ΠΟΛ.1003/3.1.2008

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’).
α) Των παρ. 1 και 7 του άρθρου 34.
β) Των άρθρων 30, 31 και 32.
γ) Της παρ. 1 του άρθρου 35.
δ) Των παρ. 4 του άρθρου 36 και 2 του άρθρου 48.
ε) Των παρ. 10 του άρθρου 38 και 2 του άρθρου 56.
στ) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 64.
2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που ακυρώνεται πράξη προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ή ανακαλείται ειδική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2 και 38 παρ. 10 του κώδικα ΦΠΑ.
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993, όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ:
α) Που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου, εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα ΦΠΑ και την ΑΥΟΟ 1031382/1116/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1054/27.3.2006 επί «Ειδικής Δήλωσης για την μεταβίβαση ακινήτων» της παρ. 4 του άρθρου 36, η οποία ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 είτε λόγω ματαίωσης συμβολαίου είτε λόγω ανάγκης για διόρθωση στοιχείων εκ παραδρομής δηλωθέντων λανθασμένα στην ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου.
β) Που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου.
2. Η επιστροφή ποσών φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 ή ο συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Άρθρο 2
Ακύρωση πράξης προσδιορισμού του φόρου

1. Ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1054/27.3.2006, όπως κάθε φορά ισχύει, επιστρέφεται από την ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και από την οποία εκδόθηκε η πράξη, ύστερα από αίτηση της υποκείμενης στο φόρο κατασκευαστικής επιχείρησης.
Η αίτηση για την επιστροφή έπεται της αίτησης για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 56.
Η επιστροφή ενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, χωρίς έλεγχο και ύστερα από την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να προηγηθεί της επιστροφής, εφόσον με την απόφαση αυτή κρίνεται και η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής.
2. Ο φόρος που καταβάλλεται ή βεβαιώνεται με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης, ως φόρος που έχει προκύψει μετά από τακτικό έλεγχο (ΑΥΟ ΠΟΛ.1054/06, μερική πράξη) δεν θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στην περιοδική δήλωση της κατασκευαστικής επιχείρησης για συμψηφισμό με το φόρο εκροών. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα διαβιβάζονται άμεσα στη ΔΟΥ της έδρας της κατασκευαστικής επιχείρησης αντίγραφο της απόφασης για την ακύρωση της πράξης και της απόφασης για την επιστροφή προς ενημέρωση του φακέλου της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν μη δικαιούμενος συμψηφισμός του ποσού αυτού.

Άρθρο 3
Ανάκληση ειδικής δήλωσης

1. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου, συμψηφίζεται σε επόμενη ειδική δήλωση ΦΠΑ για μεταβίβαση της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας από την ίδια οικοδομή.
2. Η ανάκληση της ειδικής δήλωσης στην περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου μπορεί να γίνει δεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 38, μόνο εφόσον ακυρωθεί η επ’ αυτής εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 56.
Για τον λόγο αυτό ο συμψηφισμός του παραπάνω ποσού επιτρέπεται μόνο ύστερα από την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της σχετικής πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης.
3. Η ειδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα συμψηφισθεί ο φόρος επιλέγεται από την κατασκευαστική επιχείρηση και κατά την υποβολή της γνωστοποιείται εγγράφως στη ΔΟΥ η βούληση της επιχείρησης για τον συμψηφισμό. Στην γνωστοποίηση αυτή θα αναγράφεται «ο Αριθμός Δήλωσης» της ειδικής δήλωσης που ανακλήθηκε, το ποσό που καταβλήθηκε βάσει της δήλωσης αυτής, καθώς και ο αριθμός του σχετικού διπλοτύπου καταβολής.
Στην πρώτη σελίδα της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία επιλέγεται για να συμψηφισθεί ο φόρος που είχε καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση και στην ένδειξη «Αρ. Σχετ. Δήλωσης/Έτος» γράφεται ο «Αριθμός Δήλωσης» της δήλωσης που ανακλήθηκε λόγω ματαίωσης του σχετικού συμβολαίου.
Στον Πίνακα υπολογισμού ΦΠΑ της ειδικής δήλωσης στη στήλη βάσει δήλωσης και στο πεδίο «ΦΠΑ αρχικής δήλωσης» γράφεται ο φόρος που έχει καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού διπλότυπου καταβολής, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός του επιστρεφόμενου με το προς καταβολή με την νέα δήλωση ποσό ΦΠΑ.

Άρθρο 4
Ενέργειες της ΔΟΥ

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται:
1. Να παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 2 ή τη γνωστοποίηση για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα υποβληθεί από τον υποκείμενο αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης λόγω ματαίωσης συμβολαίου ή αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να υποβληθεί τροποποιητική ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου για να διορθωθούν στοιχεία της αρχικής ειδικής δήλωσης που εκ παραδρομής δηλώθηκαν λανθασμένα.
2. Να εκδίδει άμεσα τη σχετική απόφαση για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, στην οποία για τις περιπτώσεις ματαίωσης συμβολαίου θα περιλαμβάνει και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης προκειμένου να είναι δυνατή στη συνέχεια η επιστροφή ή και ο συμψηφισμός κατά περίπτωση.
3. Να εκδίδει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία του άρθρου 2 απόφαση επιστροφής σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1.
4. Να συντάσσει ειδικό Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ΦΠΑ, όπως το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 2, το οποίο διαβιβάζεται στο τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.
5. Να καταχωρεί τις αιτήσεις, καθώς και τις αποφάσεις επιστροφής και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΦΕΚ ΦΠΑ» που τηρείται στο τμήμα ΦΠΑ και εμμέσων φόρων σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3.
6. Να ταξινομεί στον ατομικό φάκελο του υποκειμένου στο φόρο την αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και την τυχόν ανάκληση της ειδικής δήλωσης, την απόφαση για την ακύρωση της πράξης, καθώς και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης όπου συντρέχει λόγος, την απόφαση επιστροφής και το ΑΦΕΚ, την τυχόν γνωστοποίηση για τον συμψηφισμό, καθώς και το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης που έχει επιστραφεί από τον συμβολαιογράφο με την βεβαίωση επί του σώματος αυτής ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.
7. Να ενημερώνει τον υποκείμενο υποχρεωτικά με έγγραφη αιτιολογημένη επιστολή, για την μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την επιστροφή του φόρου.
8. Στις περιπτώσεις επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο και να επιστρέφει σ’ αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, τηρουμένης της διαδικασίας έγκρισης, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 32 του Ν.3220/2004 για ποσά προς επιστροφή άνω των 300.000 ευρώ.
9. Οι πράξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου αυτού ενεργούνται από το τμήμα του ΦΠΑ και έμμεσων φόρων, ενώ οι πράξεις της παρ. 8 ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.
Έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μηχανογραφική υποστήριξη της παρούσας ΑΥΟΟ από το σύστημα ΤΑΧΙS, όλη η ανωτέρω διαδικασία θα εκτελείται χειρόγραφα.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.