ΠΟΛ.1149/11.12.2007

Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας έως 100μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1118975/8158/Β0010
ΠΟΛ: 1149
ΠΡΟΣ : Όπως Π. Α.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Απέργης
Τηλέφωνο : 210 5231443 FAX: 210 5237417

Θέμα:Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας έως 100μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο)

Με αφορμή ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 αλλά και έγγραφα του ΓΕΝ στα οποία φέρεται η εν λόγω υπηρεσία να έχει γνωμοδοτήσει σε πολλές περιπτώσεις για τοποθέτηση πλωτών εξεδρών για πρόσδεση σκαφών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 5, Ν.2971/2001 επιτρέπεται η κατασκευή πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι 100 μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (6) μηνών για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Η Υπηρεσία μας ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη δέχτηκε ότι στη διάταξη αυτή εμπίπτουν αποκλειστικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, τζετ σκι κ.λπ.) που για λόγους ασφάλειας των λουομένων είναι προτιμότερο να μη βρίσκονται στην ακτογραμμή. Σε καμιά περίπτωση οι πλωτές εξέδρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εστιατόρια ή κέντρα αναψυχής, ενώ για τη διαδικασία παραχώρησης προβλέπεται πιο ευέλικτη διαδικασία έναντι της παρ. 2 καθώς απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, του ΓΕΝ, της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και απλή γνώμη του οικείου ΟΤΑ ΑΆ βαθμού.

Δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 εκδόθηκε από το YEN και σχετική υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής πλωτών εξεδρών. Πρόκειται για την υπΆ αριθ. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3.3.2003 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία καθορίστηκαν τόσο η διαδικασία έκδοσης των αδειών για τις πλωτές εξέδρες όσο και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης (π.χ. απόσταση των πλωτών εξεδρών από την ακτογραμμή, απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Λιμενική Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών, τεχνικές προδιαγραφές τους κ.λπ.). Επίσης με το άρθρο 4 της ίδιας υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι οι πλωτές εξέδρες μπορούν να χρησιμοποιούνται για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και στιγμιαία για απλή αποεπιβίβαση επιβατών από και προς την ξηρά, εφόσον όμως δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν αυτές. Όπως προκύπτει τόσο από τη γραμματική όσο και από την τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής, η αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών προβλέπεται ως μια κατΆ εξαίρεση δραστηριότητα που ασκείται στιγμιαία και για λόγους ανωτέρας βίας και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την κατασκευή της εξέδρας. Η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η χρήση για αποβίβαση και επιβίβαση ρητά επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν οι πλωτές εξέδρες.

Σημειώνεται ότι με εξαίρεση των πλωτών εξεδρών και των έργων της παρ. 3 του άρθρου 14, δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη για την παραχώρηση αμιγώς θαλάσσιου χώρου, ενώ σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 5 του ρθρου 14 του Ν.2971/2001 η παραχώρηση για την κατασκευή εξέδρας αφορά μόνο την εποχιακή χρήση αυτής έως έξι (6) μήνες και συνεπώς η διαδικασία που απαιτείται για την παραχώρηση αυτή θα πρέπει να ακολουθείται εξαρχής κάθε έτος. Σε περίπτωση πάντως που κάποια από τις συναρμόδιες υπηρεσίες έχει γνωμοδοτήσει για χρονικό διάστημα άνω του έτους δεν απαιτείται να γνωμοδοτήσει εκ νέου για χρονικό διάστημα που καλύπτεται ήδη από την προγενέστερη αυτή γνώμη της.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες που κοινοποιείται η παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιος της παρ. 5, άρθρου 14, Ν.2971/2001 παρακαλούνται να μην προωθούν για γνωμοδότηση στους συναρμόδιους φορείς αιτήσεις παραχώρησης για την κατασκευή πλωτών εξεδρών που δεν πληρούν τα ανωτέρω εκτεθέντα και κυρίως στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στους σκοπούς που προβλέπει ο νόμος για την αδειοδότηση αυτών και γενικά να ακολουθούν την πιστή τήρηση του νόμου, της ανωτέρω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης και της παρούσας ερμηνευτικής εγκυκλίου.