ΠΟΛ.1018/30.1.2008

Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών – Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28, με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’), του άρθρου 23 και του άρθρου 24, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στις 13.12.2007 για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 22.1.2008.
2. Τις διατάξεις των περ. β’, γ’ (υποπερ. γα’, γδ’, γε’ και γη’) και ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ 94/Β’) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 «Διαδικασία υποβολής και ελέγχου από τις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)», που έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1010561/66/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1015/28.1.2008 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξης καταλογισμού αυτού», που έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την μη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.
12. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζονται τα εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, το περιεχόμενο αυτών, η υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού και το περιεχόμενο αυτών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έκδοση παραστατικών για τις συναλλαγές
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, υποχρεούνται από τις 15.2.2008 να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης), διακίνησης κ.λπ., για τις συναλλαγές του είδους αυτού, από ειδικά τριπλότυπα στελέχη, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ, με την επιπλέον προσθήκη στα στοιχεία του εκδότη του Αριθμού Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ και στον τίτλο που φέρουν, κατά περίπτωση, της ένδειξης «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης».
Ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ αναγράφεται επίσης και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, στην περίπτωση που και αυτός είναι από τα πρόσωπα – επιτηδευματίες του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ. Στο δεύτερο αντίτυπο των ως άνω παραστατικών αναγράφεται ακόμη και η ένδειξη «Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης από τους ως άνω επιτηδευματίες και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, εκδίδονται, από τις 15.2.2008, αποδείξεις λιανικής πώλησης από έντυπα θεωρημένα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988, στις οποίες, πέραν των οριζόμενων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ΚΒΣ και της παρ. 1 ανωτέρω, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:
2.1. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του προσώπου το οποίο βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη και, στην περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα -πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες κ.λπ.- και υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, ο ΑΦΜ του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ασκεί την επαγγελματική διαχείριση και το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασιστεί και οριστεί ως συνδιαχειριστής.
2.2. Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου, στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.
2.3. Η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) και η ώρα παράδοσης αυτού, το είδος του, ο αριθμός του σχετικού Δ.Α. ή Σ.Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε η σχετική πωληθείσα ποσότητα, η ποσότητα που παραδόθηκε, η συνολική της αξία και το είδος του μεταφορικού μέσου, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. ή Ι.Χ. ή το όνομα του πλωτού μέσου, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς.
2.4. Το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη – αγοραστή, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του εκάστοτε ισχύοντος υψηλού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανά λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή ΕΦΚ των 0,021 ευρώ ανά λίτρο επί την ποσότητα και ο ΦΠΑ που αναλογεί «[(Υψηλός Συντελεστής ΕΦΚ ανά λίτρο - 0,021 ευρώ ανά λίτρο) Χ ποσότητα] + ΦΠΑ που αναλογεί = ………».
2.5. Το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη – αγοραστή, που προκύπτει από τη διαφορά της συνολικής αξίας της απόδειξης λιανικής πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (συνολική αξία παραδοθέντος πετρελαίου) με το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη – αγοραστή, που προκύπτει ως ανωτέρω περ. 2.4.
2.6. Οι ενδείξεις των περ. 2.4 και 2.5 ανωτέρω συμπληρώνονται μόνο για παραδόσεις στους τελικούς καταναλωτές που πραγματοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους.
3. Οι επιπλέον αναφερόμενες ενδείξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται αναλογικά στο περιεχόμενο όλων των αντιτύπων των ειδικών τριπλότυπων παραστατικών, που εκδίδονται κατά περίπτωση για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, ανεξάρτητα εάν αφορούν διακινήσεις ποσοτήτων του είδους αυτού, τιμολογήσεις, ιδιοχρησιμοποιήσεις, επιστροφές κ.λπ., πλην των ενδείξεων 2.4 και 2.5, οι οποίες αναγράφονται μόνο στα σχετικά παραστατικά που ορίζονται από τα άρθρα 12 και 13 του ΚΒΣ, συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης και αφορούν συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
Ειδικά στα παραστατικά που αφορούν συναλλαγές με επιτηδευματίες – τελικούς καταναλωτές, στις ανωτέρω ενδείξεις (2.4 και 2.5) θα αναγράφονται διακριτά η αξία και ο ΦΠΑ που αναλογεί, κατά περίπτωση.
4. Στα παραστατικά με τα οποία πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (ΑΛΠ ή ΑΛΠ-Δ.Α. ή Τ.Π.-Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λπ.), αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του παραλαμβάνοντος και υπογράφονται από αυτόν.
5. Τα τυχόν ήδη υπάρχοντα αποθέματα των παραστατικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησής τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τίθενται επ’ αυτών, κατά περίπτωση, σε όλα τα αντίτυπά τους όλες οι επιπλέον οριζόμενες ανωτέρω ενδείξεις, χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα.

Άρθρο 2
Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, σε όλα τα στάδια,
αρχής γενομένης από την κατάθεση στην τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) μέχρι και την τελική κατανάλωση

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), υποβάλλουν από τις 15.2.2008 αναλυτική κατάσταση με τα δεδομένα των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που πραγματοποιούν κάθε ημέρα και για τη χρονική περίοδο από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου κάθε έτους και, προκειμένου για τις αγορές, μετά από την κατάθεση στην τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας να περιλαμβάνει διακεκριμένα τα δεδομένα μερικών ή όλων των συναλλαγών περισσότερων ημερών, π.χ. δύο (2) ή τριών (3) ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7), υποβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία ημέρα που αφορά.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα.
Στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι της ηλεκτρονικής υποβολής. Η πρόσβαση στον ανωτέρω δικτυακό τόπο είναι εφικτή με τη χρήση ονόματος και του κωδικού χρήστη που έχουν καθοριστεί κατά την εγγραφή στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ. Ο συνδυασμός των στοιχείων του υποβάλλοντος και ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, καθώς και ο κωδικός χρήστη, ταυτοποιούν τον συγκεκριμένο υπόχρεο, ο δε κωδικός χρήστη αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής, θα εμφανίζονται, ως αποδεικτικό υποβολής, όλες οι κινήσεις -συγκεντρωτικά ή αναλυτικά- με βάση την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr. Το αποτέλεσμα της εμφάνισης μπορεί να εκτυπωθεί και αποτελεί ταυτότητα υποβολής των κινήσεων που έχουν καταγραφεί, καθώς και της εμπρόθεσμης ή μη υποβολής τους.
2. Οι ως άνω καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου για υποβολή τους, το επάγγελμα, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, την ταχυδρομική του διεύθυνση, την αρμόδια ΔΟΥ και την ημερομηνία υποβολής τους.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται, ανά συναλλαγή, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη ή προμηθευτή, ο ΑΦΜ του, ο αριθμός ΔΙΠΕΘΕ, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η παραδοθείσα ποσότητα, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη – αγοραστή και ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό, η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού με το οποίο έγινε η παράδοση (ΑΛΠ ή ΑΛΠ-Δ.Α. ή Τ.Π.-Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λπ.), το είδος του μεταφορικού μέσου και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. ή Ι.Χ. ή το όνομα του πλωτού μέσου, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και την ποσότητα του αποθέματος που δεν έχει διατεθεί στην τελική κατανάλωση και έχουν στην κυριότητά τους κατά τη 15η Μαΐου κάθε έτους, ανά εγκατάσταση ή ανά τρίτο.
3. Στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις, που θα υποβληθεί μετά από την υποβολή της δήλωσης για την καταβολή του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που είχε στην κυριότητά του ο υπόχρεος στις 14.2.2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ποσότητες των αποθεμάτων αυτών ανά εγκατάστασή του και ανά τρίτο, κατά περίπτωση (στοιχεία του τρίτου, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), ο εφάπαξ φόρος που καταβλήθηκε, ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό του φόρου αυτού, καθώς επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού αποδεικτικού καταβολής του εφάπαξ φόρου.
4. Στην περίπτωση μη ύπαρξης αποθεμάτων στις 14.2.2008, στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις που θα υποβληθεί για ποσότητες πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που αγοράστηκαν και παραδόθηκαν από τις 15.2.2008 και μετά, θα συμπληρώνεται σχετική ένδειξη.

Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις

Ο τρόπος υποβολής των αντιτύπων των παραστατικών, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακίνητων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καύσιμων και λοιπές διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.1.2008 και με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, θα καθοριστούν με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τις 15.2.2008.
Οι διατάξεις της ΑΥΟΟ 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.