ΠΟΛ.1011/23.1.2008

Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του Ν.3220/2004

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1118902/11058/Β0012/ΠΟΛ.1148/11.12.2007 εγκυκλίου και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που δεν έχει ελεγχθεί με οριστικό / τακτικό φορολογικό έλεγχο, αρμόδιες για τον έλεγχο αυτών είναι οι ΔΟΥ, ανεξάρτητα αν η αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου της επιχείρησης υπάγεται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Αν όμως συμπίπτει να διενεργείται στην επιχείρηση έλεγχος από τα ΔΕΚ ή τα ΠΕΚ, τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων (παρ. 11 της ΑΥΟΟ 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007).
2. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που ήδη έχει ελεγχθεί με οριστικό / τακτικό έλεγχο από το αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών υπάγεται επίσης στις αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς οι εν λόγω δηλώσεις δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των νέων συμπληρωματικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994.
3. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3610/2007 δεν έχουν εφαρμογή κατά τον έλεγχο των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων, καθόσον δεν επιβάλλονται εν προκειμένω οι πρόσθετοι φόροι του Ν.2523/1997 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν.3614/2007.
4. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των παραπάνω συμπληρωματικών δηλώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (δηλαδή μέχρι 14.2.2008), όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω ΕΥΟΟ ΠΟΛ.1148/11.12.2007. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα επιφυλάσσεται για τυχόν εικονικότητα των παραστατικών των σχετικών επενδύσεων ή τυχόν άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που θα προκύψουν μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικού ελέγχου.