ΠΟΛ.1019/29.1.2008

Χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 για την έκδοση εισιτηρίων κινηματογράφων και λοιπών θεαμάτων

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 της υπ’ αριθ. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ) τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα εισιτήρια θεαμάτων εξαιρούνται της σήμανσης από φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988. Επίσης, τα εισιτήρια θεαμάτων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003, περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων και κατά συνέπεια -είτε εκδίδονται μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα- εκδίδονται θεωρημένα, δηλαδή με χαρακτηριστικά διάτρησης από την αρμόδια ΔΟΥ ή χωρίς χαρακτηριστικά διάτρησης (θεώρηση με ειδικό τρόπο) βάσει απόφασης του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ. 2γ’) του ΚΒΣ, μετά από αίτημα του επιτηδευματία και μόνο στις περιπτώσεις που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, καθώς και στις περιπτώσεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή. Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έκδοσης χωρίς διάτρηση αναγράφονται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα των εισιτηρίων.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α’) επιβλήθηκε στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων ειδικός φόρος που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Η είσπραξη του φόρου αυτού γινόταν πριν από τη θεώρησή τους από την αρμόδια ΔΟΥ, βάσει της αξίας των προς θεώρηση εισιτηρίων (σχετική η κοινή υπουργική απόφαση 1122030/1435/Δ.Τ.&Ε.Φ./1998 – ΦΕΚ 1175/Β’), ενώ πλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.3220/2004, ορίζεται ότι ο ειδικός φόρος του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 αποδίδεται από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή ο ειδικός φόρος αποδίδεται απολογιστικά (στο τέλος κάθε μήνα) βάσει του αριθμού και των αξιών των εκδοθέντων εισιτηρίων (σχετική η ΑΥΟΟ 1017995/106/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1019/27.2.2004).
3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η υποχρέωση προκαταβολής του ειδικού φόρου κινηματογράφου κατά τη θεώρηση των εισιτηρίων, ο βασικός λόγος δηλαδή για τον οποίο εξαιρέθηκαν της σήμανσης τα εισιτήρια κινηματογράφου (ως υποσύνολο των εισιτηρίων θεαμάτων), εξέλειπε μετά από την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.3220/2004 και ότι με τη σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ εξασφαλίζεται η μοναδικότητα, η αυθεντικότητα και το περιεχόμενο του κάθε εκδιδόμενου μηχανογραφικώς φορολογικού στοιχείου, ικανοποιείται δηλαδή ο σκοπός της θεώρησης, γίνεται δεκτό ότι τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα εισιτήρια των κινηματογράφων μπορεί να εκδίδονται, προαιρετικά, με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Ν.3220/2004, καθώς επίσης και των ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1019/27.2.2004.
4. Τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρ. 3 της παρούσας τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης εισιτηρίων αθλητικών εκδηλώσεων και γενικά θεαμάτων, όπως τα εισιτήρια των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων κ.λπ., στα οποία είτε δεν υπάρχουν ειδικοί φόροι, κρατήσεις κ.λπ. είτε, αν υπάρχουν, αποδίδονται με ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και πάντως όχι προκαταβολικά πριν από τη θεώρησή τους.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ