ΠΟΛ.1010/21.1.2008

Περί κλεισίματος των βιβλίων των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2007

Σχετικά:
α) Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β) Το Π.Δ.167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (ΦΕΚ 128/Α) και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων».γ) Το Π.Δ.211/1996 (ΦΕΚ 166/Α’) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων».
δ) Η απόφαση 1018049/281/208Α/9.2.1998 του Υφυπουργού των Οικονομικών.
ε) Το άρθρο 20, παρ. 26 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’).
στ) Το άρθρο 11, παρ. 14 και 15 του Ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255/2.11.2001) «Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Η κοινή απόφαση 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους γίνεται το κλείσιμο των βιβλίων όλων των δημόσιων διαχειρίσεων (χρηματικού και υλικού), των διαχειρίσεων των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ, εφόσον αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Με την υπ’ αριθ. 1018049/281/208Α/9.2.1998 απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών εξουσιοδοτούνται οι προϊστάμενοι των υπολόγων διαχειριστών να θεωρήσουν το κλείσιμο των βιβλίων των προαναφερόμενων διαχειρίσεων.
Στην περίπτωση που συμπίπτει το πρόσωπο του προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως προϊσταμένη αυτού Αρχή ή την υπηρεσία που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το νομικό πρόσωπο. Στις διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ο υπάλληλος ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης (σχετική η απόφαση 1116586/1128/Α-Β-0006/4.12.2007 μεταβίβασης αρμοδιοτήτων).
Εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας του κλεισίματος των βιβλίων από τους προϊσταμένους των υπολόγων, αποτελούν οι διαχειρίσεις των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, που δεν έχουν υπηρεσίες ή υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται σε αυτό τούτο το συλλογικό όργανο. Η θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων τους θα γίνεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. (Σχετική για το θέμα αυτό είναι η γνωμοδότηση 2518/23.9.1996 του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έγινε αποδεκτή από τον οικείο υπουργό στις 16.10.1996 και αναφέρεται στο κλείσιμο των βιβλίων των Σχολικών Επιτροπών του Ν.1894/1990).
Δεν κλείνονται και δεν θεωρούνται τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών των Παγίων Προκαταβολών και των ΧΕΠ.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε έγκαιρα τους αρμόδιους υπαλλήλους και παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή την εκτέλεση του έργου αυτού, καθώς και την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται πιο κάτω. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκε καθυστέρηση στο κλείσιμο των βιβλίων από υπαιτιότητα των υπολόγων, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τα σχετικά βιβλία, θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή όλων των υπολόγων χρηματικού υλικού της δικαιοδοσίας σας για την πλήρη ενημέρωση των βιβλίων την 31.12.2007, ώστε να είναι δυνατή η άμεση θεώρησή τους.

Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Ενέργειες για το κλείσιμο
Καταρχήν, θα κλειστούν όλα τα βιβλία κάθε διαχείρισης, δηλαδή τα βιβλία: Ταμείου, Ημερολογίου, Καθολικού, Αποθήκης, Ενσήμων και κάθε άλλου είδους δημόσιου υλικού. Θα εξαχθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών των διαχειρίσεων που βρίσκονται κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και θα εξακριβωθούν από επίσημο έγγραφο ή δελτίο της τράπεζας, στο οποίο θα εμφανίζεται η κίνηση των λογαριασμών. Θα θεωρηθούν τα στελέχη των γραμματίων είσπραξης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και γενικά κάθε στοιχείο με το οποίο ενεργείται η χρέωση και η πίστωση των υπολόγων. Ύστερα, κάτω από την τελευταία εγγραφή των βιβλίων που αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και στο πίσω μέρος των στοιχείων με τα οποία ενεργείται η χρεωπίστωση των υπολόγων, θα γραφεί η λέξη «ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ», η ημερομηνία που πράγματι κλείστηκαν τα βιβλία και, τέλος, η υπογραφή του προϊσταμένου ή του υπαλλήλου που τα θεώρησε.
Όπου τηρείται μηχανογραφικό σύστημα και τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά, θα θεωρούνται οι αντίστοιχες εκτυπώσεις.

2. Πρωτόκολλο κλεισίματος
α) Οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου (1) θα αναγράφονται στο πρωτόκολλο κλεισίματος, το οποίο θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα, εκτός των ακόλουθων ΝΠΔΔ και των επιχορηγούμενων ΝΠΙΔ, των οποίων το πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα. Το τέταρτο αντίτυπο θα αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), Διεύθυνση 39η ΝΠΔΔ, Τμήμα Γ’, Πανεπιστημίου 37 – Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, και θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που τα θεώρησε και τον υπόλογο διαχειριστή.
(α) ΑΕΙ – ΤΕΙ.
(β) Νοσοκομεία.
(γ) Ιδρύματα πρόνοιας.
(δ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
(ε) Ερευνητικά ιδρύματα.
(στ) Ασφαλιστικά Ταμεία.
β) Το πρωτόκολλο θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει:
Ι. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους.
II. Τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης όλων των Γενικών Λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους, στην περίπτωση δε της διαχείρισης υλικών θα σημειώνονται χωριστά, για κάθε είδος, οι ποσότητες που εισήχθησαν και εξήχθησαν, καθώς και τα υπόλοιπά τους ή το λογιστικό αποτέλεσμα αυτών.
III. Το Ταμειακό Υπόλοιπο θα αναλύεται στο ποσό που βρίσκεται στα χέρια του υπολόγου διαχειριστή, καθώς και στο ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και θα επιβεβαιώνεται από αντίγραφο του σχετικού λογαριασμού της τράπεζας.
Για το ποσό που βρίσκεται στα χέρια του υπολόγου, θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη που επιβάλλει την μη κατάθεσή του στην τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο του κατά νόμο κάθε φορά προβλεπόμενου ορίου.
IV. Τα βιβλία που κλείστηκαν, τον αριθμό των τίτλων που εκδόθηκαν π.χ. ενταλμάτων, γραμματίων κ.λπ. και τον αύξοντα αριθμό τους (από … μέχρι …) και
V. Αν ο διαχειριστής έχει ή όχι άλλη διαχείριση και εφόσον έχει, αν κλείσθηκαν τα βιβλία της, επισυνάπτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.

3. Υποβολή πρωτοκόλλων
Το πρώτο από τα αντίτυπα των πρωτοκόλλων αυτών, ο υπόλογος διαχειριστής το επισυνάπτει στα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισής του και το αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στον αρμόδιο πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η διαχείρισή του υπάγεται εκ του νόμου σε κατασταλτικό έλεγχο ή στην υπηρεσία που χρηματοδότησε ή επιχορήγησε το νομικό πρόσωπο, μαζί με τον απολογισμό της όλης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης.
Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο διαχειριστή και το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται, μέσω της υπηρεσίας του υπολόγου, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία μεριμνά για τη φύλαξή τους επί δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται, κατά τα ακόλουθα:
Α. Οι υπηρεσίες υπολόγων των Νομών Αττικής, Κυκλάδων, τα αποστέλλουν στις Διευθύνσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής αντίστοιχα, Κολωνού 2 – Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΑ.
Β. Των Νομών Θεσσαλονίκης και Πιερίας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης, Νικ. Ουρανού 15 – Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Γ. Των Νομών Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας και Ημαθίας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Υπόλοιπης Κεντρικής Μακεδονίας, Νικ. Ουρανού 15 – Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Δ. Των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας, Μουράτη 3 – Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ.
Ε. Των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μερ. Σερρών 46 – Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
ΣΤ. Των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28-30 – Τ.Κ. 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Ζ. Των Νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Ιονίων Νήσων, θέση ΑΛΥΚΕΣ Ποταμού – Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ.
Η. Των Νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Αλεξ. Παναγούλη 66 – Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ.
Θ. Των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας, Κτίριο Λιμένα – Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ.
Ι. Των Νομών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδας, Αθ. Διάκου 6 – Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ.
ΙΑ. Των Νομών Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου, Πλατεία Κολοκοτρώνη 22 – Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ.
ΙΒ. Των Νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 2 – Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΙΓ. Των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και Δωδεκανήσου, στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης, Ιδομενέως 28 – Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

4. Διαχειρίσεις ΔΟΥ
Επισημαίνουμε ότι για τις διαχειρίσεις των ΔΟΥ τα πρωτόκολλα κλεισίματος των βιβλίων τους συντάσσονται σε πέντε αντίτυπα και αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά των ετήσιων λογαριασμών που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιβάλλεται λοιπόν το σχετικό κλείσιμο να γίνεται έγκαιρα, για να μην καθυστερεί η υποβολή των λογαριασμών αυτών.
Κατά το κλείσιμο των βιβλίων των ΔΟΥ, θα θεωρούνται και θα κλείνονται μαζί με τα βιβλία της διαχείρισης και τα βιβλία των αρμόδιων Γραφείων Παρακαταθηκών και θα συντάσσεται, για τη διαχείριση αυτή, ιδιαίτερο πρωτόκολλο με πίνακες μετρητών και αυτούσιων παρακαταθηκών σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα υποβάλλεται απευθείας στην Κεντρική Διεύθυνση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (προϊστάμενο Γραφείου Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Η Κεντρική Διεύθυνση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δίνει κάθε χρόνο ειδικές οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνει η θεώρηση των βιβλίων των κατά τόπους Γραφείων Παρακαταθηκών, με εγκύκλιό της προς τους προϊσταμένους των ΔΟΥ, οι οποίοι, ως προϊστάμενοι των υπολόγων διαχειριστών, θα κλείσουν και θα θεωρήσουν τα βιβλία του Γραφείου Παρακαταθηκών (Π.Δ.16/1989, άρθρο 4).

5. Διαχειρίσεις τελωνείων
Οι διαχειρίσεις των τελωνείων θεωρούνται, για το κλείσιμο των βιβλίων τους, από τους προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών. Με το κλείσιμο των βιβλίων συντάσσονται τέσσερα (4) διαφορετικά πρωτόκολλα, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμους λογαριασμούς, που έχουν καθιερωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή:
- της χρηματικής διαχείρισης,
- της διαχείρισης Τελωνειακών Παρακαταθηκών,
- της διαχείρισης των υπερωριών (ΔΕΤΕ) και
- της διαχείρισης ενσήμων ταινιών Φορολογίας Βιομηχανοποιημένων καπνών.
Καθένα από τα πρωτόκολλα αυτά θα συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα.
Το ένα αντίτυπο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας και θα τίθεται υπόψη του επιθεωρητή κατά την τακτική επιθεώρηση του οικονομικού έτους.
Τα δύο αντίτυπα κρατούνται από τον τελωνειακό υπόλογο, προκειμένου να επισυναφθούν το μεν ένα στους λογαριασμούς της αρμόδιας διαχείρισης, το δε άλλο στους λογαριασμούς της διαχείρισης του επόμενου έτους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί «Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Το τέταρτο αντίτυπο διαβιβάζεται, μέσω της υπηρεσίας του υπολόγου, στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση (όπως η ανωτέρω παρ. 3).
Ως προς το περιεχόμενο των τεσσάρων (4) αυτών πρωτοκόλλων, τονίζονται τα παρακάτω:
α) Το πρωτόκολλο χρηματικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 των οδηγιών, και
αα) τη χρέωση, δηλαδή τις συνολικές εισπράξεις των εσόδων που πραγματοποιούν τα τελωνεία υπέρ του Δημοσίου και τρίτων,
αβ) την πίστωση, δηλαδή το σύνολο των εισπράξεων που κατατέθηκαν στη ΔΟΥ, με γραμμάτια παραλαβής υπέρ του Δημοσίου και τρίτων,
αγ) το σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν για αχρεωστήτως πληρωθέντα ποσά.
β) Το πρωτόκολλο διαχείρισης τελωνειακών παρακαταθηκών πρέπει να περιέχει:
βα) τη χρέωση, δηλαδή το υπόλοιπο εκκρεμών παρακαταθηκών, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και το σύνολο των παρακαταθηκών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους,
ββ) την πίστωση, δηλαδή το συνολικό ποσό των παρακαταθηκών που τακτοποιήθηκαν είτε με έκδοση τακτικών διπλότυπων ή τριπλότυπων είσπραξης είτε με επιστροφή του ποσού των παρακαταθηκών στους καταθέτες, καθώς και το σύνολο των παρακαταθηκών που παραμένουν εκκρεμείς και τις οποίες θα πρέπει ο υπάλληλος, που κάνει τη θεώρηση, να επαληθεύει την ύπαρξή τους και να γίνεται ειδική μνεία στο πρωτόκολλο.
γ) Το πρωτόκολλο διαχείρισης υπερωριών (ΔΕΤΕ) πρέπει να περιλαμβάνει:
γα) το σύνολο των εισπράξεων που τυχόν απεστάλησαν από άλλες τελωνειακές Αρχές,
γβ) το σύνολο των υπερωριών που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους και αυτών που απεστάλησαν σε άλλες Αρχές.
δ) Το πρωτόκολλο διαχείρισης ενσήμων ταινιών Φορολογίας Βιομηχανοποιημένων καπνών πρέπει να περιλαμβάνει:
δα) τη χρέωση με το υπόλοιπο, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σε ποσό τεμαχίων ταινιών καπνού, με την αντίστοιχη αξία τους, καθώς και κατά τη διάρκεια του έτους της διαχείρισης,
δβ) την πίστωση των παραδοθεισών ταινιών καπνού κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του υπολόγου και το καταλειπόμενο υπόλοιπο, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, με την αντίστοιχη αξία τους.
Τέλος, στη σχετική πράξη θεώρησης των διαχειριστικών βιβλίων (τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων) θα πρέπει να γράφεται και ο αριθμός του τελευταίου διπλοτύπου που εκδόθηκε.

6. Διαχειρίσεις νομικών προσώπων
Οι διαχειρίσεις των νομικών προσώπων κλείνουν και θεωρούν τα βιβλία τους υποχρεωτικά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους (άρθρο 11, παρ. 14 και 15 του Ν.2954/2001 – ΦΕΚ 255/2.11.2001).
Σε περίπτωση που σε κάποια διαχείριση διαπιστωθεί διαχειριστική αταξία, ο υπάλληλος που θεωρεί το κλείσιμο των βιβλίων, πρέπει να την αναφέρει αμέσως στην προϊσταμένη του Αρχή ή στην υπηρεσία που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το νομικό πρόσωπο, η οποία στη συνέχεια θα μας ενημερώσει, με Fax, για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Η διαχειριστική αταξία που τυχόν διαπιστωθεί, πρέπει να γραφτεί και στο πρωτόκολλο.
Επίσης, στο πρωτόκολλο θα πρέπει να αναφέρεται και το νομοθέτημα με το οποίο συστήθηκε το νομικό πρόσωπο, καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σύσταση, για να είναι δυνατή η επαλήθευση της νομικής του μορφής ή ο σκοπός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, προκειμένου να ερευνάται και η υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Οι διαχειρίσεις των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, θα υποβάλουν τα πρωτόκολλα κλεισίματος σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 8 του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/4.12.1997).

7. Διαχειρίσεις που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης
Η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων των διαχειρίσεων αυτών (χρηματικού και υλικού) για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, ενεργείται από αξιωματικούς, που ορίζονται με διαταγές των αρμόδιων υπουργείων (άρθρο 58 του Ν.2362/1995).

8. Διαχειρίσεις Φυλακών και Αναμορφωτικών Καταστημάτων
Στις υπηρεσίες αυτές υπάρχουν οι πιο κάτω διαχειρίσεις:
α) Κρατικού Προϋπολογισμού.
β) Πάγιας Προκαταβολής.
γ) Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων.
δ) Ταμείου Κέρδους Σιγαρέτων.
Ο έλεγχος των διαχειρίσεων θα στρέφεται στα θέματα εκείνα που προβλέπει η υπ’ αριθ. 5287/10.2.1945 εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ισχύει σήμερα, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διευθυντές Φυλακών και Αναμορφωτικών Καταστημάτων.

9. Έγκαιρη εκτέλεση
Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Υπουργείων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και οι Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Γενικών Διευθύνσεων Περιφέρειας θα πρέπει να δώσουν οδηγίες προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και νομικών προσώπων, των οποίων τον έλεγχο και την εποπτεία ασκούν, ώστε η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων όλων των διαχειρίσεων να γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν των δύο (2) μηνών.

10. Οδοιπορικά έξοδα
Όπου δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων από τους προϊσταμένους των υπολόγων και χρειαστεί να γίνει από υπαλλήλους που ορίζονται από την προϊσταμένη Αρχή και οι οποίοι θα μετακινηθούν για τον σκοπό αυτόν, τα οδοιπορικά έξοδα θα βαρύνουν:
α) τον φορέα των δημόσιων υπηρεσιών των οποίων θεωρείται η διαχείριση για το κλείσιμο των βιβλίων τους και
β) τα οικεία νομικά πρόσωπα των οποίων τα βιβλία θεωρούνται για το κλείσιμο.

Ετήσιο κλείσιμο βιβλίων υπολόγων διαχειριστών

1018049/281/208Α/9.2.1998

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ.167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α. 128) και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων».
3. Το Π.Δ.211/1996 (ΦΕΚ 166/Α’) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων».
4. Την υπ’ αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154/Β’/7.3.1994) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εξουσιοδοτούμε τους προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη θεώρηση του κλεισίματος όλων των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων που κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και τη σύνταξη πρωτοκόλλων για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για τα υπόλοιπα της διαχείρισης.
Για την υλοποίηση της θεώρησης των βιβλίων μετά από το κλείσιμο του οικονομικού έτους, απαιτούνται οι κατωτέρω ενέργειες:
1. Οι υπόλογοι διαχειριστές για το κλείσιμο της διαχείρισής τους θα προβαίνουν, στο τέλος κάθε χρήσης, στην ισοζύγιση των στηλών χρέωσης και πίστωσης του Ημερολογίου, στην ισοζύγιση του Ημερολογίου Ταμείου και όλων των λογαριασμών του Καθολικού και Αποθήκης (ανάλογα με τη μορφή της διαχείρισης και το είδος των τηρούμενων βιβλίων) με την άθροιση των στηλών χρέωσης και πίστωσης, στην αναγραφή επί των ασθενέστερων στηλών των υπολοίπων που προκύπτουν (μεταξύ χρέωσης και πίστωσης) στους μη ισοσκελισμένους λογαριασμούς, ώστε αυτοί να εξισωθούν.
2. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή οι υπάλληλοι που θα ορίζονται από την προϊσταμένη Αρχή των υπολόγων, εφόσον η ιδιότητα του προϊσταμένου της υπηρεσίας και του υπολόγου διαχειριστή συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο, για τη θεώρηση του κλεισίματος, θα αναγράφουν κάτω από την τελευταία εγγραφή του Ημερολογίου του βιβλίου Ταμείου και των ισοσκελισθέντων λογαριασμών του Καθολικού και Αποθήκης τη λέξη «ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ», τη χρονολογία θεώρησης και θα θέτουν την υπογραφή τους.
3. Οι ανωτέρω πράξεις θα βεβαιώνονται με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και θα υπογράφεται από τους προαναφερθέντες για τη θεώρηση υπαλλήλους και τους υπολόγους διαχειριστές.
4. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται:
α) Τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης όλων των γενικών λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπα τούτων.
Προκειμένου ειδικά για υλικά, τα ποσά τούτων θα εμφανίζονται κατ’ είδος (εισαγωγή – εξαγωγή – υπόλοιπο).
β) Το υπόλοιπο του Ταμείου θα αναλύεται σε ποσό ευρισκόμενο στα χέρια του διαχειριστή και σε ποσό που έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορική τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Το ποσό που έχει κατατεθεί στις τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θα προκύπτει από επίσημο παραστατικό στοιχείο του πιστωτικού ιδρύματος.
Τα χρηματικά διαθέσιμα πρέπει να έχουν απαραίτητα κατατεθεί σε πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που το ποσό βρίσκεται στα χέρια του διαχειριστή, πρέπει να αιτιολογείται πλήρως γιατί βρίσκεται στα χέρια του και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το 1/10 του όλου υπολοίπου.
γ) Τα βιβλία που κλείστηκαν, καθώς και ο αριθμός των εκδοθέντων τίτλων (από … έως …) ενταλμάτων – γραμματίων – δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής.
δ) Επίσης, θα αναφέρεται αν ο διαχειριστής ασκεί ή όχι άλλη διαχείριση και, σε καταφατική περίπτωση, αν κλείστηκαν τα βιβλία αυτής.
5. Στην περίπτωση που, κατά το κλείσιμο των βιβλίων και τη θεώρηση αυτών, διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, θα πρέπει αμέσως να αναφέρεται στην προϊσταμένη Αρχή του υπολόγου ή στο αρμόδιο υπουργείο που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το νομικό πρόσωπο, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Επιθεώρησης Δ.Δ., Ν.Π. και ΔΕΚΟ, για τη λήψη των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων.
Από τα πρωτόκολλα αυτά, το ένα αντίτυπο υποβάλλεται από τον υπόλογο διαχειριστή, μαζί με τα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισής του, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου στην υποβολή των στοιχείων για κατασταλτικό έλεγχο ή στην υπηρεσία που χρηματοδότησε ή επιχορήγησε το νομικό πρόσωπο, μαζί με τον απολογισμό της όλης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης.
Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του υπολόγου διαχειριστή και το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (Π.Δ.211/1996) που θα φροντίζει για τη φύλαξή του για δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1.1.1998, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον γενικό γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

1116586/1128/Α-Β0006/4.12.2007 (ΦΕΚ 2356/Β’/11.12.2007)

[...]
6. Στους προϊσταμένους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων:
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό των οικονομικών επιθεωρητών και του λοιπού προσωπικού κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης, εφόσον πρόκειται για μετακίνησή τους εντός των ορίων τής κατά τόπο αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιθεώρησης στην οποία υπηρετούν.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των προϊσταμένων των ΔΟΥ, των Κτηματικών Υπηρεσιών, των ΔΕΚ και των ΠΕΚ, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εντός των ορίων τής κατά τόπο αρμοδιότητας κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης.
γ) Έγκριση πάγιων προκαταβολών υλικού και αξιών του Δημοσίου (Π.Δ.97/1993 – ΦΕΚ 43/Α’ και άρθρο 56 του Ν.2362/1995 – ΦΕΚ 247/Α’).
δ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους προϊσταμένους των ΔΟΥ, των ΔΕΚ, των ΠΕΚ και των Κτηματικών Υπηρεσιών, στους οικονομικούς επιθεωρητές, καθώς και στους λοιπούς υπαλλήλους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και άσκηση ένδικων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των ίδιων Επιτροπών.
ε) Ορισμός υπαλλήλου για τη θεώρηση του ετήσιου κλεισίματος διαχειριστικών βιβλίων των υπολόγων, στην περίπτωση σύμπτωσης του υπολόγου και του προϊσταμένου υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο ίδιο πρόσωπο (περ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 – ΦΕΚ 247/Α’).
στ) Ανάθεση των εντολών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης στους οικονομικούς επιθεωρητές που υπηρετούν σε αυτές και παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσής τους.
ζ) Διαβίβαση των πορισμάτων και των εκθέσεων των οικονομικών επιθεωρητών στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες.
η) Έγκριση έκδοσης αντιγράφων αποδεικτικών είσπραξης και τίτλων πληρωμής που απωλέσθηκαν (άρθρο 76 του Π.Δ.16/1989 – ΦΕΚ 6/Α’, Π.Δ.5/1993 – ΦΕΚ 3/Α’ και άρθρο 34 του Ν.2362/1995 – ΦΕΚ 247/Α’).
θ) Ακύρωση αποδεικτικών είσπραξης και γραμματίων, σε περίπτωση απώλειας (άρθρο 78 του Π.Δ.16/1989).
ι) Αποδοχή μεταβίβασης στο Δημόσιο κληρονομιαίων ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 82 του Ν.2961/2001.
ια) Αποφάσεις για την εξόφληση οφειλών θανόντος οφειλέτη του Δημοσίου από τους κληρονόμους, για τη μεταβίβαση σε αυτούς κληρονομιαίων ακινήτων (άρθρο 3 του Ν.Δ.3079/1954 και άρθρο 1 του Β.Δ.705/1970, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν.3200/1955).
7. Στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών:
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο εσωτερικό, σε προϊσταμένους τμημάτων και σε υπαλλήλους των υπηρεσιών τους.
β) Εκκαθάριση των ΔΕΤΕ των τελωνειακών υπαλλήλων ανά υπηρεσία, κατά περίπτωση.
γ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών υπαλλήλων, που καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστών αμοιβών.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.
2. Κάθε προηγούμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.