ΦΕΚ 228/Α/2-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4025

Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ. και άλλες διατάξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου παρουσιάζονται όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρθρο 1

Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α' 30) αντικαθίσταται ως ακολούθως;:

«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν νομικοί πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπόκεινται στην ε-ποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η έδρα της ακόμα και αν τα παραρτήματά της ευρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι ακόλουθες και υπάγονται:

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμιο Ελληνικού, το οποίο προήλθε από) συνένωση του Α' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Με-λισσίων, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα, που συστή-θηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 1152/1981 (Α' 283), 28/1985 (Α' 10), 339/1985(Α' 118),516/1985(Α' 188),254/1998 (α' 109) και Trie; υ.α. Π4/3905/2.8.1993 (Β' €3065).

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πεΐ6αιώς και Αιγαίου: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Η Θεομήτωρ»» με έδρα το Δμμο Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 629/1 972 (Α' 179) και του π.δ. 253/1973 (Α' 215), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτή^ο Χρονίων Παθήσεων «Η Θεομήτωρ» Λέσβου».

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 14/1986 (Α' 6) και 254/1996 (Α' 190), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου», στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: βα) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών» Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2851/1922 (Α' 114), του ν.δ. 4525/1966 (Α' 141), του π.δ. 281/1981 (Α' 78) και του π.δ. 303/1989 (Α' 139) και ββ) ο «Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο Γηροκομείο»», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 456/1972 (Α' 135) και τα οποία καταργού-νται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου».

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.), με έδρα το Δήμο Βούλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της υ.α. 110838/1952 (Β' 178) και του β.δ. 170/1960 (Α' 40), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: δα) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 120/1985 (Α' 36), 483/1988 (Α' 217), 41/2000 (Α' 40) και 156/2009 (Α' 198) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιών «Μιχαλήνειο»» με έδρα το Δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 660/1962 (Α' 179), το οποίο μετονομάζεται σε ««Μιχαληνειο» Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: εα) το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 263/1989 (Α' 124) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που προήλθε από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, του Γ' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 1137/1981(Α' 60) και των προεδρικών διαταγμάτων: 27/1985 (Α' 10), 385/1990 (Α' 152), 254/1998 (Α' 189) και 294/1998 (Α' 212).

ζ) To νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»», με έδρα το Δήμο I-λίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 830/1980 (Α' 206), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»», στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: ζα) το «Αναρρωτήριο Πεντέλης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 170/1960 (Α' 40), ζβ) η Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Νέας Σμύρνης Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 572/1970 (Α' 125) και ζγ) η Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Καλαμακί-ου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 572/1970 (Α' 125) και τα οποία κα-ταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Ο Αγιος Παντελεή-μων»» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 4162/1961 (Α' 73), του β.δ. 318/1963 (Α' 83) και του π.δ. 254/1973 (Α' 215), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: αα) ο «Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 324/1983 (Α' 116) και 281/1985 (Α' 105) και ο οποίος καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 9.3.1923 (Α' 68) και του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: βα) η «Παιδό-πολη «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»» Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 572/1970 (Α' 125) και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δήμο-σίου δικαίου.

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών» με έδρα το Δήμο Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 515/1979 (Α' 158) και 267/1991 (Α' 100), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: αα) το «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 162/1978 (Α' 34) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών «Ο Αγιος Δημήτριος»» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 287/1973 (Α' 85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης» στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: βα) το «Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης» Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3402/2005 (Α' 258) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Παπάφειο»» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81).

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 443/1980 (Α' 117), 107/1984 (Α' 38), 519/1988 (Α' 234) και 149/1989 (Α' 71), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: δα) το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 381/1990 (Α' 151) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δήμο-σίου δικαίου.

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων 276/1973 (Α' 225), 783/1979 (Α' 230) και 279/1985 (Α' 104), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατά-στάσης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής». στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» με έδρα το Δήμο Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 572/1970 (Α' 125), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας».

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας», με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 126/1926 (Α' 201) και του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας».

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 509/1985 (Α' 185), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας».

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Λαμίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φθιώτιδας».

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» με έδρα το Δήμο Καρπενησιού, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 252/1990 (Α' 103), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας».

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 77/1983 (Α' 34) και 371/1984 (Α' 129).

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Δ2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας».

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Τρικάλων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 782/1979 (Α' 230), 337/1985 (Α' 118) και 42/2000 (Α' 40), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων».

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αριστεύς»» με έδρα το Δήμο Λάρισας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 540/1980 (Α' 145), 336/1985 (Α' 118) και 129/2002 (Α' 106), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρο-νίων Παθήσεων «Ο Αριστεύς» Λάρισας», στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: ζα) το «Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Αρι-στεύς»», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 989/1980 (Α' 247) και 489/1988 (Α' 221) και ζβ) το «Κέντρο Στήριξης Αυτι-στικών Ατόμων» Μαγνησίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Λε-χαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 332/1987 (Α' 153), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: αα) το «Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Αγιος Χαράλαμπος»», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 384/1990 (Α' 152) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»» με έδρα το Αίγιο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 280/1984 (Α' 106) και 259/1996 (Α' 190), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»».

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ««Σκαγιοπούλειο» Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρέ-νων» με έδρα το Δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε ««Σκιαγιοπούλειο» Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αχάΐας», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας θηλέων» Πατρών, που συστή-θηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης» με έδρα το Δήμο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 105/1973 (Α' 178), 279/1984 (Α' 106), 382/1990 (Α' 151) και 140/1997 (Α' 125).

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 378/1990 (Α'

149), το οποίο μετονομάζεται σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» Ιωαννίνων». στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας θηλέων» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 29.11.1922 (Α' 257) και του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων», στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: στα) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» Κόνιτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81) και στβ) το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής» Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 357/1994 (Α' 190), το οποίο μετονομάζεται σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: ζα) το «Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας» Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 1/1994 (Α' 519) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Θεσπρωτίας».

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 393/1966 (Α' 101), του π.δ. 340/1985 (Α' 118) και του π.δ. 330/1996 (Α' 222) , το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου».

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη» με έδρα το Δήμο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 572/1970 (Α' 125), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου».

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο» με έδρα το Δήμο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 263/1989 (Α' 124), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: γα) το «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 469/1985 (Α' 168) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 273/1973 (Α' 81), το οποίο μετονομάζεται σε «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης».

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χανίων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 579/1977 (Α' 191) και του π.δ. 13/1986 (Α' 6), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: δα) το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2851/1922 (Α' 114), του ν.δ. 15/1922 (Α' 275), του β.δ. 273/1973 (Α' 81), του β.δ. 314/1973 (Α' 93), του π.δ. 267/1991 (Α' 100) και του π.δ. 294/1999 (Α' 265) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας» με έδρα το Δήμο Ρε-θύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 102/1973 (Α' 158), το οποίο μετονομάζεται σε «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύ-μνου».»

Άρθρο 2

Όργανα Διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

1. H παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α' 81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συ-νιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Ελληνικού.

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Η θεομήτωρ» Λέσβου» με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» με έδρα το Δήμο Ρόδου.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής», με έδρα το Δήμο Βούλας.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ««Μιχαλήνειο» Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής», με έδρα το Δήμο Πειραιά.

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής.

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αγιος Παντελεή-μων» Θεσσαλονίκης», με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών» με έδρα το Δήμο Σερρών.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλονίκης» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας» με έδρα το Δήμο Δράμας.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής. Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας» με έδρα το Δήμο Καρπενησιού, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 252/1990 (Α' 103).

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας.

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» με έδρα το Δήμο Τρικάλων.

στ) Το νο μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αριστεύς» Λάρισας», με έδρα το Δήμο Λάρισας.

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας» με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων.

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου» με έδρα το Δήμο Λασιθίου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης» με έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων» με έδρα το Δήμο Χανίων.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α' 81), προστίθεται περίπτωση 29 ως ακολούθως:

«29. Να αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να τοποθετεί το προσωπικό αυτό ανά διεύθυνση, τμήμα ή στο παράρτημα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης 19 της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α' 81), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Συγκροτεί επιτροπή υπό τον υποδιοικητή του παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό την επίλυση και προώθηση επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του παραρτήματος.»

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 3329/2005 (Α'81), μετά τη φράση «και των Προέδρων» προστίθεται η φράση «και Διοικητών».

Άρθρο 3

Διοίκηση Παραρτημάτων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Μετά το άρθρο 15 του ν. 3329/2005 (Α'81) προστίθεται άρθρο 15Α ως ακολούθως:

«Αρθρο 15Α

1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που έχουν Υποδιοικητή είναι οι κάτωθι: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» με έδρα το Δήμο Ρόδου.

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής», με έδρα το Δήμο Βούλας.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μιε την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»», με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής, στο οποίο συνι-στώνται δύο θέσεις Υποδιοικητών.

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης», με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μιε την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας» με έδρα το Δήμο Δράμας.

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών.

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας» με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας.

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών» με έδρα το Δήμο Σερρών.

θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων» με έδρα το Δήμο Χανίων.

2. Ο Υποδιοικητής είναι πλήρους απασχόλησης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με ίδια απόφαση επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Υποδιοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, αζημίως για το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

3. Ο Υποδιοικητής της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμωμένων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Σε θέση Υποδιοικητή μπορεί να διορίζονται και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

4. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως υποδιοικητές, οι λειτουργοί και υπάλληλοι επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας ως υποδιοικητές θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης για κάθε υπηρεσιακή συνέπεια.

5. Ο Υποδιοικητής της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας των Παραρτημάτων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

β) Εισηγείται στον Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή, για οποιο-δήποτε θέμα και για τα κάτωθι θέματα: βα) για το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, ββ) για τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

βγ) για την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, βδ) για τον οργανισμό του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, βε) για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και για τις ανάγκες σε επικουρικό προσωπικό, βστ) για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του,

βζ) για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Μετά το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 (Α' 81) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:

«Αρθρο 17Α

1. Μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, δημιουργείται λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση.

2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που σκοπό έχουν την προώθηση της αναδοχής και υιοθεσίας υποχρε-ούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους προς την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού τους, προστατεύοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων και των υποψηφίων αναδοχών ή θετών οικογενειών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, ιδίως οι ενιαίες διαδικασίες διενέργειας υιοθεσιών και αναδοχών μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εύρεσης παιδιού προς αναδοχή ή υιοθεσία που φιλοξενούνται σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από λίστα υποψηφίων αναδοχών ή θετών γονέων που τηρείται σε άλλη Μονάδα και η τήρηση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων αναδοχών ή θετών γονέων που τηρείται ανά Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, η φιλοξενία ανηλίκων από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

3. Με κοινή απόφαση των Διοικητών ή Προέδρων των ανωτέρω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας των Μονάδων αφορώντα, ιδίως, την κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών με διάθεση προσωπικού, την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών της μίας Μονάδας με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλη Μονάδα για περιορισμένες ώρες ανά ημέρα ή ημέρες ανά εβδομάδα ή ανά μήνα, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τη διαδικασία παρακολούθησης, τη διάρκεια ισχύος της και ρυθμίζονται θέματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των διασυνδεόμενων Μονάδων με τα οποία επιδιώκεται ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς ή αλληλοσυμπληρωμένους τομείς αρμοδιοτήτων.»

Άρθρο 5

Οργανισμοί Λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Το άρθρο 18 του ν. 3329/2005 (Α' 81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο 18

1. Ολες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό τους, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

2. Με τον Οργανισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται, ιδίως, ο σκοπός τους, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων τους και των παραρτημάτων τους, τα προσόντα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης, υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων και παραρτημάτων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, η κατανομή του προσωπικού, η διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, η σύσταση νέων θέσεων, εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η μετατροπή κατά κλάδο και κατηγορία θέσεων, ο καθορισμός των προσόντων πρόσληψης του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία θέμα.

3. Με απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος μπο-ρεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ολικώς ή μερικώς παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, να δημιουργούνται νέα παραρτήματα, να ρυθμίζονται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την κατανομή του προσωπικού αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 6

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται και συγχωνεύονται μεταφέρονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.Οι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που κατέχουν οργανικές θέσεις διατηρούν τις θέσεις που κατέχουν κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

2. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

3. Για την κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων, εκδίδεται διαπι-στωτική πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο αυτός προέρχεται, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στον φορέα όπου μεταφέρεται για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής του κατάστασης.

5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα ανατεθούν στο προσωπικό αυτό αρμοδιότητες με απόφαση του Διοικητή ή Προέδρου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

Άρθρο 7

Περιουσία Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση ο-ποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής. που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατε-λώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.

2. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 8

Κατάργηση νομικών προσώπων

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καρδίτσας» το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 291/1985 (Α' 108).

2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού αυτού προσώπου περιέρχεται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου φορέα, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, όπως αυτές ισχύουν και το προσωπικό του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. To νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα» που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 28/1985 (Α' 10) και του π.δ. 521/1985 (Α' 189) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συγχωνεύεται, στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στο οποίο εντάσσεται ως περιφερειακή του υπηρεσία. Οι οργανικές θέσεις ακόμα και κενές και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό είτε μόνιμο είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του και μεταφέρεται αυτοδικαίως με αυτές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση της παραπάνω Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήπο-τε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού, των αρχείων, καθώς και θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο προσωπικό.

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α' 30) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με τροποποίηση του Οργανισμού ορίζεται ιδίως η οργάνωση, στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα στον Καρέα.»

Άρθρο 9

Λοιπές διατάξεις

1. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας είναι η δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Η θητεία των υπηρετούντων Διοικητών ή Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργούνται με τη συγχώνευσή τους και πλέον λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αζημίως για το Δημόσιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η θητεία των υπηρετούντων, κατά την ψήφιση του νόμου αυτού Διοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια και αζημίως για το Δημόσιο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

4. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης δια της οποίας εγκρίνονται οι νέοι Οργανισμοί των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διατηρούν τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν, καθώς και οι Οργανισμοί των παραρτημάτων διατηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

5. Εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη συγκρότησή τους υποχρεούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μετά από έγκριση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας να υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Οργανισμό κάθε Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας. Με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/ 2005 καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα και κάθε αντίθετη διάταξη νόμου που ρύθμιζε την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των παραρτημάτων τους.

6. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύθηκαν σε αυτές και λειτουργούν ως παραρτήματά τους και εκτελούνται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης αυτών.

7. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν με τη συγχώνευσή τους, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων.

9. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει θέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 του π.δ. 95/2000 (Α' 76) και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις μονάδες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α. ΚΑΙ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 10

Ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ε.Σ.Υ.

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης ενισχύονται με την ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ένταξή τους στα νοσοκομεία επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στον πάσχοντα πολίτη ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικα-νότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.

Άρθρο 11

Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α' 37) προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:

«Αρθρο 9Α

1. Οι παρακάτω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κα-ταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων που υπάγονται και μετονομάζονται ως ακολούθως: α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236) καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Δωδεκανήσου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Σάμου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Αγιος Παντελεήμων».

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Κυκλάδων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε-νικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο».

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Αμυνταίου Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 444/1980 (Α' 117), 280/1985 (Α' 104) και 258/1996 (Α' 190) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/

19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργού-νται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετονομάζονται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου».

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» Καστοριάς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 311/1985 (Α' 114) και 257/1996 (Α' 190), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ημαθίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236) καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πέλλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Εδεσσας.

ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Νιγρίτας Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 256/1973 (Α' 215), 300/1985 (Α' 112) και 256/1996 (Α' 190), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

κ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χαλκιδικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε-νικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

λ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε -νικό Νοσοκομείο Καβάλας.

μ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Εβρου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου.

ν) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ξάνθης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

ξ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ροδόπης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε -νικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

ο) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

π) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε -νικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

ρ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Βοιωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε-νικό Νοσοκομείο Θηβών.

σ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε -νικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

τ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Αμφιλοχίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 364/1989 (Α'162) και 255/1996 (Α' 190) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αιτωλοακαρνανίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/ 19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου.

υ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Αμφισσας, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236) και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3730/2008 (Α' 262) και της κοινής απόφασης με αριθμό Π3α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ153742/14.2.2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 311), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμφισσας.

φ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Κορίνθου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 380/1990 (Α' 150) και 103/2000 (Α' 99) και μετονομάστηκε με το άρθρο 7 του ν. 3209/2003, καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

χ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων» Ν. Α-χαΐας που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 334/1973 (Α' 100) και της υπουργικής απόφασης με αριθμό Γ4α/Φ30/88847/8.4.1983 (B' 252), κα-ταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

ψ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μονάδα Σπαστικών Παιδιών» Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 162/1978 (Α' 34) καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

ω) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αρτας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των π.δ. 150/1988 (Α' 67) και 365/1996 (Α'235), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο 'Αρτας.

αα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ηλείας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γε -νικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

ββ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Αργολίδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αργους.

γγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Κεφαλληνίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

δδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πρεβέζης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

εε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Φιλιατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 928/1971 (Α'144), του π.δ. 156/1973 (Α'50) και του π.δ. 37/1998 (Α'42) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Μεσσηνίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/

19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργού-νται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετονομάζονται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ζζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό n4/oiK.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (Α' 236), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

2. Από 1.1.2012 οι υπηρεσίες των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης παρέχονται από τα νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν και λειτουργούν ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων με έδρα τον αντίστοιχο δήμο όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο και πιστώσεις για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με τον οποίο ορίζονται ιδίως ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους, ο τρόπος παραπομπής ασθενών και η διασύνδεσή τους με το νοσοκομείο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αναγνωρίζονται οι ανωτέρω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση ιατρών, καθώς και οι ειδικότητες της άσκησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 12

Σκοπός των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α' 37) προστίθεται άρθρο 9Β ως ακολούθως:

«Αρθρο 9Β

Σκοπός των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρίες και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως: α) Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

β) Νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευ-στικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.

γ) Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.

δ) Προωθεί ενέργειες για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών.

ε) Παρέχει υπηρεσίες σε Ατομα με Αναπηρίες, με νοη-τική υστέρηση, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες με προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρώιμης διάγνωσης, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, προεπαγγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες, λειτουργικής αποκατάστασης, υποστήριξης για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, συνεργασίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους.»

Άρθρο 13

Διασύνδεση Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το νοσοκομείο

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α' 37) προστίθεται άρθρο 9Γ ως ακολούθως:

«Αρθρο 9Γ

1. Τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.

2. Η κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης προγραμματίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου ορίζεται ιδιαίτερα ο χρόνος υπηρεσίας στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης των ιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

3. Στα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης υπηρετούν ιατροί των ειδικοτήτων των αντίστοιχων τομέων του νοσοκομείου. Οι ιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, το οποίο υπάγεται στο νοσοκομείο που υπηρετούν, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα πρόσληψης ιατρών και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για τη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και τα απαιτούμενα γι’ αυτό προσόντα.

4. Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ. ΠΕ Φυσιάτρων και αν δεν υπάρχει άλλης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή και αν δεν υπηρετεί ιατρός με βαθμό Διευθυντή ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με τριετή θητεία.

5. Ο διοικητής του νοσοκομείου κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς με βάση τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους τους από τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, καθώς και ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με βάση τις οποίες θα καλύπτονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και για τις οποίες υπηρεσίες θα ισχύει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβάλλονται για ενημέρωση στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες.

6. Με τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου ορίζονται, ιδίως, ο σκοπός και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης, οι κλάδοι προσωπικού, οι κατά κλάδο και κατηγορία θέσεις και η διαβάθμισή τους, ο συνολικός αριθμός κλινών και η κατανομή τους σε τομείς, τμήματα, οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και ο καθορισμός και η απόδοση των δαπανών.»

Άρθρο 14

Επιστημονική διασύνδεση των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α' 37) προστίθεται άρθρο 9Δ ως ακολούθως:

«Αρθρο 9Δ

Τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια υποχρεούνται να βρίσκονται σε άμεση επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης που εδρεύει στο Ιλιον Αττικής. Με απόφαση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται ιδίως με το συντονισμό των δράσεών τους στη φυσική και ιατρική αποκατάσταση και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν, την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών κλινών κλειστής νοσηλείας, τη βελτιστοποίηση της ροής των ασθενών από την κλειστή νοσηλεία στις ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης αλλά και την ταχύτερη επανακοινω-νικοποίηση και ένταξη των ασθενών στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον τους και κάθε άλλου σχετικού θέματος.»

Άρθρο 15

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στις κα-ταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέ-ρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

2. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.

3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο φορέα υποδοχής με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

4. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσοκομείο.

5. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005 (Α' 81) ως ακολούθως:

«13. Σε κάθε νοσοκομείο που λειτουργεί Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ορίζεται από 1.1.2012 ένας Υποδιοικητής πλήρους απασχόλησης με θητεία ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του αζημίως για το Δημόσιο ή η αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των υποδιοικητών. Ο Υποδιοικητής θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμω-μένων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Ο Υποδιοικητής έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Διοικητής του νοσοκομείου.

Άρθρο 16

Ρύθμιση θεμάτων περιουσίας

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νοσοκομείο ως φορέα υποδοχής, το οποίο και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύ-θηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

2. Μέχρι την 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απο-γραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπα-σμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογρα-φής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.

Άρθρο 17

Λοιπές διατάξεις

1. Η ισχύς των άρθρων 11 έως 15 και 16 παράγραφος 1 του παρόντος αρχίζει την 1.1.2012.

2. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους τις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τρίτους και ιδίως εκμισθωτές, προμηθευτές, καθώς και με ιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

3. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2011 το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί στις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του. Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

4. Μέχρι την 31.12.2011 οι καταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς. Μέχρι την κατάρτιση του νέου Οργανισμού τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης διατηρούν τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

5. Η Διοίκηση των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας υποχρεούται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να ενημερώσει εγ-γράφως τη Διοίκηση του νοσοκομείου για τις οργανικές θέσεις, κενές και μη που διαθέτει, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με πλήρη στοιχεία, για τις προσωποπαγείς θέσεις, την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ως προς την περιουσία, οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, εκκρεμείς δίκες, μεριμνά για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, παρέχει στήριξη στη διοίκηση του νοσοκομείου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 έως 17 του παρόντος και ασκεί καθήκοντα που άπτονται της εξακολούθησης της παροχής των υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους. Η θητεία του Διοικητή, Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει την 31.12.2011 αζημίως για το Δημόσιο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 έως 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 18

Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών

Προστίθεται υποπερίπτωση (20) στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ. 95/2000 (Α'76) ως ακολούθως:

«(20) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται ενιαίο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων, των επιδομάτων ασθενεί-ας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το Δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι Οργανισμοί α'και β'βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα επί μέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική μορφή και αν δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή.

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή των παροχών και επιδομάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή από τα ΕΛΤΑ, η έναρξη εφαρμογής, τα επί μέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 19

Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση αστών προσφύγων

Παρατείνονται για πέντε έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες: α) των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α' 208), όπως παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α'158), με την παρ.1 περίπτωση δ' του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και με την παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α' 256), β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α' 208), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213) και παρατάθηκε με την παρ. 1 περίπτωση γ' του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α' 256), γ) της παρ. α' του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (Α' 69), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (Α' 43), με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α' 158), με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213) και με την παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α' 256), δ) της παρ. 2 του άρθρου 86 του β.δ. 330/1960 (Α' 69), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 944/1971 (Α' 149) και με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (Α' 43), ε) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2646/1998 (Α' 236), όπως παρατάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3106/2003 (Α' 30).

Άρθρο 20

Προσωπικό του καταργηθέντος ΙΚΠΑ

1. Οι υπάλληλοι ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το οποίο συγχωνεύθηκε με το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 (Α'206) και οι οποίοι μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στο ΕΚΚΑ με την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010, μετατάσσονται υποχρεωτικά σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή Νοσοκομεία οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπάλληλοι του ΕΚΚΑ που θα επιλεγούν, υ-ποχρεούνται, όπως, εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΚΑ, υποβάλλουν στο ΕΚΚΑ αίτηση προτίμησης στην οποία να αναφέρουν συγκεκριμένη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή Νοσοκομείο. Η μετάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ, που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση ως υπηρεσιακό συμβούλιο και το οποίο λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου. Οσοι δεν επιλεγούν διατηρούν τις θέσεις που έχουν στο ΕΚΚΑ.

2. Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση σε προσωποπαγή που συστήνεται με την απόφαση μετάταξης στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή στο Νοσοκομείο, με ταυτόχρονη μετάταξη του προσωπικού σε άλλο κλάδο και ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας του φορέα υποδοχής ανάλογα με τα προσόντα του, ώστε να καταλάβει κενή οργανική θέση του φορέα υποδοχής και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.

3. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού μέχρι

31.12.2011 θα βαρύνει το ΕΚΚΑ και από 1.1.2012 τον φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.

Άρθρο 21

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α' 30), όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), η φράση «ν.δ. 572/1970 (Α' 125)» αντικαθίσταται με τη φράση «π.δ. 263/1989 (Α' 124)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α' 30), όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 (Α' 81) θα ρυθμιστεί κάθε επί μέρους θέμα της συγχώνευσης.»

3. Διακόπτεται από 1.11.2011 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ, το οποίο για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ε.Σ.Υ.

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22 Διοίκηση νοσοκομείων

3. Στοτίλος της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α'150) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο κοινός Διοικητής;, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Οργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα κα-θήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.».

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τον αναπληρωτή διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, αναπληρούμενο στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας και μέλος του συμβουλίου διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.»

3. Στην παρ. 14 του ν. 3984/2011 (Α'150) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο κοινός Διοικητής μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον αναπληρωτή Διοικητή το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του και να ασκεί επιπλέον συγκεκριμένες αρμοδιότητες.»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2716/1996 (Α' 96) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που συστήνονται ως άνω προβλέπονται στον Οργανισμό των οικείων νοσοκομείων, δεν συνυπολογίζονται στις νοσηλευτικές κλίνες και το επιπλέον προσωπικό για τη λειτουργία τους υπολογίζεται με συντελεστή 1,75 επί της συνολικής δυναμικότητας σε φιλοξενούμενους της μονάδας.»

5. Στα νησιά που έχουν νοσοκομείο, ο μέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (Α' 81), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) που έχει ως σκοπό το συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. απο-τελείται από:

α) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον Υφυπουργό Υγείας,

β) τον Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

δ) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές των Δ.Υ.ΠΕ..»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (Α' 81) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Δ.Υ.ΠΕ., οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Δ.Υ.ΠΕ. και του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 24

Διασύνδεση διοικήσεων Αρεταίειου -Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Οι διατάξεις των παραγράφων 11 έως 13 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150) που αφορούν τη διασύνδεση των διοικήσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλογικά και για τις διοικήσεις των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα μέλη των ενιαίων συλλογικών οργάνων, η έδρα, η θητεία τους, οι αρμοδιότητές τους, οι αρμοδιότητες του κοινού Προέδρου και κάθε άλλο ζήτημα για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Άρθρο 25

Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α' 194) αντικαθίσταται ως εξής:

«3, Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολου-θείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της; χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.»

Άρθρο 26

Θέματα Κέντρων Υγείας

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1 397/1983 (Α' 143), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (Α' 197), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στα Κέντρα Υγείας μπορεί να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β) από τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβουλο του δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που ορίζεται από το δήμο. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας.»

2. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α' 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (Α' 197), αντικαθίστανται ως εξής:

«Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»

Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 (Α' 143), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»

3. Μετά το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 (Α' 81), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:

«Αρθρο 6Α Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

1. Σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελεί-ται από πέντε μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτείται από:

α) Τον Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο.

β) Τρεις (3) Υπεύθυνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκλέγονται από όλους του Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

γ) Εναν εκπρόσωπο του προσωπικού, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που εκλέγεται από όλο το προσωπικό, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

2. Η θητεία του ανωτέρω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Όλα τα μέλη εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους. Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

Αρθρο 27

Πειθαρχικό δίκαιο ιατρών

1. Το τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του βασιλικού διατάγματος της 11 ης Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957 (Α' 225) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση αποφαίνεται και για το αν η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.»

2. Το πρώτο εδάφιο στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έφεση συνοδεύεται από παράβολο 100 ευρώ, εκτός εάν ο εκκαλών είναι ο ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος.»

Αρθρο 28

Θέματα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α' 236) και την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3918/2011 (Α' 31), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή μέχρι την πλήρωση της θέσης και κατά την περίοδο αυτή, ιατρός που υποβάλει αίτηση για διορισμό επί θητεία, διορίζεται αμέσως. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παρα-ταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντο ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Ε.Σ.Υ., που διανύθηκε σε Νοσοκομεία, Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική εξέλιξή τους.

3. Η υποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών έχει διάρκεια ενός (1) μηνός και πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο, όταν διορίζεται ο ιατρός ή στο Κέντρο Υγείας όπου υπάγεται το Περιφερειακό Νοσοκομείο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αντικείμενο εκπαίδευσης, ο χρόνος παραμονής στους επί μέρους τομείς εκπαιδευτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 29

Θέματα ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως τροπο-ποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας, καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση της Γ' Ζώνης.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (Α' 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., αλλά δεν αποδέχονται το διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους αντιστοίχως.»

3. Στην παρ. 32 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που κατέχουν βαθμό Επιμελητή Α' η προϋπηρεσία του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 προσμετράται για τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως προς αξιολόγηση.»

4. Στην περίπτωση ΣΤ' του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α' 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η σειρά αρχαιότητας για τους υπηρετούντες στο Ε.Σ.Υ. Επιμελητές Α' που κατέλαβαν θέση με την ίδια προκήρυξη αλλά διορίσθηκαν με αλφαβητική σειρά με Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που φέρουν διαφορετική ημερομηνία ταυτίζεται για όλους με αυτήν του πρώτου Φύλλου διορισμού.»

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 58, εσωτερική παράγραφος 4 του ν. 3918/2011 (Α' 31) στη δεύτερη σειρά, μετά τη φράση «ΠΕ Φαρμακοποιών» προστίθεται φράση ως εξής:

«Καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αιρετές Περιφέρειες και στους Δήμους οι οποίοι απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (Α' 217) και τις διατάξεις του ν. 2071/1992 (Α' 123).»

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α' 50) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ειδικευόμενων ιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που υπέγραψαν σύμβαση έναρξης ιατρικής ειδικότητας με τα Νοσοκομεία Υποδοχής του Ε.Σ.Υ. μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 3918/2011 (A' 31) και υπηρετούν από 1.6.2011 στον ενιαίο φορέα υποδοχής, βαρύνει από 1.6.2011 έως 31.12.2011 τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις αναφερόμενες μονάδες. Από 1.1.2012 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθοδοσίας ειδικευόμενων ιατρών στο Ε.Σ.Υ..»

7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Κλινικού Καθηγη-τού του Ε.Σ.Υ.. Τα προσόντα για την απονομή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή του Ε.Σ.Υ. είναι ανάλογα εκείνων που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητή αφαιρείται, αν κατά την ανά πενταετία αξιολόγηση, ο συντονιστής Διευθυντής κριθεί αρνητικά για τη διατήρηση της θέσης του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ε-κλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται από καθηγητές των ιατρικών τμημάτων των ΑΕΙ, ο τύπος του τίτλου, ο φορέας που τον απονέμει, τα ειδικότερα κριτήρια και ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

Άρθρο 30

Πανεπιστημιακοί ιατροί

1. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α' 37), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίησή του με τα άρθρα 1 του ν. 3868/2010 (Α' 169), 62 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (A' 129), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πανεπιστημιακοί ιατροί πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195), επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.»

Άρθρο 31

Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 (Α' 31) ως ακολούθως:

«10. Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 2889/ 2001 (Α' 37), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α' 129). Η συμμετοχή επιτρέπεται μία ημέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση της αίτησης του ιατρού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αυτό που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ. που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων.»

Άρθρο 32

Θέματα Συντονιστών Διευθυντών

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α' 37), όπως αντικατα-στάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/ 2003 (Α' 296) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α' 129), προστίθεται η εξής φράση: «Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση ειδικής Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α' 37), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/2003 (Α' 296) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α' 129), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός Ιατρών και Φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 33

Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαι-τείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της μίας ημέρας. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας και λειτουργίας, καθώς και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας. Επίσης καθορίζεται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία της Ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Πέραν των γενικών προβλέψεων, ειδικές προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, εξοπλισμός και απαίτηση απασχόλησης ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και λοιπού προσωπικού μπορούν να προβλέπονται προκειμένου να εκτελούνται στη Μονάδα συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων των Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με ασφαλιστικούς οργανισμούς, την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 34

Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας

Στο άρθρο 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123 ), όπως αντικα-ταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α' 196), συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (Α' 81) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3846/2010 (Α' 66), προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10.A. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα.

Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή του.

11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) και τις ιδιωτικές κλινικές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρθρου 28 του ν. 3846/2010. Η βεβαίωση αυτή απαι-τείται και σε περίπτωση επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της προηγούμενης παραγράφου.»

Άρθρο 35

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρειών

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα α-παιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητι-κά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊ'α-τρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.

3. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ομοίως, οι κατά τόπους ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι υπο-χρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία και οδοντιατρεία που λαμβάνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι 31.12.2011 εξετάζονται από αυτές. Ολες οι διαπι-στωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλλόγων πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος για την έκδοση των δια-πιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις Φαρμάκων και Φαρμακείων

1. Στο άρθρο 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6) προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 ως ακολούθως:

«3. α) Για την ένταξη κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεσπίζεται εφάπαξ εισφορά ως τέλος εισόδου, ίση με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα (ex-factory) του κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος και βαρύνει αποκλειστικά τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προκύπτει με βάση στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, από το σύνολο των πωλήσεων αυτών σε νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 30.6.2011, πολλαπλασιασμένου επί δύο (2). Το σύνολο των πωλήσεων υπολογίζεται σε τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται από τη με αριθμό ΔΥΓ3δ/οικ.66084 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (Β' 1231) υπουργική απόφαση.

γ) Ο ΕΟΦ μέχρι τις 10.10.2011 υποχρεούται να συντάξει και να αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επίσημη κατάσταση με τις πωλήσεις κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ανά προϊόν και να υπολογίσει το ποσό, το οποίο θα πρέπει να αποδώσει η κάθε υπόχρεη φαρμακευτική εταιρεία ή ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος.

δ) Κάθε φαρμακευτική εταιρία ή κάτοχος αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υποχρεού-ται να αποδίδει το τέλος εισόδου σε Λογαριασμό Τραπέ-ζης, που καθορίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 15.11.2011. Σε περίπτωση υπάρξεως και τοπικού αντιπροσώπου, η γνωστοποίηση του υπολογισθέντος ποσού και η απόδοση στο λογαριασμό γίνεται από τον Κάτοχο Αδειας Κυκλοφορίας με μέριμνα του τοπικού αντιπροσώπου. Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού για φορολογική χρήση.

ε) Στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται ο συντονισμός, η επεξεργασία και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της εν λόγω διάταξης. Σε περίπτωση μη απόδοσης του τέλους εισόδου από τους υπόχρεους μέχρι τις 15.11.2011, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα αποκλείεται αυτοδίκαια από το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμε-νων φαρμάκων. Η ευθύνη ενημέρωσης όλων των αρμόδιων φορέων για τον αποκλεισμό φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από το θετικό κατάλογο λόγω μη καταβολής του ως άνω τέλους εισόδου ανήκει στην Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α..»

4. Για κάθε νέο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, που θα ε-γκρίνεται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενών φαρμάκων θεσπίζεται πάγια εφάπαξ εισφορά, ως τέλος εισόδου, ποσού δύο χιλιάδων ευρώ για την πρώτη περιεκτικότητα και χιλίων ευρώ για καθεμία από τις υπόλοιπες περιεκτικότητές του.

5. α) Για τη συμμετοχή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στο θετικό κατάλογο συνταγογραφού μενών φαρμάκων κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υπο-χρεούται να έχει εξοφλήσει το συνολικό ποσό της «επιστροφής» (rebate) του έτους 2011, μέχρι τις 15.11.2011, προκειμένου τα φαρμακευτικά σκευάσματα να συμμετέχουν στο θετικό κατάλογο μετά την 1.1.2012.

β) Το συνολικό ποσό της «επιστροφής» (rebate) του 2011, θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2011 έως 30.4.2011 (α' τετράμηνο 2011), πολλαπλασιαζόμενο επί τρία (3). Ο υπολογισμός του ποσού (rebate) για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 28.2.2011 γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν.3697/2008 (Α' 194), ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.3.2011 έως 30.4.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31).

γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υποχρεούται μέχρι τις 10.10.2011 να συντάξει και να αποστείλει στη Γε-νική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατάσταση με τις συνολικές πωλήσεις κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ανά προϊόν και να υπολογίσει το ποσό, το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί από την υπόχρεη φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

δ) Κάθε φαρμακευτική εταιρία ή κάτοχος αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υποχρεού-ται να αποδώσει το σύνολο του ποσού επιστροφής (rebate) του έτους 2011 μέχρι τις 15.11.2011, σε λογαριασμό τραπέζης, που καθορίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση υπάρξεως και τοπικού αντιπροσώπου, η γνωστοποίηση του υπολογισθέντος ποσού και η απόδοση στο λογαριασμό γίνεται από τον Κάτοχο Αδειας Κυκλοφορίας με μέριμνα του τοπικού αντιπροσώπου. Οι εταιρείες δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση καταβολής του ποσού για φορολογική χρήση. Σε περίπτωση μη απόδοσης του συνόλου του ποσού επιστροφής (rebate) έτους 2011 μέχρι τις 15.11.2011 επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος από το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

ε) Στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται ο συντονισμός, η επεξεργασία και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων.

6. Για τα φάρμακα που εντάσσονται στη θετική λίστα και έχουν τιμή υψηλότερη από την τιμή αναφοράς της θεραπευτικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν, το ποσό επιστροφής (rebate) που θα πρέπει να καταβάλλουν, με βάση τη διαφορά αυτή, θα υπολογιστεί μετά την εκδίκαση και έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Λίστας.»

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης Ο' του άρθρου 11 του ν. 2955/2001 (Α' 256) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι μπορούν με αιτιολογημένη απόφασή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προκηρύσσουν μειοδοτικούς διαγωνισμούς υπέρ των μελών τους και χωρίς δικό τους αντάλλαγμα με σκοπό την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των φαρμακείων, καθώς και την προμήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων και προγραμμάτων, για την εξυπηρέτηση του κοινού και την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.»

3. Στο άρθρο 9 του ν.1963/1991 (Α' 138) προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητά τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3918/2011 (Α' 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α' 296), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.3260/2004 (Α' 51), επεκτείνεται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής των άρθρων 39 και 40 του ν. 3918/2011 (Α' 31), καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Τιμών του άρθρου 39 του ίδιου νόμου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 3918/2011 (Α' 31).

Άρθρο 37

Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων

1. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) προϊόντων, των οποίων τα φαρμακευτικά προϊόντα: i) εντάχθηκαν ύστερα από αίτηση συμπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, αλλά έχουν αντιρρήσεις για τον τρόπο κατάταξης των προϊόντων τους στο σύστημα τιμών αναφοράς, ii) δεν εντάχθηκαν στο θετικό κατάλογο ύστερα από αίτηση μη συμπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων λόγω μη αποδοχής του διαμορφούμενου καθεστώτος αποζημίωσης, iii) δεν εντάχθηκαν στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων και ταυτόχρονα δεν αναφέρονται στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων του εδαφίου η' της παρούσας παραγράφου, μπορούν να κάνουν ένσταση, ενώπιον Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του εδαφίου β'. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής έχουν και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του οικείου Προέδρου/Διοικητή ύστερα από έγκριση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, καθώς και το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ). Οι εκκρεμείς ενστάσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξετάζονται από τη Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων συστή-νεται στον ΕΟΦ. Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι πενταμελής και αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΕΟΦ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν φαρμακοποιό του ΕΟΦ και δύο ειδικούς επιστήμονες στα γνωστικά αντικείμενα της φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής και οικονομικών, που προτείνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας υπάλληλος του ΕΟΦ ως γραμματέας με τον αναπληρωτή του και ορίζονται τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η αποζημίωση των μελών της ειδικής επιτροπής και του γραμματέα που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ.

Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης των ισχυρισμών των ενδιαφερομένων. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει, κατά την κρίση της, τον αιτούντα για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης, η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή αποφαίνεται επί της ενστάσεως, με έγγραφη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν η ένσταση γίνεται δεκτή, εισηγείται προς την Ειδική Επιτροπή του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου τη συμπλήρωση ή αναθεώρηση του καταλόγου και η τελευταία υποχρεούται να το πρά-ξει, εκδίδοντας συμπλήρωμα του καταλόγου ή εντάσσο-ντάς το στην επόμενη αναθεώρησή του. Ο νέος κατάλογος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 προστίθεται εδάφιο κ' ως εξής:

«κ) Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν αντιρρήσεις για τη συμπερί-ληψη των προϊόντων τους στον κατάλογο των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του εδαφίου η' της παρούσας παραγράφου, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του εδαφίου θ'. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης, η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή αποφαίνεται επί της ενστάσεως, με έγγραφη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν η ένσταση γίνεται δεκτή, εισηγείται προς την Ειδική Επιτροπή του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου τη διαγραφή του φαρμακευτικού προϊόντος από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του εδαφίου η' της παρούσας παραγράφου και την εισαγωγή του στον κατάλογο συνταγογρα-φούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου και η τελευταία υπο-χρεούται να το πράξει. Οι τροποποιούμενοι κατάλογοι ε-γκρίνονται με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

3. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

«θ. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή του εδαφίου δ' του παρόντος και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την ίδια επιτροπή και με την ίδια διαδικασία.»

Άρθρο 38

Συμμετοχή δικαιούχων περίθαλψης στα φάρμακα

Το άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α'138), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχουν στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή, καθώς και ο Οίκος Ναύτη, καθορίζεται ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου περίθαλψης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διατιμημέ-νης αξίας του φαρμάκου. Το ποσοστό συμμετοχής μπορεί να είναι μειωμένο στο δέκα τοις εκατό (10%) της δια-τιμημένης αξίας του φαρμάκου ή μηδέν τοις εκατό (0%) για φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, βάσει των ενδείξεών τους, οι οποίες αναγράφονται στα φύλλα περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσεται κατάλογος με τις παθήσεις, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη (10%) ή μηδέν τοις εκατό (0%) συμμετοχή του ασφαλισμένου στη διατιμημένη αξία του φαρμάκου. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) μετά την έκδοση της προηγούμενης κ.υ.α. αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με ο σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης- ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους ΦΚΑ στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους ΦΚΑ.

3. Το ποσοστό συμμετοχής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δέκα τοις εκατό (10%) της διατιμη-μένης αξίας του φαρμάκου για τους κάθε φορά δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Η διαφορά που θα προκύψει για τους ΦΚΑ από την προηγούμενη ρύθμιση καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ποσοστό συμμετοχής της παραγράφου 1 είναι μηδέν τοις εκατό (0%) για τις ακόλουθες περιπτώσεις: για τις γυναίκες κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για τα εργατικά ατυχήματα, για τους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τα φάρμακα που προμηθεύονται μέσω των φαρμακείων ή των αποθηκών του Οργανισμού, για τους ασφαλισμένους για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, για τα αντιρετροϊ'κά φάρμακα που χορηγούνται στους HIV θετικούς ασθενείς ασφαλισμένους και συνταγογραφού-νται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.

4. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κ.υ.α., εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για τα ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

Άρθρο 39

Φαρμακευτικά Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 3601/1928 (Α' 119), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4031/1959 (Α' 283), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) από έναν εν ενεργεία Εφέτη, οριζόμενο από τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως από έναν συνταξιούχο Εφέτη.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 3601/1928 (Α' 119), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

2 του ν. 4031/1959, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Πρόεδρος του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Φ.Π.Σ.) ορίζεται ο εν ενεργεία ή συνταξιούχος Εφέτης, αναπληρούμενος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν. 3601/1928 (Α' 119), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4031/ 1959, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ανατίθεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σε υπάλληλο του Π.Φ.Σ. ή σε Νομικό Σύμβουλο ή σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη αυτού.»

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν.1963/1991 (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 (Α' 296), η φράση «άνω των χιλίων πεντακοσίων ένα (1.501) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «άνω των δέκα χιλιάδων ένα (10.001) ευρώ».

5. Στο άρθρο 15 του ν. 1384/1938 (Α' 362) οι λέξεις «δραχ. 250» και στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 4-6/6.4.1929 (Α' 137) οι λέξεις «δραχ. 250» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 1384/1938 (Α' 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εφέσεις που ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, εισάγονται και εκδικάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών το αργότερο από την κατάθεση. Εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική αυτή προθεσμία, η ασκηθείσα έφεση θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΦΕΤ - ΟΚΑΝΑ

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1418/1984 (Α' 23) διαγράφεται. Τα τέταρτο και πέμπτο άρθρα του ν. 1398/1983 (Α' 144) και οι βάσει αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις διατηρούνται σε ισχύ.

2. Η περίπτωση β' του εδαφίου α2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981 (Α' 306) αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις Υπηρεσίες Υγείας».

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α' 148) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που έχουν άπονε -μηθεί σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι τίτλοι με τους μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υείας (ΕΣΔΥ).»

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ και των υπαλλήλων αυτού εναντίον των οποίων ασκείται αστική αγωγή ή ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ σε όλα τα στάδια των κάθε φορά απαι-τούμενων διαδικασιών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.»

5. Στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«18. Ο ΕΦΕΤ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από δραστηριότητες όπως χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, ελέγχων μετά από αίτηση των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 882/2004 και το άρθρο 20 της κ.υ.α. 15523/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν για τις κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το ύψος των τελών ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

6. Προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος ή αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 212/ 1995 «Εθνικό Πρόγραμμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για τους Ελληνες Τυφλούς» (Α' 112), όπως αντικα-ταστάθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 57 του ν. 3979/2011 (Α' 138), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Επιτροπή Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 1866/1989 που αποτελείται από:

α. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ως Πρόεδρο, β. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, δ. έναν κοινό εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Α-ποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ), ε. έναν κοινό εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας αυτής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για μία τριετία με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για την εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης Υπουργού.

Τα μέλη υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς ή τους αντίστοιχους φορείς.

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι υποδεικνύονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με την πρόσκλησή του ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης.»

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 212/1995 η φράση «Πολιτισμού και Τουρισμού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Επικρατείας».

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3979/2011 (Α'138) καταργείται.

10. Προστίθεται περίπτωση γ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 3459/2006 ως εξής:

«γ) Από μονάδες του ΟΚΑΝΑ σε χώρους νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικών νοσοκομείων, σε χώρους και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις. Με άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του ΟΚΑΝΑ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά: α) με τον καθορισμό των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων και των χώρων και υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν μονάδες του ΟΚΑΝΑ και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία έναντι του ΟΚΑΝΑ, β) με τον τρόπο παραχώρησης της χρήσης κτιρίων ή και αδόμητων χώρων των παραπάνω νοσοκομείων και των νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον ΟΚΑΝΑ, γ) με τους όρους και τις προϋποθέσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης προκατασκευασμένων δομών του ΟΚΑΝΑ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, δίχως να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, δ) με τις κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις του ΟΚΑΝΑ από τη χρήση των παραπάνω ακινήτων, ε) με την τοποθέτηση στις παραπάνω μονάδες ιατρών από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτημα του ΟΚΑΝΑ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και εφόσον δεν ε-παρκεί το ιατρικό προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.»

11. Αν κατά τη διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των οφειλών των προμηθευτών των νοσοκομείων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 3867/2010 (Α' 128) και την υπ’ αριθμ. 2/67498/0020/12.10.2010 (Β' 1631), οι υφιστάμενες μέχρι 31.12.2010 οφειλές των προμηθευτών μειώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή εξοφλήθηκαν λόγω ρύθμισης ή εξαφανίστηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προκύπτει αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το επιπλέον ποσό στους προμηθευτές για τους οποίους καταβλήθηκαν τα εν λόγω ποσά.

Άρθρο 41

Συμπλήρωση Οργανισμού του Υ.Υ.Κ.Α.

1. Μετά το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 95/2000 (Α' 76) προστίθεται στοιχείο στ' ως εξής:

«στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 95/2000 προστίθεται παράγραφος στ' ως εξής:

«στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων (1) ο χειρισμός όλων των θεμάτων των πανεπιστημιακών ιατρών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Ιατρών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (2 υπάλληλοι).»

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000, όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν. 3918/2001 (Α' 31), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Συνιστάται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.»

4. Στο άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 στον πίνακα στη θέση με αριθμό 12 προστίθεται μετά το στοιχείο γ' στοιχείο δ' ως ακολούθως:

«δ. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Ασυλο Κλάδος Προϊσταμένου: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.»

5. Στο άρθρο 41 παράγραφος Β (Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Γραμματέα) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α' 76) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στο αυτοτελές Γραφείο Στατιστικής που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: α) συλλογή οικονομικών, λειτουργικών και άλλων στατιστικών στοιχείων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., β) επεξεργασία και δημιουργία των απαραίτητων αναφορών και εκθέσεων των ανωτέρω στοιχείων, γ) συντονισμός των αρμόδιων στελεχών των ΔΥΠΕ για τη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης συλλογής, δ) επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Το αυτοτελές Γραφείο Στατιστικής στελεχώνεται από υπαλλήλους ΠΕ Στατιστικής (2 υπάλληλοι), ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (2 υπάλληλοι) και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος).»

6. Το άρθρο 34 (Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (ΑΥ1) Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α' 76) καταργείται.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3599/2007 (Α' 176 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ι-δρύσεως των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοικήσεως. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους και τα σχετικά με την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των επί μέρους μελών τους και τροποποιείται με όμοια απόφαση, κατόπιν εισηγήσεως της Γε-νικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.»

Άρθρο 42

Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου που καταβάλλεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στο νοσοκομείο, δύναται να παρέχεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Αρθρο 43

Έκδοση υγειονομικών διατάξεων

1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιακές μολύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της υγειονομικής διάταξης δεν αντίκεινται σε όρους εκδοθείσας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εν γένει εκδοθείσων αδειών από άλλα αρμόδια όργανα. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορεών, όπως προσδιορίζεται από το ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο. 

2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από γνώμη του ΕΣΥΔΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΚΕΣΥ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα.

3. Ως αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινο-λόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).

4. Οι υγειονομικές διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή, όταν παρέλθει η οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία. Εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-βερνήσεως και εκτελούνται άμεσα.

6. Σε περιπτώσεις έκδοσης τοπικών υγειονομικών διατάξεων από τις Περιφέρειες, θα πρέπει αυτές πριν από τη δημοσίευσή τους να υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις καταργεί.

7. Οι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων βεβαιώνονται από τα υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα, με τη σύνταξη εκθέσεως υγειονομικής επιθεωρήσεως.

8. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση - εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος από το οποίο μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρΧή.

9. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που προ-βλέπονται από τις υγειονομικές αποφάσεις που κάθε φορά εκδίδονται ή παραβιάζει ή παρεμποδίζει την εφαρμογή τους τιμωρείται, αν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους, με φυλάκιση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ. Αν απασχολεί από 11 έως 100 εργαζόμενους με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. Αν απασχολεί από 101 και πάνω εργαζόμενους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 51 εργαζομένους, οι οποίες πραγματοποιούν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις που συνεπάγονται μόλυνση μεγάλης έκτασης, ιδίως δε αν οι παραβάσεις ενεργούνται κατ' επάγγελμα, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστές. Ενδικα μέσα επιτρέπονται κατά το νόμο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος είσπραξης των οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

10. Διατηρούνται οι διατάξεις του α.ν. 2520/1940, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 εδάφιο Β' του ίδιου νόμου που καταρ-γείται. Επίσης διατηρείται το άρθρο 20 του ν. 3172/2003, όπως τροποποιημένο ισχύει.

11. Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 44

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος: α) Οι τρεις Υπεύθυνοι για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ορίζονται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ των πέντε Υπεύθυνων για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας Κέντρων Υγείας, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων. β) Ο εκπρόσωπος του προσωπικού, πλην ιατρών, ορίζεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με Α' βαθμό, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρ-μοδιότητάς τους.

2. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, μέχρι την επιλογή του Συντονιστή Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παpόλτoς, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήμιατος ή της μονάδας ορίζεται ο Συντονιστής Διευθυντής του ιαεγαλύτμρου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών) ή, εφό-σον δεν υπάρχει, ο αρχαιότερος Διευθυντής τμήματος ή μονάδας, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 1519/1997. Κατά τη διαδικασία επιλογής κριτήριο απο-τελεί η αρχαιότητα.

3. Η ισχύς των προβλεπομιένων στην παράγραφο 28 μου άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (ΑΊ50) παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 45

Καταργούμενες διατάξεις

1 .Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμιου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσε ις του καταργείται.

2. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 3868/2010 (Α' 159), η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6).

3. Η παράγραφος 6 του άθρου 6 του ν. 1963/1991 (Α' 138) καταργείται.

Άρθρο 46

Οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομιάτων πρόνοιας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση, πάσχοντες από ανοσοεπάρ-κεια, τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Άρθρο 47

Θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Στο ν. 4009/2011 (Α' 195) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται από την επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του αριθμού των σχολών του ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται αν, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, η κάλυψη του συνόλου των θέσεων αυτών καθίσταται αδύνατη λόγω του περιορισμού.»

β) Ύστερα από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Εως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 76 για τη σύσταση των σχολών, προκειμένου για την εφαρμογή των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 8, κάθε τμήμα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν εντάσσεται σε σχολή νοείται ως μία σχολή.»

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 80 απαλείφεται η λέξη «υφιστάμενα».

δ) Στην παράγραφο 22 του άρθρου 80 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

«δ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και έως την έκδοση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων αυτών, όπως, ιδίως, τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη των εκλογών, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους, τα εκλογικά τμήματα, τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και τις αρμοδιότητές τους, τα ψηφοδέλτια, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων, τις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, τα πρακτικά καταμέτρησης και εκλογής και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικών εκλογών και τις προθεσμίες που αφορούν την εν γένει εκλογική διαδικασία, καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 76, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ