ΠΟΛ. 1009/22-1-2008:

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών χρηματικής αξίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) "Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄ και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 αυτού.

4. Τις διατάξεις της 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1592 Β΄) "Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων - Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους".

5. Τις διατάξεις της Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Τουριστικής Ανάπτυξης) (ΦΕΚ 929 Β΄) "Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο", όπως ισχύουν.

6. Την αριθμ. 6230/22.5.2006 Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Εγκριση Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο", με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 48/30.3.2006 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, που αφορά στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καζίνο στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία "EZ Pay/IVS, έκδοση 1.8.1".

7. Την 42362/Y252/28.09.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

8. Το Π.Δ. 122/17.3.2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ 85 Α΄). 9. Το Ν. 3270/8.10.2004 "Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού" (ΦΕΚ 187 Α΄).

10. Το Π.Δ. 206/19.9.2007 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 232 Α΄).

11. Την υπ΄ αριθμ. Υ288/25-10-2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 464/Υ.Ο.Δ.Δ./26-10-2007).

12. Την ανάγκη καθιέρωσης εγγράφων και ειδικών φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και θέσπισης διαδικασιών για τη διασφάλιση των στοιχείων αυτών, την παρακολούθηση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό των εσόδων του Δημοσίου από τα οικονομικά αποτελέσματα των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται στα Καζίνο με το προαναφερόμενο, υπό στοιχείο 6, τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.

13. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τήρησης των ειδικών φορολογικών στοιχείων και βιβλίων των επιχειρήσεων Καζίνο, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία έχουν συνδεθεί με μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, για τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί παράλληλα με μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών, σε αμφότερα τα οποία (συστήματα) έχει παρασχεθεί άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα τις διατάξεις της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, που είναι σε ισχύ, τα οποία (φορολογικά στοιχεία και βιβλία) εκδίδονται και τηρούνται, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), ως ακολούθως:

1. Δελτίο Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε τροφοδοσία του παιγνιομηχανήματος με μάρκες, κέρματα ή χαρτονομίσματα ευρώ.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών με την οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα ή η αξία των κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδοτήθηκε αυτό, ανάλογα την περίπτωση (Πχπλ).

2. Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων. Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση, με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των ηλεκτρονικών δοσοληψιών κάθε παιγνιομηχανήματος με κουπόνια, για τη χρονική περίοδο που αφορά.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Για κάθε εισαγωγή στο παιγνιομηχάνημα ή εξαγωγή ηλεκτρονικά τυπωμένου κουπονιού από αυτό, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως αυτά, προερχόμενα από το μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών, καταγράφηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (M.I.S.), του άρθρου 21, της Υ.Α. Τ/6736/2003:

(i) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού αγοράς (ΚεισΑγ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(ii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚεισΔ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(iii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚεισΕ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(iv) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚεξΔ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(v) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚεξΕ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(ε) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με κουπόνια (ΣΚ), το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: ΣΚ = ΣΚεισΑγ + ΣΚεισΔ + ΣΚεισΕ - ΣΚεξΔ - ΣΚεξΕ όπου:

ΣΚεισΑγ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών αγοράς,

ΣΚεισΔ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών,

ΣΚεισΕ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών εξαργύρωσης,

ΣΚεξΔ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών,

ΣΚεξΕ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών εξαργύρωσης.

(στ) Το μερικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με κουπόνια (ΣΚεισ), το οποίο ισούται με το άθροισμα των συνόλων των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών αγοράς (ΣΚεισΑγ), διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚεισΔ) και κουπονιών εξαργύρωσης(ΣΚεισΕ), υπολογίζεται δε με τον ακόλουθο τύπο:

ΣΚεισ = ΣΚεισΑγ + ΣΚεισΔ + ΣΚεισΕ

3. Δελτίο Καταβολής Κερδών (Jack Pot ) - Επιστροφής Χρημάτων.

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε επιστροφή χρημάτων (Cash Out) ή καταβολή κερδών (Jack Pot) από το ταμείο του Καζίνο σε πελάτη, στις περιπτώσεις, που το παιγνιομηχάνημα δε δίδει τα χρήματα αυτά με άλλο τρόπο (όπως, με μάρκες ή με κουπόνι εξαργύρωσης).

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το ποσό των χρημάτων που επιστράφηκε (Cash Out) ή το ποσό των κερδών (Jack Pot) που καταβλήθηκε στον πελάτη (Π j ε ).

4. Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομηχανημάτων.

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ σε κάθε παιγνιομηχάνημα για τη χρονική περίοδο που αφορά.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με ηλεκτρονικά τυπωμένα κουπόνια με χρηματική αξία (ΣΚ) και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος γι΄ αυτό το ποσό Δελτίου Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων.

(ε) Η αξία των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ που καταμετρήθηκαν στο παιγνιομηχάνημα (Υμκχ), με τη διαδικασία (καταμέτρησης - SOFT COUNT), της παραγράφου 38, του άρθρου 19, της Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 929 Β΄), όπως ισχύει. Η ίδια, ως άνω, διαδικασία καταμέτρησης ακολουθείται και για τα κουπόνια που βρέθηκαν στο παιγνιομηχάνημα, η δε προκύπτουσα αξία τους ισούται με το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα, μέσω κουπονιών αγοράς, διαφημιστικών κουπονιών και κουπονιών εξαργύρωσης (ΣΚεισ), όπως αυτή αναγράφεται στο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων.

(στ) Η αξία των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι΄ αυτές τις αξίες Δελτίων Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος και το σύνολο αυτών (ΣΠχπλ)

(ζ) Τα ποσά των χρημάτων που επιστράφηκαν (Cash Out) και τα ποσά των κερδών που καταβλήθηκαν (Jack Pot) από το ταμείο σε πελάτη, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι΄ αυτά τα ποσά Δελτίων Επιστροφής Χρημάτων - Καταβολής Κερδών (Jack Pot), καθώς και το σύνολο αυτών (ΣΠ j ε ).

(η) Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚεισΔ).

(θ) Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚεξΔ).

(ι) Το οικονομικό αποτέλεσμα (Α), το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Α = Y μκχ + ΣΚ - ΣΠj ε - ΣΠχπλ - (ΣΚεισΔ - ΣΚεξΔ)

5. Τα δελτία που αναφέρονται στις περιπτ. 1 έως και 4 της παραγράφου Α της παρούσας εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988, όπως αυτός ισχύει, και τις διατάξεις της 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 Α.Υ.Ο.Ο. Τα δελτία αυτά εκδίδονται διπλότυπα και κάθε αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:

- "Ταμείο".

- "Ελεγκτική Αρχή".

Τα ως άνω δελτία υπογράφονται και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου.

6. Το Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομηχανήματος αποτελεί παραστατικό εσόδου (θετικού ή αρνητικού) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ.

7. Τα παιγνιομηχανήματα καταχωρούνται σε θεωρημένο βιβλίο με τον τίτλο "Μητρώο Παιγνιομηχανημάτων" το αργότερο πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

- Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος.

- Η ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης κάθε παιγνιομηχανήματος.

8. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούμενου μηχανογραφικού συστήματος που αφορούν την έκδοση παραστατικών (φορολογικών και μη), καθώς και οι εκτυπώσεις καταστάσεων καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

9. Τα δελτία που εκδίδονται και τα βιβλία που τηρούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη αρχή.

10. Βιβλία ή στοιχεία οριζόμενα από άλλες διατάξεις ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο καθενός από τα είδη των ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που εκδίδονται από το σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ορίζεται ως εξής:

1. Κουπόνι Αγοράς (PURCHASE TICKET )

Εκδιδόμενο από ταμείο του Καζίνο, χρησιμοποιείται στο παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο.

Το κουπόνι αγοράς αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Αγοράς ( PURCHASE TICKET )]

(β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(ζ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

2. Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET )

1. Εκδιδόμενο, μόνο μετά την έκδοση ενός (1) προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, χρησιμοποιείται σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και δεν εξαργυρώνεται, το δε υπόλοιπο της αξίας του, που πιθανόν δεν αναλώθηκε στο παιγνιομηχάνημα, εξάγεται από αυτό, ως νέο διαφημιστικό κουπόνι. Το διαφημιστικό κουπόνι, αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι ( PLAYABLE ONLY TICKET )]

(β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο.

(στ) Την αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του, προηγουμένως εκδοθέντος, κουπονιού αγοράς, καθώς και τη χρηματική αξία αυτού, από την οποία συναρτάται και η χρηματική αξία του εκδιδόμενου διαφημιστικού κουπονιού.

(ζ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(η) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό διατίθεται από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(θ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(ι) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ια) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ιβ) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

2. Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, ένα νέο διαφημιστικό κουπόνι, έχει ως αξία το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού (η οποία επίσης δεν εξαργυρώνεται, αλλά χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών) και αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι ( PLAYABLE ONLY TICKET )].

(β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσής του.

(δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως (ισούται με το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού).

(ζ) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό προέρχεται από προηγουμένως εκδοθέν διαφημιστικό κουπόνι, διατίθεται δε χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(η) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(θ) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικας ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ια) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

3. Κουπόνι Εξαργύρωσης (CASH OUT TICKET )

Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, χρησιμοποιείται σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο.

Το κουπόνι εξαργύρωσης αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Εξαργύρωσης ( CASH OUT TICKET )]

(β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(ζ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ