ΠΟΛ.1001/3.1.2008

Κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι, με το άρθρο 21 του ανωτέρω σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 13η Δεκεμβρίου 2007, από την 1η Ιανουαρίου 2008 προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 21 έως 35 του Ν.2459/1997 που αφορούν τoν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).Ως εκ τούτου δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, εφόσον το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2008.
Για την εφαρμογή ρυθμίσεων που αφορούν τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη εγκύκλιό μας μετά τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός
Αντώνιος Μπέζας