ΠΟΛ.1153/17.12.2007

Υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1120287/843/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ
ΠΟΛ:1153

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευθ. Σαΐτης
Τηλέφωνο : 210-3638389

ΘΕΜΑ:«Υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ»

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Με τις διατάξεις της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε μία επίσκεψη το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία επίσκεψής του και, όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συμφωνούμενο ποσό και τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.

2.Περαιτέρω με την παράγραφο 10.5.5 του άρθρου 10 της 1118148/936/0015/Εγκ.ΠΟΛ.3/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι ως κέντρα αισθητικής θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον καλλωπισμό και γενικά την περιποίηση του σώματος είτε με τη χρήση τεχνικών ή ιατρικών μέσων είτε όχι (π.χ. κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, κέντρα εμφύτευσης μαλλιών κ.λπ.).

3.Επίσης με τα 1103921/873/14.11.2001, 1033684/450/22.4.2003, και 1079599/626/28.9.2006 έγγραφά μας διευκρινίστηκε ότι επειδή η περιποίηση νυχιών χεριών και ποδιών (μανικιούρ – πεντικιούρ) εμπίπτει στην έννοια της περιποίησης του σώματος, ο επιτηδευματίας που ασκεί αυτή τη δραστηριότητα υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου πελατών. Ακόμα με τα 1038342/315/0015/21.6.2006 και 1046013/367/27.6.2006 έγγραφά μας διευκρινίστηκε ότι αν επιτηδευματίας εκμεταλλεύεται κομμωτήριο (το οποίο δεν θεωρείται ως κέντρο αισθητικής) και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ, γιΆ αυτές τις υπηρεσίες υποχρεούται και αυτός να τηρεί βιβλίο πελατών.

4.Ενόψει όλων των παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη: α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ δεν διαθέτει αυτόνομο (ξεχωριστό) τμήμα παροχής αυτών των υπηρεσιών, αλλά παρέχει τις κομμωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ σε ενιαίο χώρο και ταυτόχρονα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για την ορθή τήρηση του βιβλίου πελατών για τις τελευταίες υπηρεσίες και β) ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εν λόγω επιτηδευματιών από την παροχή υπηρεσιών μανικιούρ – πεντικιούρ αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό από την έκδοσή της και εφεξής οι υπόψη επιτηδευματίες να μην τηρούν βιβλίο πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ που παρέχουν.

5. Επίσης και επειδή πριν την έκδοση των 1038342/315/0015/21.6.2006 και 1046013/367/27.6.2006 εγγράφων μας, με τα οποία διευκρινίστηκε ότι υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ από τους επιτηδευματίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και παράλληλα εκμεταλλεύονται κομμωτήριο, υπήρχαν αμφιβολίες σΆ αυτούς τους επιτηδευματίες ως προς την ύπαρξη ή μη αυτής της υποχρέωσής τους, για λόγους χρηστής διοίκησης με την παρούσα γίνεται α-κόμα δεκτό ότι στους εν λόγω επιτηδευματίες οι οποίοι μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν τηρούσαν βιβλίο πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ που παρείχαν ή το τηρούσαν πλημμελώς, εφόσον οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη τήρηση του βιβλίου πελατών ή για την πλημμελή τήρησή του.

Τέλος και επίσης για λόγους χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό ότι οι παραβάσεις για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του βιβλίου πελατών που τυχόν έχουν καταλογιστεί σΆ αυτούς τους επιτηδευματίες και έχουν οριστικοποιηθεί, ή εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ