ΠΟΛ.1006/11.1.2008

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, έτους 2008, και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α’/24.12.2002) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α’/22.11.2001).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α’), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α’), του άρθρου 24 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α’) και του άρθρου 10 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α’), όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ’ αριθ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
5. Την υπ’ αριθ. 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ.1310/3.12.1996 (ΦΕΚ 1152/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α του Ν.1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού».
6. Την υπ’ αριθ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (ΦΕΚ 554/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
7. Την υπ’ αριθ. 1108284/384/Γ0013/ΠΟΛ.1241/25.9.1995 (ΦΕΚ 825/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της απόφασης 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (ΦΕΚ 554/Β’/18.7.1994) περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
8. Την υπ’ αριθ. 1129487/480/Γ0013/ΠΟΛ.1311/3.12.1996 (ΦΕΚ 1152/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
9. Την υπ’ αριθ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1220/16.11.1999 (ΦΕΚ 2082/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.».
10. Την υπ’ αριθ. 1121210/6271/ΔΤΥ/ΠΟΛ.1266/27.12.1999 (ΦΕΚ 2260/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ.».
11. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 15 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 17/Α’), γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για το έτος 2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έχει όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο.
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
4. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2008 απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (Έντυπα 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑ-ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους.
5. Η δήλωση της παρ. 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, χωρίς οποιαδήποτε συρραφή, εφόσον είναι στις διαστάσεις του εντύπου της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών και αναγράφονται επακριβώς οι στήλες και τα λοιπά στοιχεία του εντύπου. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (Έντυπα 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑ-ΓΗΣ) είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα οικεία φύλλα.
Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’) κυρώσεις.
6. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Αντώνιος Μπέζας