ΠΟΛ 1147-11-12-2007

Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220-2004
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α` 267/03.12.2007) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013".

γ) Την αριθμ. 42362/Υ252/28-09-2007 (ΦΕΚ Β` 1948) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

δ) Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ο τύπος καθώς και το περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004 έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Η συμπληρωματική δήλωση Φορολογίας εισοδήματος θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθεισών δαπανών που εξαιρούνται της ανάκτησης.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β`).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ