ΠΟΛ.1005/10.1.2008

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2008

Για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2008 σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Το ποσό της ετήσιας αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 11.800 ευρώ για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 30%.
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λπ. των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ’ αριθ. 1058352/1219/Α0012/ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 4,18% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,429 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,4.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής.