ως προς τα ποσά που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών.

Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

Την αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 την προθεσμία υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπεται από την Απόφαση 1024838/1697/292/Β0014/ ΠΟΛ.1046/8.3.2007, αποκλειστικά για τη διόρθωση ποσών που αφορούν παραδόσεις καπνού και βαμβακιού έτους 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ