ΠΟΛ.1012/24.1.2008

Διαδικασία υποβολής στις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του σχεδίου νόμου «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στις 13.12.2007 για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολο του στις 22.1.2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’/2.10.2002), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.
6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζεται

Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Μητρώου, της αρμόδιας για τη φορολογία τους ΔΟΥ, σχετική προεκτυπωμένη αίτηση εις διπλούν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητούν την ανωτέρω αίτηση (βλ. συνημμένο Υπόδειγμα) στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr.
Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον παραπάνω δικτυακό τόπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώνουν την αίτηση εις διπλούν, στην οποία θα εμφανίζεται και ο αριθμός μητρώου ΔΙΠΕΘΕ και θα την προσκομίζουν υπογεγραμμένη στις ΔΟΥ.
Οι αρμόδιες ΔΟΥ θα παραλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης. Μη ηλεκτρονικά συμπληρωμένες αιτήσεις (π.χ. δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες) δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης και όχι στη ΔΟΥ του υποκαταστήματος. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του υπόχρεου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή για τους νόμιμους εκπροσώπους μη φυσικών προσώπων.
Η αναγραφόμενη στην αίτηση επωνυμία των μη φυσικών προσώπων θα ταυτοποιείται με την επωνυμία που είναι καταχωρημένη στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ – TAXIS.
β) Άδεια ή άδειες λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, ήτοι άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ και ΣΤ’ ή άδεια πωλητή ή μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλει διακριτές άδειες για κάθε υποκατάστημα.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αδειών και λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού και της επείγουσας ανάγκης δημιουργίας του μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε, ο χρόνος υποβολής της αίτησης και το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός μητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα ισχύει μέχρι τις 15.9.2008. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη σχετική άδεια προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζονται από το σύστημα.
γ) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού ή βεβαίωση τράπεζας με τα στοιχεία του λογαριασμού ή παραστατικά πιστωτικών ιδρυμάτων επ’ ονόματι της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.
δ) Θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
Κατά την παραλαβή των ως άνω αιτήσεων από την αρμόδια ΔΟΥ ελέγχεται εάν τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, έδρα, αριθμός εγκαταστάσεων και η διεύθυνσή τους καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου), τα οποία αναγράφονται στις υποβαλλόμενες αιτήσεις, συμπίπτουν με τα στοιχεία του υποσυστήματος Μητρώου της ΔΟΥ και με τα στοιχεία της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία θεωρεί ο παραλαβών υπάλληλος με την επίδειξη των πρωτοτύπων.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου υπογράφονται και σφραγίζονται οι αιτήσεις. Το ένα αντίγραφο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επιστρέφεται στον υπόχρεο, ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί, ενώ το άλλο αντίγραφο μαζί με τα αντίγραφα των δικαιολογητικών αποστέλλεται άμεσα, επί αποδείξει, με σχετικό διαβιβαστικό και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων – Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 22.1.2008.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ