ΠΟΛ.1013/23.1.2008

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008 και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Για το έτος 2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1.1.2008 (Έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων, έχει ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφονται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

Άρθρο 2

1. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008, έχουν:
α) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1.1.2008 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.
β) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1.1.2008 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο Έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005, 2006 ή 2007).
γ) Ο υπόχρεος – φυσικό πρόσωπο που στην δήλωση Ε9 ετών 2005, 2006 και 2007 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή γάμος εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, διάσταση, διαζύγιο, παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών σύμφωνα με τον ΚΦΕ και θάνατος, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
δ) Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, υποχρεούται το ίδιο και σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
ε) Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31.12.2007.

Άρθρο 3

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:
α) Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
β) Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
γ) Τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.
δ) Τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:
(1) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,
(2) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,
(3) από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31.12.2007.
ε) Το νομέα επίδικων ακινήτων.
στ) Τον εκ προσυμφώνου αγοραστή, εφόσον στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31.12.2007. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.
ζ) Τον αγοραστή σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και από τον πωλητή σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαίων με αίρεση.
η) Τον δικαιούχο διαμερίσματος – κατοικίας του ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα, από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.

Άρθρο 4

1. Για την παραλαβή και καταχώριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ΚΦΕ.
2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που υποβάλλεται είτε μέσω διαδικτύου (εμπρόθεσμη αρχική δήλωση 2008) είτε χειρόγραφα στις οικείες ΔΟΥ, πρέπει να συμπληρώνεται σε όλες τις ενδείξεις κατά περίπτωση.
3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in (280 χιλ. x 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.
β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη – έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.
γ) Οι καταχωρίσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.
δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:
(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,
(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας