ΠΟΛ.1002/3.1.2008

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007), κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των ΔΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παρ. 3, περ. γ΄ του νόμου αυτού, ορίζεται ότι, για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της καταχώρισης δημοσιεύσεων των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων αυτές υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί καταβολής του ΦΠΑ (επί των πωλουμένων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών).
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:
1. Ο υπόχρεος στον ΦΠΑ εκδότης υποχρεούται μέχρι τις 30.1… κάθε έτους να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/1986) σε 2 (δύο) αντίτυπα.
Στη δήλωση αυτή ο υπόχρεος δηλώνει τον αριθμό των πωλούμενων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το προηγούμενο έτος και ότι στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των φορολογικών περιόδων του προηγούμενου έτους έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα ΦΠΑ αυτών.
Ειδικά για το έτος 2007, ο υπόχρεος θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των πωλουμένων αντιτύπων και των συνδρομών που έχει διαθέσει κατά το μήνα Δεκέμβριο και ότι έχει συμπεριλάβει τα συνολικά έσοδα και τον αναλογούντα ΦΠΑ αυτών.
2. Η αρμόδια ΔΟΥ παραλαμβάνει τα αντίτυπα της υπεύθυνης δήλωσης και, αφού επικυρώσει το δεύτερο από αυτά, βεβαιώνει σε αυτό ότι παρελήφθη όμοιο και το παραδίδει στον υπόχρεο, προκειμένου να το προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007).
3. Το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης που παραμένει στην ΔΟΥ/Τμήμα Εμμέσων Φόρων (ΦΠΑ) τίθεται στο φάκελο του υποκειμένου ως στοιχείο μελλοντικού φορολογικού ελέγχου.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ