ΠΟΛ.1017/30.1.2008

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 22.1.2008 από τη Βουλή και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας την 14.2.2008, έχουν τεθεί σε ανάλωση, έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στα προαναφερόμενα αποθέματα που έχει στην κυριότητά του ο υπόχρεος σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος, ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα εφαρμοσθούν από 15.2.2008. Δηλαδή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ που αναλογεί μετά την εξομοίωση των συντελεστών του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη αντίστοιχων φόρων. Ειδικότερα, επί της ποσότητας των προαναφερόμενων αποθεμάτων, με την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα εκφράζονται σε χιλιόλιτρα, ο εφάπαξ φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 323,68 ανά χιλιόλιτρο. Εξαιρετικά, υπολογίζεται με συντελεστή 307,36 ανά χιλιόλιτρο στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, όπου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
2. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 25.2.2008 από τον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ. Ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ επιστρέφεται στον φορολογούμενο, ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ οφειλόμενου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (παρ. 2 του άρθρου 1, όπως ισχύουν), καθώς και οι κυρώσεις περί λαθρεμπορίας των διατάξεων του Ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1010561/66/Τ&Ε.Φ/ΠΟΛ.1015/28.1.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου και σας κοινοποιήθηκε, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και της πράξης καταλογισμού, όπως τα συνημμένα στην απόφαση αυτή υποδείγματα.

«Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών -
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων -
Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 23
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων
πετρελαίου θέρμανσης

1. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του κάθε επιτηδευματίας τη 14η Φεβρουαρίου 2008, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από τη 15η Φεβρουαρίου 2008, ήτοι του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη αντίστοιχων φόρων.
2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προηγούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας τη 14η Φεβρουαρίου 2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων.
3. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις τριπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) το αργότερο μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2008.
Ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο, ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και ένα αποστέλλεται μετά την είσπραξη του ποσού του εφάπαξ
φόρου από τη Δ.Ο.Υ. στην αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
4. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από τη 13η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.
6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ