ΠΟΛ.1014/24.1.2008

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 20 «Δήλωση στοιχείων ακινήτων», το οποίο αφορά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008, που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου με θέμα «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στις 22.1.2008 στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και ισχύει από την 1.1.2008. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 20
Δήλωση στοιχείων ακινήτων

1. Τα εδάφια πέμπτο έως και ενδέκατο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’) καταργούνται.
2. Στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 προστίθεται μετά την παράγραφο 1 νέα παράγραφος 2 ως εξής, και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα:
«2. Το 2008 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους υποχρέους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’). Ειδικά για νομικά πρόσωπα οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου.»

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας διευκρινίζουμε ότι:
1. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) για το έτος 2008 υποβάλλεται αυτοτελώς στα Τμήματα Εισοδήματος των οικείων ΔΟΥ (δεν αποτελεί συνυποβαλλόμενο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).
2. Μέχρι 31.3.2008 τα φυσικά πρόσωπα και 30.6.2008 τα νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν δήλωση Ε9, εφόσον έχουν υποχρέωση.
Συγκεκριμένα, δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008 υποβάλλουν:
α) Όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.
β) Όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα, που είχαν ήδη δηλωθεί σε Έντυπα Ε9 προηγούμενων ετών.
γ) Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν, είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η γέννηση τέκνου, εφόσον εκείνο έχει ακίνητο στην κυριότητά του, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ή ο θάνατος.
Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Π.χ. υπόχρεος σε δήλωση αποκτά δίδυμα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2007. Γίνεται δωρεά στο αγόρι ενός (1) αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος στην πρώτη σελίδα του Ε9 θα αναγράψει τα στοιχεία μόνο του γιου και θα περιγράψει στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεμάχιο.
δ) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ε9 προηγούμενων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31.12.2007.
3. Περαιτέρω, εκτός των ανωτέρω υπόχρεων, δύνανται να υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2008, στις αντίστοιχες ημερομηνίες, και όσα πρόσωπα επιθυμούν είτε να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί είτε να προσθέσουν ακίνητα που εκ παραδρομής παρέλειψαν. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί ένα (1) έντυπο.
4. Υπενθυμίζεται ότι:
- Ο αύξων αριθμός του ακινήτου είναι μοναδικός ανά γραμμή. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στη στήλη αυτή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης πέραν του αριθμού (απαγορεύεται δηλαδή η χρήση των α, β, γ ή I, II, III ή οποιουδήποτε άλλου συμβόλου).
- Ως αύξων αριθμός ακινήτου που μεταβάλλεται, χρησιμοποιείται πάντα αυτός της πρώτης καταγραφής του.
Για παράδειγμα, με α/α 2 αναγράφηκε στη δήλωση έτους 2005 η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος που είχε η σύζυγος του υπόχρεου σε δήλωση. Την επικαρπία είχε ο πατέρας της. Το 2006 απεβίωσε ο πατέρας της συζύγου και λύθηκε ο γάμος της. Τη μεταβολή του ακινήτου της (από ψιλή κυριότητα σε πλήρη κυριότητα), στο Ε9 έτους 2007 που υπέβαλλε μόνη της, την έκανε αναγράφοντας ως α/α τον αριθμό 2 (α/α της πρώτης καταγραφής του ακινήτου). Το 2007 με γονική παροχή δίδει την ψιλή κυριότητα στην κόρη της. Στη δήλωση Ε9 έτους 2008 θα μεταβάλει το είδος του εμπράγματου δικαιώματος του διαμερίσματος, αναγράφοντας και πάλι ως α/α τον αριθμό 2.
- Ως αύξων αριθμός δήλωσης νέου ακινήτου είναι ο επόμενος του τελευταίου α/α που είχε σταματήσει η αρίθμηση των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9. Π.χ. το έτος 2005 δηλώθηκαν από φυσικό πρόσωπο τρία (3) διαμερίσματα με α/α 1, 2 και 3. Το 2007 από κληρονομιά αποκτά δύο (2) ακόμη διαμερίσματα. Στη δήλωση Ε9 έτους 2008 τα νέα ακίνητα θα αναγραφούν με α/α 4 και 5.
Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η αναγραφή νέου ακινήτου σε δήλωση φορολογούμενου, που άλλα ακίνητά του έχουν αναγραφεί σε δήλωση άλλου υπόχρεου. Τότε ως α/α αναγράφεται αυτός του έτους υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός 1, 2 κ.ο.κ. Π.χ. ο κ. Α αναγράφει στο Ε9 έτους 2005 δύο (2) αγροτεμάχια και μία (1) αποθήκη του ανήλικου γιου του. Το 2007 το τέκνο ενηλικιώνεται και αγοράζει ένα (1) διαμέρισμα. Αυτό θα αναγραφεί στη δήλωση Ε9 που θα υποβάλει μόνος το έτος 2008, με α/α 20081.
Για την εφαρμογή ρυθμίσεων που αφορούν τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη εγκύκλιό μας μετά από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.