..

Ν.4072/2012

(ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012)

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Οι πιο πρόσφατες αλλαγές του νόμου 4072/2012 έγιναν με το νόμο 4403/2016, ΦΕΚ Α’125/7.7.2016 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1  Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α' 204)
Άρθρο 3 Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»
Άρθρο 4 Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και Μητρώο Χειριστών

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες του «Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων»

Άρθρο 6 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Άρθρο 7 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης
Άρθρο 8 Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Άρθρο 9 Έκθεση αποτελεσμάτων αρχαιολογικής έρευνας
Άρθρο 10 Κυρώσεις
Άρθρο 11 Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 12 Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Άρθρο 13 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Άρθρο 14 Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006
Άρθρο 15 Μετοχικό Κεφάλαιο
Άρθρο 16 Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006
Άρθρο 17 Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006
Άρθρο 18 Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006
Άρθρο 19 Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας
Άρθρο 20 Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006
Άρθρο 21 Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 22 Ορισμοί
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 24 Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 26 Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς
Άρθρο 27 Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών
Άρθρο 28 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι
Άρθρο 29 Βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες
Άρθρο 30 Συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες
Άρθρο 31 Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων
Άρθρο 32 Επιβολή κυρώσεων
Άρθρο 33 Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και Εθνικό Σημείο Επαφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 34 Έννοια όρων
Άρθρο 35 Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις στην άσκηση εξωτερικού εμπορίου
Άρθρο 37 Γενικό Μητρώο Εξαγωγών
Άρθρο 38 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών και Εισαγωγών (Single Window)
Άρθρο 39 Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας
Άρθρο 40 Έλεγχος εξαγόμενων
Άρθρο 41 Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες
Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά
Άρθρο 44 Επωνυμία
Άρθρο 45 Έδρα
Άρθρο 46 Διάρκεια
Άρθρο 47 Εταιρική διαφάνεια
Άρθρο 48 Επίλυση διαφορών

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 49 Η ιδρυτική πράξη
Άρθρο 50 Περιεχόμενο του καταστατικού
Άρθρο 51 Διαδικασία σύστασης
Άρθρο 52 Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 53 Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας
Άρθρο 54 Ευθύνη ιδρυτών

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 55 Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές
Άρθρο 56 Διαχείριση εκ του νόμου

Άρθρο 57 Καταστατική διαχείριση
Άρθρο 58 Ποιος διορίζεται διαχειριστής
Άρθρο 59 Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων
Άρθρο 60 Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο
Άρθρο 61 Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο
Άρθρο 62 Έλλειψη διαχειριστή
Άρθρο 63 Δημοσιότητα
Άρθρο 64 Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή
Άρθρο 65 Υποχρέωση πίστεως
Άρθρο 66 Τήρηση βιβλίων
Άρθρο 67 Ευθύνη διαχειριστή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68 Αρμοδιότητα εταίρων
Άρθρο 69 Συνέλευση των εταίρων
Άρθρο 70 Σύγκληση
Άρθρο 71 Τόπος συνέλευσης
Άρθρο 72 Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων
Άρθρο 73 Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση
Άρθρο 74 Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75 Εταιρικά μερίδια
Άρθρο 76 Είδη εισφορών
Άρθρο 77 Κεφαλαιακές εισφορές
Άρθρο 78 Εξωκεφαλαιακές εισφορές
Άρθρο 79 Εγγυητικές εισφορές
Άρθρο 80 Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών 
Άρθρο 81 Επιστροφή εισφορών
Άρθρο 82 Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 83 Ελευθερία μεταβίβασης
Άρθρο 84 Μεταβίβαση εν ζωή
Άρθρο 85 Μεταβίβαση αιτία θανάτου
Άρθρο 86 Δικαίωμα προαίρεσης
Άρθρο 87 Ίδια μερίδια
Άρθρο 88 Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων
Άρθρο 89 Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους
Άρθρο 90 Αύξηση κεφαλαίου
Άρθρο 91 Μείωση κεφαλαίου
Άρθρο 92 Έξοδος εταίρου
Άρθρο 93 Αποκλεισμός εταίρου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
Άρθρο 95 Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
Άρθρο 97 Απογραφή 
Άρθρο 98 Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων
Άρθρο 99 Έλεγχος
Άρθρο 100 Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών
Άρθρο 101 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102 Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης
Άρθρο 103 Λόγοι λύσης
Άρθρο 104 Εκκαθάριση και εκκαθαριστής
Άρθρο 105 Εργασίες εκκαθάρισης

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 106 Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή
Άρθρο 107 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Άρθρο 108 Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
Άρθρο 109 Σχέδιο συγχώνευσης
Άρθρο 110 Προστασία των δανειστών
Άρθρο 111 Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών
Άρθρο 112 Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους -Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης
Άρθρο 113 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
Άρθρο 114 Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης
Άρθρο 115 Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 116 Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις
Άρθρο 117 Προσαρμογή στο ν. 3853/2010
Άρθρο 118. Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119 Ποινικές διατάξεις
Άρθρο 120 Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 121 Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα
Άρθρο 122 Κτήση δικαιώματος
Άρθρο 123 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
Άρθρο 124 Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 125 Περιεχόμενο του δικαιώματος
Άρθρο 126 Περιορισμός προστασίας
Άρθρο 127 Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής
Άρθρο 128 Ανάλωση του δικαιώματος
Άρθρο 129 Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού
Άρθρο 130 Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 131 Μεταβίβαση
Άρθρο 132 Άδεια χρήσης
Άρθρο 133 Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση Πτωχευτική διαδικασία

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 134 Δήλωση κατάθεσης σήματος
Άρθρο 135 Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης
Άρθρο 136 Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης
Άρθρο 137 Εξέταση της δήλωσης
Άρθρο 138. Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων
Άρθρο 139 Εξέταση των λόγων απαραδέκτου
Άρθρο 140 Ανακοπή
Άρθρο 141 Στοιχεία της ανακοπής
Άρθρο 142 Εξέταση της ανακοπής
Άρθρο 143 Απόδειξη χρήσης
Άρθρο 144 Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
Άρθρο 145 Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
Άρθρο 146 Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 147 Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων
Άρθρο 148 Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση
Άρθρο 149 Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 150 Αξιώσεις επί προσβολής
Άρθρο 151 Απόδειξη
Άρθρο 152 Δικαστικά έξοδα
Άρθρο 153 Ασφαλιστικά μέτρα
Άρθρο 154 Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

Άρθρο 155 Αναλογικότητα
Άρθρο 156 Ποινικές διατάξεις
Άρθρο 157 Δημοσίευση αποφάσεων
Άρθρο 158 Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 159 Παραίτηση από το δικαίωμα
Άρθρο 160 Εκπτωση από το δικαίωμα 
Άρθρο 161 Ακυρότητα σήματος 
Άρθρο 162 Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 163 Προϋποθέσεις προστασίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 164 Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης
Άρθρο 165 Ορισμοί
Άρθρο 166 Κατάθεση αίτησης
Άρθρο 167 Έγγραφα της αίτησης
Άρθρο 168 Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων -Διαβίβαση της αίτησης
Άρθρο 169 Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης
Άρθρο 170 Πληρωμή τελών
Άρθρο 171 Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια
Άρθρο 172 Ένδικα βοηθήματα
Άρθρο 173 Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό
Άρθρο 174 Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Άρθρο 175 Προστασία
Άρθρο 176 Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Άρθρο 177 Προστασία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA'

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178 Δημοσιεύσεις
Άρθρο 179 Τέλη
Άρθρο 180 Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών
Άρθρο 181 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 182 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 183 Καταργούμενες διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 184 Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
Άρθρο 185 Επιτροπή Ελληνικού Σήματος Συγκρότηση - Σύνθεση - Λειτουργία
Άρθρο 186 Αρμοδιότητες της ΕΕΣ
Άρθρο 187 Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος
Άρθρο 188 Κριτήρια απονομής του Σήματος
Άρθρο 189 Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος
Άρθρο 190 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων -Υπηρεσιών
Άρθρο 191 Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος
Άρθρο 192 Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος
Άρθρο 193 Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Άρθρο 194 Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος
Άρθρο 195 Ενστάσεις
Άρθρο 196 Δημοσίευση αποφάσεων

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197 Έννοια όρων
Άρθρο 198 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
Άρθρο 199 Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων 
Άρθρο 200 Σύμβαση μεσιτείας
Άρθρο 201 Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Άρθρο 202 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 203 Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 204 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 205 Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
Άρθρο 206 Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου
Άρθρο 207 Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ν. 2932/2001)
Άρθρο 208 Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π.
Άρθρο 209 Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ.
Άρθρο 210 Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (ν. 2971/2001)
Άρθρο 211 Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων 
Άρθρο 212 Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939
Άρθρο 213 Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Άρθρο 214 Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνομίων
Άρθρο 215 Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς
Άρθρο 216. Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 217 Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Άρθρο 218 Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»
Άρθρο 219 Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 220 Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
Άρθρο 221 Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης
Άρθρο 222 Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Άρθρο 223 Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας
Άρθρο 224 Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων
Άρθρο 225 Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. και σε μη ελληνικά πλοία
Άρθρο 226 Παράταση προθεσμίας
Άρθρο 227 Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 228 Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες
Άρθρο 229 Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων -εργασίες ζυθοποιείων
Άρθρο 230 Θέματα της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.» και των υπό εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.»
Άρθρο 231 Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)
Άρθρο 232 Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων 
Άρθρο 233 Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011)
Άρθρο 234 Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα
Άρθρο 235 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Άρθρο 236 Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις
Άρθρο 237 Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.
Άρθρο 238 Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011)
Άρθρο 239 Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Άρθρο 240 Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Άρθρο 241 Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν. 3299/2004)
Άρθρο 242 Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. - ν. 3614/2007)
Άρθρο 243 Ρυθμίσεις θεμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης
Άρθρο 244 Απασχόληση ταμιών
Άρθρο 245 Θέματα προσωπικού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ
Άρθρο 246 Θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Άρθρο 247 Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 248 Καταργούμενες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 249 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 250 Εταιρική επωνυμία
Άρθρο 251 Δημοσιότητα

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ

Άρθρο 252 Η εταιρική σύμβαση
Άρθρο 253 Λήψη αποφάσεων
Άρθρο 254 Διαχείριση
Άρθρο 255 Κέρδη και ζημίες
Άρθρο 256 Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Άρθρο 257 Εξουσία εκπροσώπησης
Άρθρο 258 Ευθύνη εταίρων

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 259 Λύση της εταιρείας
Άρθρο 260 Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου
Άρθρο 261 Εκούσια έξοδος εταίρου
Άρθρο 262 Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή
Άρθρο 263 Αποκλεισμός εταίρου
Άρθρο 264 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου
Άρθρο 265 Κληρονόμοι θανόντος εταίρου
Άρθρο 266 Συνέχιση της εταιρείας
Άρθρο 267 Μονοπρόσωπη εταιρεία

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 268 Στάδιο εκκαθάρισης
Άρθρο 269 Παραγραφή

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

Άρθρο 270 Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 271 Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 272 Εταιρική επωνυμία
Άρθρο 273 Δημοσιότητα

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 274 Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
Άρθρο 275 Δικαίωμα ελέγχου
Άρθρο 276 Πράξεις ανταγωνισμού
Άρθρο 277 Κέρδη και ζημίες
Άρθρο 278 Εξουσία εκπροσώπησης
Άρθρο 279 Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου
Άρθρο 280 Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 281 Λύση της εταιρείας

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 282 Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία
Άρθρο 283 Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 284 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 285 Έννοια αφανούς εταιρείας
Άρθρο 286 Εισφορά αφανούς εταίρου
Άρθρο 287 Σχέσεις με τρίτους
Άρθρο 288 Διαχείριση της αφανούς εταιρείας
Άρθρο 289 Κέρδη και ζημίες
Άρθρο 290 Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο
Άρθρο 291 Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
Άρθρο 292 Πτώχευση του εμφανούς εταίρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Άρθρο 293 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 294 Μεταβατικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 295 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 296 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 297 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 298 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 299 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 300 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 301 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 302 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 303 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 304 (άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 305 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 306 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 307 (άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 308 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 309 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 310 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 311 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 312 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 313 (άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 314 (άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 315 (άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 316 (άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 317 (άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 318 (άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Άρθρο 319

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 320 Τροποποιήσεις των νόμων 3054/2002, 3784/2009, 2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.
Άρθρο 321 Τροποποιήσεις των νόμων 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011
Άρθρο 322 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων -Φορολογία μετοχών
Άρθρο 323 Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Άρθρο 324 Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens ΑG και Siemens Α.E.
Άρθρο 325 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο 326 Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 327 Κύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε
Άρθρο 328
Άρθρο 329 Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Άρθρο 330 Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - έναρξη ισχύος