ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου παρουσιάζονται όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 1

Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ' του ν.3979/2011 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κεφάλαιο Θ' - Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010 (Α' 141), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών του Δημοσίου.

2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

«5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοι-ας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, η εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π.

6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.. »

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 καταργείται.

4.α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων γι’ αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» και με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» λειτουργεί υπό την επο-πτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει σε ορθολογική κατανομή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαπιστωτική πράξη και διακόπτεται κάθε άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των όρων λήξης και καταγγελίας της σύμβασης που περιέχονται στις οικείες συμβάσεις.»

«4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής τους λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Δικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο του Δημόσιου Τομέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 40 του ν.3979/

2011 (Α' 138) τροποποιούνται ως εξής:

«2. Με την ίδια προγραμματική σύμβαση οι φορείς της παραγράφου 1 μπορεί να αναλαμβάνουν την επιχειρησιακή οργάνωση, την υποστήριξη και τη διαχείριση της λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα και τη σύναψη εκ μέρους του και για λογαριασμό του των επί μέρους συμβάσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμηθειών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου

1 καθορίζονται οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, τα θέματα ευθύνης και κυρώσεων για την πλημμελή εκτέλεσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 καταργείται.

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.

Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»

7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»

8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου

33 του ν.4024/2011 προστίθενται υποπεριπτώσεις ζ', η' και θ' ως εξής:

«ζ) Του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α' 43).

η) Του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

θ) Του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»

9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Οι πράξεις πρόσληψης, διορισμού, λύσης της σύμβασης εργασίας, καθώς και μεταφοράς σε υπηρεσία του Δημοσίου, του προσωπικού των φορέων των περιπτώσεων στ' έως θ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, ή επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου), οι φορείς των περιπτώσεων στ' έως θ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009,δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης/ διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Βεβαίωσης και της ημερομηνίας καταχώρισης.

12. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (Α' 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

13. Η αληθής έννοια της περίπτωσης ζ' της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, σχετικά με τον αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι ότι καταλαμβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ως αναπληρωτές αυτού σε θέσεις που έχουν κενωθεί ή συσταθεί.

14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εξαιρείται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 από τότε που ίσχυσε.

15. Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παρ.

3 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α' 226) εκδίδεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης.

16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

1 του άρθρου 3β του ν.2362/1995 (Α' 247), όπως αντικα-ταστάθηκε με την παράγραφο 12α' του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α' 66), προστίθεται φράση ως εξής:

«και εφόσον κριθεί σκόπιμο, ιδίως λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της και άλλες οργανικές μονάδες του υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα».

17. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 17 του ν.2190/1994 (Α' 23) καταργούνται. Για όσες περιπτώσεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει με απόφασή του, επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, ο διορισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010(Α' 40).

18. Η περίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3074/2002 ( Α' 296), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ' και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρη-τών-Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ', οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.»

19. Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης που αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. απονέμεται ο βαθμός Α' για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία αυτοί αποσπώνται στο Σώμα. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Επιθεωρητών-Ελεγκτών. Στο βαθμό Α' κατατάσσονται και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α', οι υπάλληλοι των προηγούμενων εδαφίων κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011. Στους υπαλλήλους των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης α' του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν.4024/2011.

Άρθρο 2

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

 

1. Οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 (Α' 87) δεν ισχύουν για τη συνομολόγηση δανείων για τη χρηματοδότηση των χρεών των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, μόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου.

3. Το επιτόκιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρμογής του με τις έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, ανακαθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπι-στωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Δανειακές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες.

5. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α' 66) παρατείνε-ται έως την 30ή Ιουνίου 2012. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και ει-σπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006, προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»

7. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α' 87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου.

8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθητών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28 παρ. 2 του ν.3879/2010 (Α' 163), 16 του ν.3887/2010 (Α' 174), 49, παρ. 6 του ν.3943/2011 (Α' 66) και του άρθρου 70 του ν.4002/2011 (Α' 180) θεωρούνται νόμιμες, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3888/2010 (Α' 175) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Χρηματικά ποσά που κατανεμήθηκαν έως και την 31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34 «Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού» του ν.3697/ 2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, αποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισμών και αποδόθηκαν νομίμως.»

10. Στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 262 του ν.3852/2010 (Α' 87) συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 3

Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α' 175) οι λέξεις «τριακόσια (300) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

β. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

δ. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α'175) καταργείται.

3. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν.2648/1998 (Α' 238) οι λέξεις «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ» .

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 (A' 238) καταργείται.

γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.»

4. H παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.2648/1998, όπως αντι-καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.3842/2010, καταργείται.

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α' 180) προστίθεται υποπαράγραφος ια' ως εξής:

«ια) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 22 Αυγούστου 2011.»

6. α. Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011 (Α' 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή».

β. Η περίπτωση α' του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α'43), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων».

7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α'90) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθη-κε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.»

8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γγ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπό-μενη στην περίπτωση η' της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Φεβρουα-ρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

ε. αα) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

ββ) Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής: αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει.

ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτο-φειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.

ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

γγ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

εε) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφό-σον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής της.

9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.»

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.2882/2001 (Α' 17) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.2882/2001 είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.»

11. Το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δύ-νανται να αναθέτουν, στις εταιρείες του ν.3758/2009 ή σε ενώσεις αυτών, την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α' 180) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς με συμψηφισμό τυχόν επιστρεπτέων ποσών φόρου προς άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις.»

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

1. Στο άρθρο 109 του ν.3852/2010 (Α' 87) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

«8. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.»

2. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) και εφόσον αποδεδειγμένα δεν επέβαλαν ΦΠΑ κατά την είσπραξη των αμοιβών τους από τους αντισυμβαλλόμενους, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.2011.

Πράξεις επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή προστίμων που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν να ισχύουν.

Ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων, που σύμφωνα με τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν, διαγράφονται.

Ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 καταργούνται.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα μερίσματα ή κέρδη οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά.

4. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματι-στηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (Α' 31).

5. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 8 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιούνται ως εξής:

α) Στον τίτλο του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. μετά τη λέξη «Ελέγχων» τίθενται οι λέξεις «και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πρώην λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).» γ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, μετά τις λέξεις «εφόσον η» προστίθενται οι λέξεις «αμφισβητούμενη κατά τα ως άνω».

ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, μετά τη λέξη «ορθότητά της,» προστίθενται οι λέξεις «ως προς τον κύριο φόρο, τέλος ή εισφορά ή ως προς τον καταλογισμό της οικείας παράβασης,».

στ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε μία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.»

ζ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

6 πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο». η) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Γραμματειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, ως εισηγητές μπορούν να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος ή προϊστάμενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/ 1990 (Α' 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής.»

6. Αιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζονται σε αυτή, μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, εφόσον η Επιτροπή είναι αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης των διαφορών. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση, πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο. Υποβληθείσες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα, οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά κατά την 27.10.2011, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών.

Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα διαβιβάζονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφόσον από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εκκρεμεί, κατά την ημερομηνία αυτή, ενώπιον της Επιτροπής αίτηση του φορολογούμενου για διοικητική επίλυση διαφοράς.

7. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α' 265), μετά το εδάφιο «Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα ως άνω νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβά-νουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, με συντελεστή Ε.Φ.Κ. που ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ' και ια' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Η καταβολή των συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται μέχρι και την 20ή Ια-νουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15ης Οκτωβρίου μέχρι 31

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20ή Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ή Απριλίου του ίδιου έτους.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3943/2011 (Α' 66) προστίθενται περιπτώσεις ιστ' και ιζ', ως εξής:

«ιστ) τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον αναπληρωτή του,

ιζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

9. Στην παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α'180), προστίθενται υποπαράγραφοι β' και γ' και οι υφιστάμενες β', γ' και δ' αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' ως εξής:

«β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νομού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου νομού ή της οικείας ή άλλης περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.»

10. Στην παρ. 14 του άρθρου 55 του ν.4002/2011, πριν τη λέξη «αναστέλλεται» τίθενται οι λέξεις «καταργείται ή».

11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 (Α' 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.3871/2010(Α'141) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της από 16ης Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011» (Α' 262) τροποποιείται ως εξής:

«3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύο-ντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκ-δίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.»

13. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3920/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσε-ών του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που δημιουργήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του ν.2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του ν.2072/1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ μη απαιτητό.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»

14. Μετά το άρθρο 67Α του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 67Β ως εξής:

« Άρθρο 67Β Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών,

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Με τις πιο πάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής.

2. Τα προσδιοριζόμενα, με τις τεχνικές ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, ακαθάριστα έσοδα λαμβά-νονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς ΦΠΑ.

3. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου της παραγράφου 1, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, κα-λεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

15. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

4 του ν.2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.»

16. Το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3919/ 2011 (Α' 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται.»

17. Αποδοχές από δεδουλευμένη υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή, κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία, που παρασχέθηκε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011 από το προσωπικό της 2/10389/022/ 31.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καταβάλλονται σε αυτό κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων που τίθενται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α' 297), όπως αυτές ίσχυαν εκάστοτε για κάθε επί μέρους μήνα.

18. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ν.1882/ 1990 (Α' 43) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Χορηγείται στον συναλλασσόμενο οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών του προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού. Η ισχύς του αποδεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος.»

19. α. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του ν.4024/2011 (Α' 226), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παρ. 4, 60 του ν.590/1977 (Α' 146), 26 του ν.3432/2006 (Α' 14), 44 του ν.3848/2010 (Α' 71) και του β.δ. της 25.1/13.2.1843 (ΦΕΚ 4) και σε νομικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας με τα ανωτέρω ή εποπτευόμενα από αυτά.»

β. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2012.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 (Α' 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμμία διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτού-νται άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας μας με τον όρο της αμοιβαιότητας.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 (Α' 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:

α. Οι εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 300).

β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 300).

γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις α' και β', οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για τη χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Εμπο-ρευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρίας οποι-ασδήποτε μορφής, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας. β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 346/2001 και τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ.

δ. Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας. Ο τρόπος απόδειξης, καθώς και το ύψος της οικονομικής επιφάνειας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και την κατηγορία του οχήματος.

ε. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με το π.δ. 346/2001.

στ. Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 27η Ιανουαρίου 2012.»

7. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 καταργεί-ται.

8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν.3919/2011 καταργεί-ται.

9. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του ν.3919/ 2011, μετά τον αριθμό 1 διαγράφεται το «γράμμα α».

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α' 235) προστίθεται άρθρο 38Α, ως εξής:

«Άρθρο 38Α

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να συνά-δει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου - φυσικού προσώπου είτε σε τομέα δραστηριότητας.

3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει:

(α) να είναι αθέμιτη,

(β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, (γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις,

(δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης,

(ε) να περιέχει ονόματα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους, (στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση,

(ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες.

4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δημοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση με εκ-κρεμούσα υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής.

6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνεπειών που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο δια προστίμου 1.000-10.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο έως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας επιβάλλεται η ποινή του προηγούμενου εδαφίου στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών τα ανωτέρω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.»

2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδι-κος των Δικηγόρων» (Α'235) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α' 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία», με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα τους αυτή. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α' 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.»

5. Το άρθρο 19 του ν.2830/2000 (Α' 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19 Γενικά προσόντα διορισμού

1. Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο.

2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.»

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.3772/2009, που παρατάθηκε με το άρθρο 36 του ν.3858/2010, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97) προστίθεται η φράση «και στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηρι-ασμού, ενώ,».

8. Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α' 226) προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

«1γ) Κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιο-δότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) οι υπάλληλοι των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 27.10.2011.»

9. Στην περίπτωση β' της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α' 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

34 του ν.4024/2011 (Α' 226) προστίθεται υποπερίπτωση στστ' ως εξής:

«7. στστ) οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 27.10.2011.»

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να εξαιρούνται από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά ποσοστό 50%, υπάλληλοι συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού της καθεμίας εκ των εταιριών «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.», προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχεια του έργου των εταιριών αυτών. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρίας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2012.

Άρθρο 7

Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του ν.3049/2002 (Α' 212) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπρα-ξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 (Α' 152) καταργείται από τότε που ίσχυσε και η θητεία των μελών του Δ.Σ. που διορίστηκαν μετά από κλήρωση ισχύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση για τρία έτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3.α. Στην περίπτωση ε' της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, πριν από τη λέξη «Αποφασίζει» τίθενται οι λέξεις «Προσλαμβάνει και».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 οι λέξεις «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Εντεταλμένος Σύμβουλος)».

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, αντί των λέξεων «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου».

δ. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ.

3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν και τυχόν τροποποίηση των όρων τους.»

5.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «των περιουσιακών του στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει το Ταμείο, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»

δ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.»

ε. Στο άρθρο 5 του ν.3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

«6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή οι χρηματιστηριακές εταιρίες προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.

7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.2730/1999.»

στ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3986/ 2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Για την προμήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5Α και

7 του ν.3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνο-νται από το Ταμείο.»

6.α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.»

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 πριν από τη λέξη «ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «αστική ή ποινική».

7.α. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α' 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011.»

β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 24 παρ. 2 περιπτώσεις α', γ' και δ' και του άρθρου 24 παρ. 2 περίπτωση β' του ν.4014/2011 συμπληρώνονται μετά παρέλευση έξι και εννέα μηνών αντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, ως προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011.

γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παρ.

4 του ν.4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού που θα αντικαταστήσει αυτά.

8.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «, καθώς και περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. ή».

β. Στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα» προστίθενται οι λέξεις «, εμπράγματα δικαιώματα,».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων εταιριών στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είναι μοναδικός μέτοχος, εφόσον στη Γενική τους Συνέλευση αυτός εκπροσωπείται από την εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», λήγει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε κάθε περίπτωση δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με βάση την οποία το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος θα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». Μέχρι την αντικατάστασή τους και το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβουλίων, ο οποίος πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3429/2005 (Α' 34), τα παραπάνω Διοικητικά Συμβούλια εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα.

10. Η συσταθείσα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38), όπως αυτές τροπο-ποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180), διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» μετατρέπεται και λειτουργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με τις ίδιες αρμοδιότητες, έδρα και επωνυμία ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3051/2002 (Α' 220) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» ή « Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» εννοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων(Ε.Ε.Ε.Π.)», με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π. συνεχίζουν με τις ιδιότητές τους τη θητεία τους μέχρι την προβλεπόμενη από την πράξη διορισμού λήξη της, ως μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π..

11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρ-τήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

12. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι-αδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος.»

13. Στην εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού του πρώτου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) προστίθενται εξειδίκευση ή εξειδικεύσεις και σε άλλα αντικείμενα που θα ορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της.

14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) μετά τη λέξη «μόνιμου» προστίθεται η φράση «ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

15. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..»

16. Για τις θέσεις των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α' 226).

17. Μετατάξεις έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και αποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για περίοδο έξι μηνών από αυτή, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4002/2011(Α' 180).

18. Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α' 180), πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του ν.2206/1994.

19. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3229/2004 (Α' 38) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

20. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α' 180) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218) μετά τη φράση «με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α'180), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218), καταργείται.

21. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) θα αναφέρεται ως: «The Hellenic Gaming Commission».

22. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. για τη σύνθεσή της, συγκροτείται «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., διατυπώνει την άποψή της για θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση των μελών της.

Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο.»

23. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4002/ 2011 (Α' 180) μετά τη φράση «Ελληνική Δημοκρατία» προστίθεται η φράση «, καθώς και εκείνα που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50».

24. Στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4002/2011 (Α' 180) μετά τη φράση «ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως» τίθεται η λέξη «ενδεικτικά».

25. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39.»

26. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218) καταργείται.

Άρθρο 8

Επείγοντα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 (Α' 161) ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας εξακολουθούν να λειτουργούν νομί-μως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν.3592/2007.

3. Η ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν.3905/2010 (Α' 219) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Άρθρο 9

Συμπλήρωση του π.δ. 118/2007

Μετά το άρθρο 22 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α' 150) προστίθενται τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε, τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 22Α Συμφωνίες-πλαίσιο

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμ-φωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.

Οι συμφωνίες - πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συ-νάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς.

2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέ-τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007.

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξαρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:

- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό,

- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επι-σημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφω-νίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης.

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πο-λυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.

Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης.

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέ-ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρί-νονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.

Στην περίπτωση των συμφωνιών - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α' 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία

- πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας - πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας της συμφωνίας πλαισίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας, σύμφωνα με το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ. 118 /2007, Α'150 ).

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα εκάστο-τε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Οι συμφωνίες - πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 22Β Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παρ. 1 σημείο α' του π.δ. 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλει-στηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-πλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του π.δ. 60/2007, καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα δυναμικά συστήματα αγορών που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 60/2007.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστη-ριασμού,

ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαι-τούνται για την υποβολή προσφορών, στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης, ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

5. Η προσφορά γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα. Προσφορά διαγωνιζόμενου που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόμενους.

Η αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για λόγους άλλους από τους αναφερόμε-νους στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

7. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης.

Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη-ριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.

8. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμ-φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρου-σας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

9. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη. Μπορούν ακόμη, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προ-σφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή ειδική προς τούτο οριζόμενη ομάδα η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.

10. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της διαδικασίας.

β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρι-ασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σύμφωνα με το σημείο γ', ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β', η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστη-ριασμού.

11. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρι-ασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

12. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 22Γ

Το άρθρο 17 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α' 64) εφαρμόζεται και στην προμήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχύοντων κοινοτικών ορίων.

Άρθρο 22Δ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α' 64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.

Άρθρο 22Ε

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευ-όμενων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.»

Άρθρο 10

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4013/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (Α' 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α' 50). Για την εφαρμογή του παρόντος ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α'63) και 60/2007 (Α'64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να μειώνεται με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες - πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011 (Α' 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κατά παρέκκλιση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο οριζόμενο από την κ.υ.α. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο στρατιωτικό δίκτυο και γνωστοποιούνται στην αρμόδια, για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου, υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου της Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Αρχή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4013/ 2011 προστίθεται η φράση:

«Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Σύμβουλος, Πάρε-δρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρειας ή δεν μπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση της ως άνω Επιτροπής, ως μέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών μισθώσεων, ορίζεται Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με αναπληρωτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Δικηγορικού Συλλόγου.»

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν.4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες ασκούνται από την Αρχή μετά την πάροδο τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.»

Άρθρο 11

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ν.2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3139/2003 (Α' 100), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίμων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ’ αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων.»

Άρθρο 12

Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαίθριου εμπορίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7α του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α' 145), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3190/2003 (Α'249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α' 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007 (Α'100), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.

α) Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο ν.3728/2008 (Α'258) και η ελεγκτική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ασκούμενη παραλλήλως και ανεξάρτητα από τα κλιμάκια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες.

β) Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δημοσίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων. Τα κλιμάκια των Περιφερειών συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου και το συντονισμό της δράσης τους στο πλαίσιο χάραξης εθνικής πολιτικής ελέγχων. Προς το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες συνδράμουν το Υπουργείο, μετά από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, είτε με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων είτε με τη διάθεση ελεγκτών των κλιμακίων. Επιπλέον, οι Περιφέρειες ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη δράση των κλιμακίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε αυτές, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4.»

2. Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 7α του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α' 145), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3190/2003 (α' 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α' 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«α): αα) Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ν. 3728/2008, Α' 258).

ββ) Για τα κλιμάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις Περιφέρειες τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση των κλιμακίων στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συγκρότησης των κλιμακίων στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια της παρούσας υποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης θητείας.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7α του ν.2323/ 1995 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συχνότητα ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από τις Περιφέρειες, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και τα κοινοποιούμενα στοιχεία όπως, ενδεικτικά ο αριθμός των διενεργούμενων ελέγχων, ο τόπος ελέγχου, ο αριθμός των παραβάσεων, το είδος των παραβάσεων και οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις.»

4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7α του ν.2323/ 1995 (Α'145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3190/2003 (Α' 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α' 297) και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007 (Α' 100), καταργούνται.

5. Η περίπτωση α' του άρθρου 7β του ν.2323/1995 (Α' 145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.3777/2005 (Α'202) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1ε του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (Α' 297) και με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.3604/2007 (Α' 189), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) αα) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ββ) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και του άρθρου 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

γγ) Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις αα' και ββ', αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης των μελών των ανωτέρω κλιμακίων, οι οποίες χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις του ν.4024/2011 (Α' 226), καθώς και για τυχόν έξοδα μετακίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.»

Άρθρο 13

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3728/2008

1. Στο τέλος της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α' 258) προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος νόμου περί κανόνων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (Α' 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων

2 και 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 καταστάσεις. Ειδικά για την περίπτωση που η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την κατάσταση της παραγράφου 4 εκτός της τασσόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης. Το συνολικό πρόστιμο του τελευταίου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (Α' 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

4. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.3728/ 2008 (Α' 258).

5. Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 26 του ν.3728/2008 για τις οποίες δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα εξετάζονται και θα αντιμετωπίζονται με βάση τις ως άνω διατάξεις.

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών

1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:

α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους.

β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκ-δίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη.

Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

γ) Για τη συμμετοχή σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη των Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνώμης των αρμόδιων Επιτροπών, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται χωρίς αυτή.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.2323/1995 τροποποιείται ως εξής:

«Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α'63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010.

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών: α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82), δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απε-ξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.»

Άρθρο 15

Ρυθμίσεις Γενικού Εμπορικού Μητρώου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα:

α) των φυσικών προσώπων,

β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων, γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που ανα-φέρονται στις περιπτώσεις ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που ανα-φέρονται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1.»

2. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: (αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και (ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των Ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού.

Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν με αίτησή τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 16

Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θυγατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους, τον α.ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

2. Οι σκοποί των εν λόγω εταιριών, όπως προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις και τα καταστατικά τους, αποτελούν εφεξής αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ). Στην ίδια Διεύθυνση ανατίθεται η διαχείριση των εκτελούμενων από τους υπό κατάργηση φορείς δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί οι αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται και να αναδιαρθρώνονται τα τμήματά της με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην ως άνω Διεύθυνση μεταξύ των τμημάτων της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι ως άνω εταιρείες με την επωνυμία τους ή με το διακριτικό τους τίτλο, νοείται η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Η εκκαθάριση των ως άνω εταιριών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ημερομηνία αυτή παρατείνεται για εξαιρετικό λόγο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθα-ριστές των ανωτέρω εταιρειών, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους με απόλυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων να έχουν ορίσει τους εκκαθαριστές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των εκκαθαριστών στην οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες των υπό εκκαθάριση εταιριών, καθορίζεται το προσωπικό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) υπαλλήλους ανά εταιρία, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, χωρίς αίτησή του, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, έως την αποπεράτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αυτών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθαρίσεώς τους διανέμεται στους μετόχους τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ως μέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

8. Οι εκκρεμείς δίκες των υπό εκκαθάριση εταιριών συνεχίζονται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους εκκαθαριστές τους. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 65 του ν.4002/2011 (Α' 180).

9. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις υπό εκκαθάριση εταιρίες λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση για έναν (1) ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις και παύουν να ισχύουν οι οργανικές και μη θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρίες.

11. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των ως άνω εταιριών, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

(α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των πε-ρατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.

(β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως.

12. Οι ως άνω δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν επιπλέον υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

13. Σε περίπτωση που υφίσταται χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου συναφθείσα από μία εκ των ανωτέρω εταιρειών το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην υφιστάμενη σύμβαση από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των εν λόγω συμβάσεων γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτή με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται από 1.1.2012 στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Για το μεταφερόμενο στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011. Προσωπικό που μεταφέρεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω και το οποίο με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Οργανόγραμμα και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κρίνεται ως πλεονάζον για το έργο της, μεταφέρεται με απόφαση του εποπτεύοντος την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Υπουργού έως την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της τελευταίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς στους οποίους εντάσσονται.

Το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από 1.1.2012 με τις ίδιες σχέσεις εργασίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., χωρίς εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχής κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες οι μεταφερόμενοι να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αυτοί μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτόν.

Προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και το οποίο με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων υποδοχής κρίνεται ως πλεονάζον τίθεται σε εφεδρεία και εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν.3986/2011 (Α'152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής μετά από εισήγηση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α'226) έχουν και εν προκειμένω εφαρμογή. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους εντάσσονται και τις διατάξεις που τους διέπουν.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την μεταφορά του προσωπικού στους εποπτευόμενους φορείς. Το άρθρο 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β' 2542) καταργείται.

2. Οι αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται αρμοδιότητες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αυτές νοούνται στο εξής ως αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Τυχόν εκτελούμενα από την υπό απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προγράμματα και δράσεις μεταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στην οποία και παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξοπλισμός για τη διαχείρισή τους.

Η παράδοση αυτή θα γίνει με πρωτόκολλο παραλα-βής-παράδοσης με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό συγχώνευση με απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν αμελλητί η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με απόφασή της θα διαθέσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από το προσωπικό της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. που μεταφέρθηκε σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί τα συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις να εκχωρούνται σε άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

3. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β' 2542) γίνεται με δημόσιο συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. Στο συμβόλαιο της απορρόφησης περιλαμβάνεται σε παράρτημα απογρα-φή της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, η οποία κατά το άρθρο 5 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β' 2542) περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από το Δημόσιο χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης. Το άρθρο 4 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/ 3.11.2011 (Β' 2542) καταργείται.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.

1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α'180). Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.3965/2011 (Α'113).

2. Για το μεταφερόμενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., για την αυτοδίκαιη μεταφορά του οποίου θα εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας των υπό απορρόφηση εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011.

Άρθρο 19

Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της προ-βλεπόμενης στο άρθρο 63 του ν.4002/2011 συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. και ΕΚΕΠΥ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, τα εργαστήρια χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών καλωδίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστικών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρία ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφέρεται στην εταιρία «Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που θα προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από αποτίμησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του α.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Για την ως άνω απόσχιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών ΕΛΟΤ Α.Ε. και ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 69-78 του α.ν. 2190/1920. Όσα σήματα συμμόρφωσης-ποιότητας της ΕΛΟΤ Α.Ε. φέρουν στοιχεία του διακριτικού τίτλου της ΕΛΟΤ Α.Ε., εν μέρει ή στο σύνολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου και δεν εισφέρονται.

2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έν-νομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο. Η απορροφούσα εταιρία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής της εταιρίας ΕΛΟΤ Α.Ε. που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον εισφερόμενο κλάδο μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μετά από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της εταιρίας. Το προσωπικό αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τον εισφερόμενο κλάδο στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με τους όρους εργασίας που έχει αποδεχθεί. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με την παραπάνω διαδικασία παραμένει στην ΕΛΟΤ Α.Ε. και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυτής.

4. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτου-σα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, δε θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986, Α' 204).

5. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα.

6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτώσεις ε' και στ' του ν.372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα-ταργείται, αφότου ίσχυσε, η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α' 180).

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α'180) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προ-βλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.»

Άρθρο 20

Ρυθμίσεις για «ΕΤΕΑΝ Α.Ε» και «ν. 3894/2010»

1. Στο άρθρο έβδομο του ν.3912/2011 (Α' 17) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά του ν.128/1975 (Α' 178) στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρη-ματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα. Η παρούσα διάταξη αφορά και δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθη-καν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.. »

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 του ν.3894/2010 (Α' 204), ορίζεται σε 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3894/ 2010, καθώς και όσες εκκρεμούν προς αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 21

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφό-σον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος και καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέ-χουσες ασφαλιστικές εισφορές:

α) Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής τους.

Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής.

Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν.3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α'216) και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξή-σεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων: αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) και ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.

Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.

Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά και στην παρούσα ρύθμιση.

Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους.

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν.3943/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι τις 31.12.2012 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου.»

δ) Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλει την πρώτη δόση.

2. Στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.3863/2010 (Α'115), για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρμοδιότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, με την προϋπόθεση της καταβολής αυτών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, δύναται να επανεντα-χθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Όπου στο παρόν άρθρο στα άρθρα 53 έως 60 του ν.3863/2010, στο άρθρο 48 του ν.3943/2011 και στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 αναφέρεται ο όρος «ασφαλιστικές εισφορές», νοούνται οι πάσης φύσεως οφειλές ιδίως πόροι, ιατρόσημο και αγγελιόσημο, όπου αναφέρεται ο όρος «πρόσθετα τέλη» νοούνται τα πρόσθετα τέλη, οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών.

3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, οι οποίοι, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2256/1994 (Α' 196), είτε δέχθηκαν τρομοκρατική επίθεση και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση στους ανωτέρω ΦΚΑ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, να υπαχθούν:

α) Είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α'196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/ 1994 αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

β) Είτε στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 20% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.

Άρθρο 22

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α'136) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Χρόνος τέλεσης του αδικήματος των παραγράφων 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000 ευρώ είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Διοικητή του ΙΚΑ προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.»

2. Προκειμένου περί οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη ληξιπρόθεσμων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, τα ποινικά αδικήματα της παραγράφου 1, τελούνται με τη συνέχιση της μη καταβολής τους μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 23

Η περίπτωση γ' της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α' 152) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι απο-στρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (Α' 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»

Άρθρο 24

Η παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 (Α' 65) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως: «10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποια-δήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: α) Το επίδομα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

β) Το επίδομα εορτής Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες του ν.3845/2010 διατάξεις.

Τα ανωτέρω επιδόματα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, κατά ενιαίο ποσοστό, έπειτα από οικονομική μελέτη που εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.»

Άρθρο 25

1. Μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α' 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης: α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977 (Α' 164) και στο άρθρο 42 του ν.1140/1981 (Α' 68), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α', οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξι-οδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α' 265), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α' 265), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.»

Άρθρο 26

1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 6 του ν.2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής:

Ι) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, σε εννέα (9) ευρώ για τον Πρόεδρο και έξι (6) ευρώ για κάθε μέλος. Για την κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5 ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξεταστού ιατρού.

ΙΙ) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.

Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων Ι' και ΙΙ' καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α' 226) και μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.

β) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν.2556/1997 όπως ισχύει, καταβάλλεται στους ιατρούς της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου των Γνωματεύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α' 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρι-νόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α' 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

δ) Οι ως άνω αποζημιώσεις καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ε) Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επι- τροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το Δημόσιο το ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (Β' 1829) υπουργική απόφαση.»

2. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βά-σει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Οι συμβαλλόμενοι ιατροί αμείβονται από το αποδιδόμενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010, ως εξής: α) Ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών με το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση. Τα κρινόμενα περιστατικά ανά ιατρό δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων με το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε περίπτωση. Οι εξεταζόμενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τις τριακόσιες (300).

Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών δεν μπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα.

Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 όπως ίσχύει, η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 27

1. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μίσθωσης, εκμετάλλευσης ή άλλης συναφούς σύμβασης ορισμένου χρόνου ακινήτου που ανήκει σε ΦΚΑ ή καταγγελίας των συμβάσεων αυτών από τον ΦΚΑ για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπου του αντισυμβαλλόμενου ή από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΚΑ έχει τη δυνατότητα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, να καταρτίζει χωρίς διαγωνισμό, συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ή εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων του έναντι μειωμένου, σε σχέση με το προηγούμενο, ή συμβολικού ανταλλάγματος, διάρκειας μέχρι ενός κατ’ ανώτατο όριο έτους, με σκοπό τη διατήρηση της μισθωτικής και επιχειρηματικής αξίας των ακινήτων και των θέσεων εργασίας μέχρι την κατάρτιση νέας σύμβασης, εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη σύναψη νέας σύμβασης εντός δύο μηνών από τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης και ειδικά στην περίπτωση της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου, έχει προηγηθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκήρυξη για τη σύναψη νέας σύμβασης.

Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να συναφθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α'212), του π.δ. 34/1995 (Α'34), του ν.2741/1999 (Α'199) και του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (Α'170).

2. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν.2741/1999 (Α'199), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (Α'170) μετά τη φράση «με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,» προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.».

Άρθρο 28

1. Τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 7 του ν.3863/

2010 (Α' 115), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ) προκαθορίζεται με εκατοστιαία αναλογία για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των μελών της επιτροπής και η συγκρό- τησή της. Η ανωτέρω Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3846/2010 (Α' 66).

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Αναπηρίας αναθεωρείται κάθε φορά, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»

2. Μετά την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.3863/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

« 2. Όπου στις διατάξεις του ν.3863/2010 ή οποιουδή-ποτε άλλου νόμου αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 29

1. Στο τέλος της παρ.12 του άρθρου 28 του ν.3918/2011 (Α' 31) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 6.12.2011 (Α' 262) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ιατροί των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορέων, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορούν να παρέχουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους από 1.1.2012. Η αμοιβή, ο τρόπος και κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

2.α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.3918/2011 (Α'31) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εως την ολοκλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουργία Υπηρεσίας Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια- γωνισμοί προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών διενεργού-νται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.»

β) Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διενεργήθηκαν από 2.9.2011 έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες.

3. Έως τις 31.12.2013, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρέχει τις υπηρεσίες της και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν πρότασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποφάσεως του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 30

1. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς εντασσόμενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορείς εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

2. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2556/1997 (Α' 270) εφαρμόζεται και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, δασμό ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες ανεξαίρετα τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και οικονομικά προνόμια που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο.

Άρθρο 31

Η περίπτωση Γ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3918/2011 (Α' 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α' 150), αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται μια Περιφερειακή Διεύθυνση.

Κατ’ εξαίρεση, στο Νομό Θεσσαλονίκης συνιστώνται τρεις (3) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο Νομό Αττικής επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας και εντάσσονται στη διοικητική δομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η έδρα των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας.

β) Τμήμα Λογιστηρίου.

γ) Τμήμα Φαρμακευτικής.

δ) Τμήμα Γραμματείας.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, υπαγόμενα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρμοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισμός κ.λπ.).»

Άρθρο 32

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Η περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν.4001/2011 (Α'179) αντικαθίσταται από τότε που ισχύει ως εξής:

«(γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του ν.2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάμενη ως ακολούθως:

«Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.»

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3907/2011 (Α' 7) προθεσμία παρατείνεται κατά έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

4. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (Α' 226) οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει αναδρομικά από 1.11.2011, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου.

5. Στο τέλος της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης-Ίδρυμα Αλεξάνδρου Σούτζου, του Λαογρα-φικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και του ΚΕΛΕΣ καθορίζεται ίση με την αμοιβή της παρ. 3 περίπτωση γ' υποπεριπτώσεις αα' και ββ' του άρθρου 20 του ν.4024/2011. Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η καταβολή αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία, που παρείχε το ως άνω προσωπικό κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 α/122886/19.12.2011 απόφασης (Β' 2883) μέχρι και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη για τις ως άνω πέραν του πενθημέρου αμοιβές βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.»

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α'226) μετά το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής:

«9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Κ.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλε-φθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.»

Άρθρο 33

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β' Κεφαλαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό Α' που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α' 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α' 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φράση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «μοριοδοτούνται».

β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,».

γ) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011-2012 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).

3. α) 'Υστερα από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α'195) προστίθενται τα εξής:

«Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο

Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του.»

β) Στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α'226) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, και οι κενές οργανικές θέσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

4.Το εδάφιο β' του άρθρου 13 του ν.2174/1993 (Α' 210), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του, είτε με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων είτε με καταγγελία ενός από αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απορρέοντα ή σχετιζόμενα με τη διάλυσή του.»

Άρθρο 34

Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.).

β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011.

2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α., η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγη-θέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιμολογίων,

β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήπο-τε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

3. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συ-ντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 35

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν.2214/1994 (Α' 75) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση αυτή μπορεί να καταλαμβάνει και τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί πριν την έκδοση αυτής.»

2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 23 του ν.4002/2011 (Α' 180) Υπηρεσίας μπορεί να συγκροτείται το Τμήμα Α' και να λειτουργεί αυτοτελώς.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιτελείου, δύναται να εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του ν.4024/ 2011 πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανήκει στις κατηγορίες ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, ΔΕ Τεχνικού, ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών, ΔΕ Τεχνικών και ΠΕ Μηχανικών. Ο αριθμός των εξαιρουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 10 εργαζόμενους. Κριτήρια για την εφαρμογή της εξαίρεσης αποτελούν η σπουδαιότητα της ειδικότητας του εργαζόμενου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η κτηθείσα εμπειρία του για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Ειδικά για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 149 του ν.3566/2007, οι περιορισμοί του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/ 2011, δεν μπορεί να συνεπάγονται τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων, πέραν των 360 για το έτος 2012 και πέραν των 300 μέχρι και το 2015.

5. Η φράση που προστέθηκε στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994, με την παρ. 5 του άρθρου 24 περίπτωση α' του ν.3867/2010, καταργείται. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την

1.1.2012 και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 36

Τροποποίηση του ν.3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3758/2009 (Α' 68) προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματός τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2472/1997 (Α' 50) για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα.»

2. Στο άρθρο 6 του ν.3758/2009 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:

«7. Οι Εταιρείες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων και τη διάρκεια τήρησής τους. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή τους ο οφειλέτης για τα στοιχεία που τον αφορούν ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω στοιχεία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του ελέγχου της εκτέλεσης της σύμβασης από τον δανειστή, της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και της υπεράσπισης δικαιώματος των Εταιρειών ενώπιον των δικαστηρίων. Οι Εταιρείες οφείλουν να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούν στο συγκεκριμένο οφειλέτη.

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ' του ν.2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν.2472/1997.

8. Οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν, εφόσον τα τηρούν για το σκοπό της χρέωσης των υπηρεσιών τους, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προ-κειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.3758/2009 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Οι Εταιρείες καταγράφουν υποχρεωτικώς το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδίκως, και διατηρείται από τις Εταιρείες υποχρεωτικώς για ένα έτος από την πραγματοποίηση της επικοινωνίας. Με την πάροδο του έτους η καταγραφή καταστρέφεται εκτός αν τη διατήρησή της αιτηθεί ο οφειλέτης ή μετά από καταγγελία αυτού η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέτης για την καταγραφή της συνομιλίας, τη διάρκεια τήρησής της και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων και μόνο. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των καταγεγραμ-μένων επικοινωνιών με τους οφειλέτες στον ίδιο τον οφειλέτη για τα δεδομένα που τον αφορούν ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτου ελέγχου των Εταιρειών μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ' του ν.2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν.2472/1997.

3. Η καταγραφή της παραγράφου 2 επιτρέπεται, όταν οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη, να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή οι Εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν εντός δέκα ημερών στον οφειλέτη πρακτικό του διακανονισμού. Δεν επιτρέπεται η κατά τον παραπάνω τρόπο σύναψη ρύθμισης ή διακανονισμού που επιδεινώνει τη θέση του οφειλέτη. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη.»

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3758/2009 προστίθεται μετά τη φράση «του παρόντος» η φράση «ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα» και στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά τη φράση «των Εταιρειών» η φράση «ή των άλλων προσώπων». Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.3857/2009 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 8 εφαρμόζονται και για τους δανειστές όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3758/2009 μετά τη φράση «σε βάρος των Εταιρειών» προστίθεται η φράση «και των δανειστών» και στο τέλος της παραγράφου προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Ειδικά για τις παραβιάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 από τις οποίες θίγεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το ύψος του προστίμου εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος.»

6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και

3 αρχίζει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012