ΠΟΛ.1015/28.1.2008

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξης καταλογισμού αυτού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 22.1.2008.
2. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
4. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων και της πράξης καταλογισμού αυτού.
5. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων (άρθρο 23 του νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις») και της πράξης καταλογισμού του φόρου αυτού, όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του επιτηδευματία έως και τη δέκατη (10η) ημέρα μετά από την ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων. Μετά από την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου, ένα αντίτυπο επιστρέφεται στον φορολογούμενο, ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το τρίτο αποστέλλεται από τη ΔΟΥ, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.
3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου, μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση, η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.
5. Στο έντυπο της πράξης καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
6. Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ANTΩNIOΣ ΜΠΕΖΑΣ