ΠΟΛ 1146-7-12-2007

Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α`).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α).

3) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ.120867/30.12.2005 (ΦΕΚ 1964 τ.Β`) "Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων", που ισχύει σήμερα.

4) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αριθμ.42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

5) Την από 26.9.2007 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, και

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους, καθορίζονται ως ακολούθως και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

για την περίοδο 1-1-2008 έως 31-12-2009

Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

A` ΠΟΙΝΙΚΕΣ

1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια

1. Ενώπιον Πταισματοδικείου 80
2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου 117
3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου 214
4. Ενώπιον Εφετείου:
α) επί πλημμελημάτων 491
β) επί κακουργημάτων 983
γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής) 491
5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου 1410
5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής) 652
6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.) 1314
Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) 1635
7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου:
α) επί πλημμελημάτων 224
β) επί κακουργημάτων 588
8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων 481
β) επί κακουργημάτων 801
9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:
α) Αίτηση αναίρεσης κατ΄ αποφάσεως Πλημ/κείου και Εφετείου 534
β) Παράσταση για πλημμέλημα 1015
γ) Παράσταση για κακούργημα 1496
δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως 406
10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών 235
11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών 42

 

2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144
β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα 224
γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα 556

 

3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144
β) Ενώπιον ανακριτού 224

 

4. Υπομνήματα
α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 107
β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 214
γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών 235
δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών
1) ως Συμβούλιο Α` Βαθμού 406
2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος 406
ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως 406

 

5. Μηνύσεις - Αιτήσεις - Ενδικα μέσα
α) Σύνταξη μήνυσης 139
β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 85
γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 214
δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 374
ε) `Εφεση κατά βουλεύματος 417
στ) `Εφεση κατ` αποφάσεως Πλημ/κείου 144
ζ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κείου 171
η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου 171

Β` ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

(Αξία αντικειμένου έως 12.000 €)

α) Εργατικά
α) Αγωγή 85
β) Παράσταση 64
γ) Προτάσεις 85
α1) Αιτήσεις
1. Για σύνταξη κάθε αίτησης 64
2. Παράσταση 37
3. Προτάοεις 64

β) Διαδικασία απόδοσης μισθίου (μηνιαίο μίσθωμα έως 450 €)

1. Αγωγή 85
2. Παράσταση: 54
3. Προτάσεις 107

 

β1) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου 107

 

γ) Αυτοκινητικές διαφορές
1. Αγωγή 43
2. Παράσταση 64
3. Προτάοεις 43

 

δ) Πίνακες Μηχανικών-Ιατρών-Μεσιτών κ.λ.π.
α) Αγωγή 75
β) Παράσταση 85
γ) Προτάσεις 75

 

ε) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)
1. Αίτηση 96
2. Παράσταση 96
3. Αυτοψία 96
4. Σημείωμα 96

 

στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:
α) Αίτηση 80
β) Παράσταση 59
γ) Σημείωμα 69

 

ζ) Mικροδιαφορές (αξία μέχρι 1.500 €) 64

 

η) Συγγενικά συμβούλια - Λογοδοσίες κ.λ.π.
1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου 75
2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών 75
3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων 75
4. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων 75
5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου 75
6. Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις 75
7. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια,
λογοδοσίες, δηλώσεις 96
8. Κάθε παράσταση 96

 

θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων
1. Αγωγή 43
2. Παράσταση 69
3. Προτάσεις 54

 

ι) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 64

 

κ) Ανακοπές κάθε είδους
1. Ανακοπή 64
2. Παράσταση 48
3. Προτάσεις 59

 

λ) Ανταγωγές γενικά 48

 

μ) Παρεμβάσεις 48

 

ν) Αιτήσεις διάφορες
1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κώδ. Δικηγόρων 80
2. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80
3. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσεως, περί παροχής απογράφου, παρατάσεως προθεσμίας 80
4. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80

 

ξ) Τακτική διαδικασία
1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής 69
2. Προτάσεις 59
3. Παράσταση 69
4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη 69
5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου 69
6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος 69
7. Γνωστοποίηση μαρτύρων 48
8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή 48
9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα 48
10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος 85
11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου 129
12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονος 80
13. Κλήση προς διάδικο 69
14. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 80
15. Προτάσεις μετ` απόδειξη 117
16. Παράσταση μετ` απόδειξη 107

 

ο) Εκουσία διαδικασία
α) Αίτηση 69
β) Παράσταση 69
γ) Προτάσεις 59

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου από 12.001 έως 80.000 €)
Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Οταν το μίσθωμα είναι από 451 μέχρι 585 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 134
2. Παράσταση 102
3. Προτάσεις 102
β) Οταν το μίσθωμα είναι από 586 μέχρι 1.465 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 171
2. Παράσταση 171
3. Προτάσεις 171
γ) Οταν το μίσθωμα είναι πάνω απο 1.466 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 203
2. Παράσταση 268
3. Προτάσεις 268

 

Α1) Διαταγή απόδοσης μισθίου 139

 

Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)
1. Αίτηση 107
2. Παράσταση 134
3. Προτάσεις (σημείωμα) 102

 

Βα) Διατροφές κ.λ.π.
1. Αίτηση 134
2. Παράσταση 102
3. Σημείωμα 102

 

Γ) Εκουσία δικαιοδοσία
1. Αίτηση 102
2. Παράσταση 102
3. Προτάσεις 117

 

Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.λ.π.
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 102
2. Παράσταση 171
3. Προτάσεις (σημείωμα) 102
β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι απο 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 171
2. Παράσταση 331
3. Προτάσεις 171
γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι απο 146.736 και άνω
1. Αγωγή 268
2. Παράσταση 395
3. Προτάσεις 171

 

Ε) Τακτική διαδικασία
1. Αγωγή 102
2. Παράσταση 102
3. Προτάσεις 102

 

ΣΤ) Αγωγές - ανακοπές Γενικά
12.001 εως 44.020 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 69
2. Παράσταση 134
3. Προτάσεις 134
44.021 εως 88.040 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 102
2. Παράσταση 134
3. Προτάσεις 171
88.041 εως 234.775 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 134
2. Παράσταση 171
3. Προτάσεις 300
234.776 ΕΥΡΩ και ανω
1. Αγωγή 171
2. Παράσταση 235
3. Προτάσεις 363

 

Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Απο 12.001 εως 14.675 ΕΥΡΩ 139
Απο 14.676 εως 58.695 ΕΥΡΩ 268
Απο 58.696 εως 146.735 ΕΥΡΩ 406
Απο 146.736 ΕΥΡΩ και άνω 663

 

Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων
1. Αίτηση 129
2. Παράσταση 96
3. Προτάσεις 96

 

Ηα) Για καθορισμό τιμής μονάδος
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι εως 58.695 ΕΥΡΩ
1. Αίτηση 96
2. Παράσταση 129
3. Προτάσεις 96
β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι ανω των 58.696 ΕΥΡΩ
1. Αίτηση 161
2. Παράσταση 161
3. Προτάσεις 161

 

Θ) Εργατικές διαφορές
1. Αγωγή 139
2. Παράσταση 102
3. Προτάσεις 102

 

Ι) Διατροφές (ανεξαρτήτως ποσού)
1. Αγωγή 139
2. Παράσταση 102
3. Προτάσεις 102

 

Κ) Αυτοκινητικές διαφορές
α) Για ποσό απο 12.001 έως 29.345 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 75
2. Παράσταση 85
3. Προτάσεις 69
β) Για ποσό απο 29.346 έως 88.040 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 102
2. Παράσταση 134
3. Προτάσεις 102
γ) Για ποσό απο 88.041 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή 134
2. Παράσταση 203
3. Προτάσεις 102

Λ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις

Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο

Μ) Κατά την απόδειξη ότι ισχύει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
α) Εκουσία δικαιοδοσία - Τακτική (Μη αποτιμητές)
1. Αίτηση 117
2. Παράσταση 139
3. Προτάσεις 117
β) Εφέσεις
1. Εφεση κατ` απόφασης Ειρηνοδικείου 117
2. Παράσταση 134
3. Προτάσεις 117
γ) Τακτική διαδικασία
Απο 80.001 εως 117.390 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 134
2. Πράσταση 171
3. Προτάσεις 203
Απο 117.391 εως 293.470 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 203
2. Πράσταση 235
3. Προτάσεις 331
Απο 293.471 εως 880.410 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 363
2. Πράσταση 363
3. Προτάσεις 363
Απο 880.411 έως 1.467.350 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή 566
2. Πράσταση 566
3. Προτάσεις 566
Απο 1.467.351 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή 822
2. Πράσταση 822
3. Προτάσεις 822
δ) Απόδειξη
1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων 75
2. Γνωστοποίηση μαρτύρων 75
3. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων (ξένης αρχής) 85
4. Αίτηση παράτασης προθεσμίας 85
5. Παράσταση κατά τη συζήτησή της 54
6. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη 85
7. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου 85
8. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 85
9. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου
των διαδίκων η πραγματογνωμόνων 64
10. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη 129
11. Παράσταση - Προτάσεις μετ` απόδειξη 235
12. Κλήση προς μάρτυρα 75
ε) Πτωχευτική Διαδικασία
1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών 129
2. Αίτηση πτώχευσης 96
3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης 80
4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο 107
5. Αίτηση προς τον Εισηγητή 107
6. Πτωχευτική ανακοπή 107
7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού 107
8. Αίτηση διαρρήξεως - ανατροπής η ακυρώσεως πτωχευτ. συμβ ιβ. 107
9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών 107
10. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως 96
11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου 54
12. Παράσταση:
α) Κατά την απογραφή 129
β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων 161
γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου 139
δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών 139
ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα 75
13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο 107
14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης 107
15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού
η αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού 85
16. Παράσταση 54
17. Προτάσεις 54

στ) Ανταγωγές - παρεμβάσεις

Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο

ζ) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

α) Συζήτηση - συμβιβασμός : όπως η τακτική

β) Ματαίωση : το ποσό της παράστασης μόνον

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
1. Ανακοίνωση δίκης:
α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 80
β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων 129
2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:
α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου 80
β) Ενώπιον Πρωτοδικείου 129

 

ΕΦΕΤΕΙΟ
1. `Εφεση 161
2. Παράσταση 192
3. Προτάσεις 214
4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων 256
5. Προτάσεις για υποθέοεις εκουσίας δικαιοδοσίας 278
6. Οταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό
α. Αγωγή 112
β. Παράσταση 161
γ. Προτάσεις 256

 

Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκινητικές
1. Εφεση 139
2. Παράσταση 149
3. Προτάσεις 139

 

Απαλλοτριώσεις
1. Εφεση 161
2. Παράσταση 192
3. Προτάσεις 213

Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1) γραμμάτιο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τακτική διαδικασία
1. Αίτηση αναίρεσης 406
2. Πρόσθετοι λόγοι 268
3. Παράσταση 459
4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534

 

Αναστολή
α) Αίτηση 181
β) Παράσταση 652
γ) Σημείωμα 161

 

Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκίνητα
α. Αίτηση 235
β. Πρόσθετοι λόγοι 171
γ. Παράσταση 342
δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 310

 

Ολομέλεια
1. Αίτηση αναίρεσης 406
2. Πρόσθετοι λόγοι 268
3. Παράσταση 459
4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534

 

Απαλλοτριώσεις
1. Αίτηση 406
2. Παράσταση 459
3. Προτάσεις 534

 

Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή 85
2. Παράσταση 64
3. Υπόμνημα 85

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή 117
2. Παράσταση 203
3. Υπόμνημα 85

 

Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων
α. Προσφυγές 85
β. Παράσταση 161
γ. Υπόμνημα 54

Αγωγές: όπως η κλιμάκωση Mονομελούς Πρωτοδικείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
1. `Εφεση ή αίτηση ακύρωσης 235
2. Παράσταση 256
3. Υπόμνημα 85

Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα. Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1 / 2

Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων:
1. Εφεση η Αίτηση 171
2. Παράσταση 214
3. Υπόμνημα 69

Αντιρρήσεις αλλοδαπών 149

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τμήματα - Ολομέλεια
1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση 331
2. Παράσταση 491
3. Υπόμνημα 491
4. Πρόσθετοι Λόγοι 491
5. Αναστολή
α) Αίτηση 166
β) Παράσταση 246
γ) Υπόμνημα 246

 

Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων
α. Αίτηση 203
β. Πρόσθετοι λόγοι 134
γ. Παράσταση 268
δ. Υπόμνημα 134

 

Ειδικό Δικαστήριο (Μισθοδικείο)
α. Αίτηση 772
β. Συζήτηση 1029

 

ΣΗΜΑΤΑ
Διοικητική επιτροπή σημάτων
1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος 214
2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση 214
3. Παράσταση 268
4. Υπόμνημα 214

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
1. Αίτηση 801
2. Παράσταση 1068
3. Υπόμνημα 1389

 

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ
1. Αίτηση 641
2. Παράσταση 961
3. Υπόμνημα 1283

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

 

Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
1. Αίτηση 235
2. Παράσταση 161
3. Υπόμνημα 288

 

Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
1. Εφεση 192
2. Παράσταση 161
3. Υπόμνημα 224

 

Γ΄ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά
1. Εφεση 129
2. Παράσταση 96
3. Υπόμνημα 96

Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

όπως το μονομελές διοικητικό

Ε΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

όπως το τριμελές διοικητικό (Υπαλλήλων)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Τμήματα
1. Εφεση η αναίρεση 134
2. Παράσταση 198
3. Υπόμνημα 134
β) Ολομέλεια
1. Παράσταση 395
2. Υπόμνημα 268
γ) Αναστολή
1.Αίτηση 134
2. Παράσταση 198
3. Υπόμνημα 134

ΙΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Για την παροχή συμβουλών στους εντολείς (ανα ώρα) 64

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη

όπως εκουσία μονομελούς

Τακτικές αγωγές

όπως τακτική Μονομελούς και Πολυμελούς

Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος

ενώπιον προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου 150