ΠΟΛ.1008/17.1.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3610/2007, που αφορούν τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α’/22.11.2007), που αναφέρονται στον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών (άρθρα 35-36 του ΚΦΕ) και σας παρέχουμε συνοπτικές οδηγίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της άμεσης εφαρμογής τους.

Άρθρο 20

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3610/2007 εξαιρούνται από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής της οικοδομής οι οικοδομές που κατασκευάζονται από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 258/Α’). Στις πιο πάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι οικοδομές των οποίων οι πολεοδομικές άδειες εκδίδονται από 1.1.2006 και εφεξής και ανεγείρονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών).
Κατά συνέπεια, οι πιο πάνω επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν τους πίνακες υπολογισμού του ελάχιστου κόστους της οικοδομής στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας ανέγερσης της οικοδομής και στη συνέχεια, κατά την αποπεράτωση αυτής και για τη σύνδεσή της με τη ΔΕΗ, δεν απαιτείται η διαδικασία της υποβολής των πινάκων του ελάχιστου κόστους και της χορήγησης του πιστοποιητικού από την αρμόδια ΔΟΥ.
Κατά την υποβολή της αίτησης στην Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας ανέγερσης, απαιτείται να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από την επιχείρηση – εργολάβο, στην οποία δηλώνεται ότι η οικοδομή για την οποία αιτείται η οικοδομική άδεια, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
Εξάλλου, κατά τη διαδικασία της σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο της ΔΕΗ, οι πιο πάνω επιχειρήσεις, για την απόδειξη της εξαίρεσής τους από τη διαδικασία «του ελάχιστου κόστους κατασκευής», απαιτείται να υποβάλουν στη ΔΕΗ φωτοαντίγραφο του εγγράφου (Βεβαίωση έναρξης ή εγκαταστάσεων εσωτερικού) της αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο στην ένδειξη είδος εγκατάστασης αναφέρεται «ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.» και στην ενότητα Διεύθυνση Εγκατάστασης αναφέρεται η διεύθυνση της υπό ρευματοδότηση οικοδομής.
Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις που ισχύει ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής, με τις νέες διατάξεις διευρύνεται η έννοια του όρου «κόστος», το οποίο στο εξής περιλαμβάνει την αξία αγοράς αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών (παροχή υπηρεσίας) με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτών και ισχύει για άδειες ανέγερσης οικοδομής που εκδίδονται μετά από τις 22.11.2007, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.