ΠΟΛ.1020/28.1.2008

Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2007 και αποστολή τους στη ΓΓΠΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Μεταβολές
Με την υπ’ αριθ. 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ.1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490/Β’/31.12.2007) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ) ορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2007. Επίσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), των υποκείμενων των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε την 31.12.2007.
Στο έντυπο έχουν επέλθει οι ακόλουθες αλλαγές από το αντίστοιχο περυσινό:
- Είναι χρώματος καφέ.
- Σε όλα τα πεδία που γράφονται ποσά (πλην των Κωδ. 905 και 910) έχει προστεθεί κόμμα για την αναγραφή των δεκαδικών.
- Έχει αφαιρεθεί ο Πίνακας Γ1 (με τους συντελεστές που ίσχυαν μέχρι και 31.3.2005).
- Έχει αφαιρεθεί ο Κωδ. 907 στον Πίνακα Θ’.
- Ο Κωδ. 906 του Πίνακα Θ’ έχει αντικατασταθεί ως προς το περιεχόμενό του και συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, με τη φορολογηθείσα αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων, εκτός των παγίων τους, που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
- Επίσης, στον Κωδ. 703 «πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα ποσά» του Πίνακα Γ’, και όχι στον Κωδ. 701 του ίδιου πίνακα, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών αναγράφουν το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου που πλήρωσαν με τις ειδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τη μεταβίβαση των υπαγόμενων στον φόρο ακινήτων, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
1.2. Δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου με Η/Υ
Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ.
Θα πρέπει απαραίτητα, στις δηλώσεις που συμπληρώθηκαν με εκτυπωτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1064794/4982/0014/ΠΟΛ.1177/7.5.1993 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΥΟ), να γίνεται έλεγχος αν η εκτύπωση έγινε σε σωστή θέση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις εκτυπώθηκαν σε ενδιάμεσες ή γενικά έξω από το σωστό σημείο θέσεις, να επιστρέφονται στον φορολογούμενο για επανεκτύπωση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εκτύπωση έγινε με τη χρήση συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, θα πρέπει να προσαρτώνται οι δύο (2) σελίδες, έτσι ώστε να υποβάλλονται ως μονόφυλλο έντυπο.
1.3. Καταβολή οφειλόμενου φόρου και προσαυξήσεων
Εάν κατά τη σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης διαπιστωθούν διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους, πρέπει απαραίτητα, πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις, με τις οποίες θα καταβληθούν οφειλόμενες διαφορές φόρου και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μην προκύπτουν διαφορές οφειλόμενες σε φορολογικές περιόδους.
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσό του Κωδ. 813 πρέπει να καταβληθεί, όταν είναι πάνω από 3,00 ευρώ. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.
1.4. Τρόπος υποβολής της δήλωσης
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον επιδείξει την ταυτότητά του. Σημειώνουμε ότι με τον Ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α’/7.4.2006) από 1.1.2006 παύει να ισχύει η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστή – φοροτεχνικό. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή, εσωκλείοντας σε αυτή και ισόποση με το ποσό για καταβολή (εφόσον υπάρχει) επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας ΔΟΥ ή του Ελληνικού Δημοσίου.
Τονίζεται ότι υποβάλλεται ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το κεντρικό όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, υποβάλλεται μία δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

2.1. Αρχικοί έλεγχοι
Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους, για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Δεν γίνονται δεκτές εκκαθαριστικές δηλώσεις που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Εντύπου Φ1 TAXIS ΕΚΔΟΣΗ 2007 (009/07 – Φ.Π.Α.).
Προσοχή να μην παραλαμβάνονται έντυπα έκδοσης 2001 που έχουν το ίδιο χρώμα – καφέ.
- Δεν γίνονται δεκτές εκκαθαριστικές δηλώσεις συμπληρωμένες με μολύβι.
- Οι κωδικοί του εντύπου να μην είναι διορθωμένοι με το χέρι και να μην είναι γραμμένα δύο (2) ποσά στο ίδιο τετραγωνάκι.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που, σε πρώτη φάση, θα επεξεργασθούν μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και, αν δεν υπάρχει συμφωνία, οι δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση αλλά και καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων.
Θα πρέπει να ελέγχεται αν τα στοιχεία της δήλωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α’) ταυτίζονται με αυτά που υπάρχουν στο σύστημα για τον συγκεκριμένο ΑΦΜ.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδ. 001 (Κωδ. ΔΟΥ), καθώς και 041, 042 λόγω μηχανογραφικής αξιοποίησής τους από τη ΓΓΠΣ.
Επισημαίνεται ότι, μετά από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312/Α’), για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2006 υποβάλλονται όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους, χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.
Η δήλωση δεν πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που δεν υποβλήθηκαν μηχανογραφικά μέσω του συστήματος TAXIS, ανεξάρτητα εάν η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μέσω TAXIS ή όχι.
Έτσι, φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων πρέπει να προσκομίζονται στην περίπτωση που, ενώ η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, όλες ή μερικές περιοδικές δηλώσεις (και μόνο γι’ αυτές) της ίδιας διαχειριστικής περιόδου είχαν παραληφθεί χειρόγραφα (π.χ. λόγω αδυναμίας καταχώρισης από προβλήματα των στοιχείων του Μητρώου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρέπει να υποβληθούν φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων, ελέγξτε αν ο ΑΦΜ των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται, είναι ίδιος με αυτόν της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί, εκ παραδρομής, ξεχωριστές περιοδικές δηλώσεις για το κεντρικό και το υποκατάστημα, ζητείστε φωτοτυπίες των περιοδικών δηλώσεων αυτών και την υποβολή ενιαίων τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων των περιοδικών δηλώσεων -δεν είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό αρχείο (ιδρυτές, μετασχηματισμοί κ.λπ.)- και κάποιο αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε, έχει χαθεί, ζητείστε υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί και επαληθεύστε το από το αρχείο της ΔΟΥ σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί η μη υποβολή δηλώσεων που, κατά δήλωση των φορολογούμενων, χάθηκαν, θα γίνει βεβαίωση των τυχόν χρεωστικών υπολοίπων που θα έπρεπε να καταβληθούν βάσει των δηλώσεων αυτών, ενώ στην περίπτωση δηλώσεων χωρίς ποσό για καταβολή, θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
2.2. Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων εκτός συστήματος TAXIS
Για την παραλαβή των δηλώσεων υπενθυμίζουμε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα Δ’ μπορεί να είναι:
α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του Κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3,00 ευρώ).
β) Πιστωτικό για έκπτωση ή επιστροφή.
γ) Μηδενικό (με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του Κωδ. 813 είναι μέχρι 3,00 ευρώ).
Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από τον φορολογούμενο στο Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ, μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
Ο υπάλληλος του Τμήματος Έμμεσων και Ειδικών Φόρων που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα αυτής, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα.
1) Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα Δ’ είναι χρεωστικό (παραπάνω περ. α’), καταχωρεί την εκκαθαριστική δήλωση σε ιδιαίτερη ημερήσια κατάσταση, που τηρείται εις διπλούν και που περιέχει τέσσερις στήλες:
- Στήλη (1): ΑΦΜ
- Στήλη (2): Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου (Κωδ. 811).
- Στήλη (3): Προσαυξήσεις (Κωδ. 812).
- Στήλη (4): Σύνολο για καταβολή (Κωδ. 813).
Ο αύξων αριθμός καταχώρισης στην ημερήσια κατάσταση αναγράφεται στο επάνω αριστερό μέρος της εκκαθαριστικής δήλωσης, τα δύο αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης επιστρέφονται στον φορολογούμενο, ενώ στο Τμήμα παραμένουν το ένα αντίτυπο της εκκαθαριστικής και τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων. Εν συνεχεία, ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον ταμία της ΔΟΥ, όπου καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό του φόρου.
Ο ταμίας, αφού εισπράξει το αναγραφόμενο ποσό, θέτει την ημερομηνία, υπογράφει και σφραγίζει στην ένδειξη «Ο ΤΑΜΙΑΣ» στα δύο αντίτυπα που του προσκομίζει ο φορολογούμενος και του επιστρέφει το ένα αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για τον φορολογούμενο το αποδεικτικό είσπραξης του φόρου από τη ΔΟΥ, καθώς και αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.
Μετά από το πέρας της συναλλαγής:
Ο υπάλληλος του Τμήματος Έμμεσων και Ειδικών Φόρων που παραλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις, αθροίζει την ημερήσια κατάσταση [στήλες (2), (3) και (4)], υπογράφει και αποστέλλει το ένα αντίγραφό της στον ταμία και ενεργεί μαζί του συμφωνία των ποσών ΦΠΑ που εισπράχθηκαν από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις (άθροισμα Κωδ. 813).
Σημειώνεται ότι, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων, που ο φόρος τους δεν εισπράχθηκε από τον ταμία, αυτές επισημαίνονται στην ημερήσια κατάσταση ως μη υποβληθείσες και αναζητείται ο φορολογούμενος για την καταβολή του φόρου. Εφόσον δεν προσέλθει ο υπόχρεος, το αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, μαζί με τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση) τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο και διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.
Μετά από τη συμφωνία, ο ταμίας παραδίδει στο Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων τα πρώτα αντίτυπα όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που θεώρησε και για τα οποία εισέπραξε φόρο.
Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του Τμήματος Έμμεσων και Ειδικών Φόρων εκδίδει το Διπλότυπο Είσπραξης τύπου Α’, στο οποίο επισυνάπτει την ημερήσια κατάσταση για το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε, με διάκριση όμως σε κύριο φόρο [άθροισμα στήλης (2)] και σε προσαυξήσεις [άθροισμα στήλης (3)] της ημερήσιας κατάστασης.
2) Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα Δ’ είναι πιστωτικό ή μηδενικό (παραπάνω περ. β’ και γ’), επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για τον φορολογούμενο και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
2.3. Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων με το σύστημα TAXIS
Οι ΔΟΥ θα παραλαμβάνουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μέσα από το σύστημα αυτό.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιες δηλώσεις έχουν παραληφθεί χειρόγραφα (π.χ. διακοπή ρεύματος), αυτές θα καταχωρηθούν εκ των υστέρων στο σύστημα από την επιλογή «Χωρίς Διπλότυπο». Ως αριθμό δήλωσης θα θέτουν τον αριθμό καταχώρισης που προκύπτει από το σύστημα.
Εξυπακούεται ότι οι δηλώσεις που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXIS, δεν θα καταχωρηθούν στο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης εκκαθαριστικών δηλώσεων.
Το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα Δ’, όταν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσα από το σύστημα TAXIS, μπορεί να είναι:
α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του Κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3,00 ευρώ).
β) Πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή.
γ) Μηδενικό (με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του Κωδ. 813 είναι μέχρι 3,00 ευρώ).
Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από τον φορολογούμενο στο Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ, μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων μόνο εκείνων που δεν υποβλήθηκαν στο σύστημα TAXIS (βλ. παρ. 2.1).
Ο υπάλληλος του Τμήματος Έμμεσων και Ειδικών Φόρων που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, την καταχωρεί στο σύστημα. Διορθώνει, αν πρέπει (π.χ. ταχυδρομικά αποστελλόμενες δηλώσεις), την ημερομηνία υποβολής. Διαπιστώνει αν, με βάση τον ΑΦΜ, συμφωνούν τα στοιχεία του υποκείμενου και η κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ. Ελέγχει την ορθότητα της διαχειριστικής περιόδου και ειδικά στις περιπτώσεις που συνέβη έναρξη ή διακοπή εργασιών μέσα σε αυτή. Ελέγχει αν πρόκειται για τροποποιητική – ανακλητική ή δήλωση με επιφύλαξη, εισάγοντας τις σχετικές πληροφορίες. Καταχωρεί τα οικονομικά δεδομένα (Χρεωστικό – Προσαύξηση – Σύνολο ή Πιστωτικό – Ποσό για επιστροφή). Διορθώνει την προσαύξηση με βάση την προτεινόμενη από το σύστημα ή αποδέχεται το ποσό που καταχώρισε, αν δικαιολογημένα (π.χ. τοπικές αργίες) υπάρχει απόκλιση. Διορθώνει τυχόν λάθος σύνολο για καταβολή. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν το Χρεωστικό είναι μέχρι 3,00 ευρώ και εφόσον η καταβολή του παρέλκει, το σύνολο για καταβολή θα μείνει ασυμπλήρωτο.
Ακολούθως και στα τρία αντίτυπα της δήλωσης:
α) αναγράφεται στον Κωδ. 005 (αριθμός δήλωσης) και μέσα στο πλαίσιο του πεδίου ο αύξων αριθμός καταχώρισης και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους καταχώρισης (π.χ. 1425/07),
β) τίθεται υπογραφή και σφραγίδα στη θέση «Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ»,
γ) επιστρέφεται το τρίτο αντίτυπο στον φορολογούμενο και
δ) αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό για καταβολή, δίδεται επιπλέον στον φορολογούμενο Διπλότυπο Είσπραξης, παραγόμενο από το σύστημα και υπογεγραμμένο από τον εκδότη του.
1) Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος, αφού ανακτήσει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, επικυρώνει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, το υπογράφει και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στον φορολογούμενο.
Μόνο το υπογεγραμμένο από τον ταμία Διπλότυπο Είσπραξης της εκκαθαριστικής δήλωσης καθιστά έγκυρη την υποβολή της και για τον λόγο αυτόν το διπλότυπο πρέπει να τηρείται από τον φορολογούμενο μαζί με το αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, όσο χρόνο προβλέπεται για τη συγκεκριμένη χρήση η διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων ΚΒΣ.
Σημειώνεται πως, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πράγματι ανεπικύρωτα διπλότυπα από τον ταμία, δηλαδή αν ο φορολογούμενος δεν προσήλθε στον ταμία για να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό αυθημερόν, αυτός αναζητείται τηλεφωνικά ή και με γραπτή πρόσκληση για επιστροφή του διπλοτύπου και καταβολή του φόρου. Η δήλωση μετά από το κλείσιμο του ταμία θα διαγραφεί ηλεκτρονικά.
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερο φάκελο. Όταν ο φορολογούμενος επανέλθει σε επόμενη ημερομηνία, θα ακυρώνεται το παλαιό διπλότυπο και η δήλωση θα καταχωρείται εκ νέου, λαμβάνοντας νέο αριθμό δήλωσης. Αν δεν προσέλθει, τα αντίτυπα των δηλώσεων, με ιδιαίτερη σημείωση, θα τίθενται σε ειδικό φάκελο και θα διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.
Προκειμένου για δηλώσεις που δεν ήταν εφικτή η καταχώρισή τους στο σύστημα (π.χ. λόγω προβλημάτων συμφωνίας των στοιχείων της δήλωσης με αυτά του Μητρώου), θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2.2. Στο τέλος της ημέρας, υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων θα εκδίδει ηλεκτρονικά Διπλότυπα Είσπραξης με το σύνολο των χρεωστικών και των προσαυξήσεων όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που παραλήφθηκαν χειρόγραφα και περιλαμβάνονται στην ημερήσια κατάσταση. Το διπλότυπο αυτό θα επικυρώνει ο ταμίας, δίνοντας το δεύτερο αντίτυπο στο Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων.
2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, το τρίτο αντίτυπο του φορολογούμενου αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
2.4. Καταχώριση των δηλώσεων από τις ΔΟΥ που παρέλαβαν τις δηλώσεις μέσω του συστήματος TAXIS
Όλες οι δηλώσεις, ως καταχωρημένες ήδη από την παραλαβή στο σύστημα, παραδίδονται με τις τυχόν αντίστοιχες περιοδικές τους δηλώσεις σε ειδικό συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.
Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ από τη ΔΟΥ για φορολογικές περιόδους του έτους 2007, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον Κωδ. 703 του Πίνακα Γ’, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το Φυλλάδιο No 31 (Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2007).
2.5. Ταξινόμηση των δηλώσεων – Συμπλήρωση κωδικών
Οι υπάλληλοι του ειδικού συνεργείου που έχει συγκροτηθεί από τον προϊστάμενο κάθε ΔΟΥ για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δηλώσεων, ταξινομούν τις δηλώσεις (και τα δύο αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά) κατ’ αλφαβητική σειρά ή κατ’ αριθμό φακέλου, προκειμένου περί ΔΟΥ Α.Ε. και συμπληρώνουν καταρχήν όλους τους κωδικούς με τον έναν αστερίσκο (*), πλην των Κωδ. 005 και 007, που πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρίσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής και του Κωδ. 028 (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΚΑΔ).
Στον Κωδ. 004 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, ήτοι, αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2007 ή την 30.6.2007, να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 2007 ή, αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30.6.2008, να συμπληρωθεί η ένδειξη 2008.
Στον Κωδ. 002 γράφεται η διαχειριστική περίοδος της επιχείρησης (π.χ. από 01/01/07 έως 31/12/07).
Επίσης, να ελέγξετε αν έχει αναγραφεί, κατά περίπτωση, ως χρόνος έναρξης ή παύσης εργασιών η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, εφόσον πρόκειται για μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις (Ν.2166/1993) σύμφωνα με την ΑΥΟ 1063006/2696/776/0014/ΠΟΛ.1145/25.5.1995).
Αν ο υποκείμενος είναι Α.Ε., πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο Κωδ. 008 (αριθ. φακέλου), εφόσον το αρχείο τηρείται με τέτοιους αριθμούς. Επίσης, στον Κωδ. 009 να είναι διαγραμμισμένος ο αριθμός 1, αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση και ο αριθμός 2, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση. Με «Χ» πρέπει να είναι διαγραμμισμένος ο Κωδ. 010, αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη.
Ελέγξτε αν είναι συμπληρωμένες οι ημερομηνίες υποβολής ή/και είσπραξης ή παραλαβής (ειδικά εάν αυτές διαφέρουν).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
Στον Κωδ. 021, αν ο υποκείμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του.
Επί κοινωνίας, κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, στον Κωδ. 021 μπορούν να γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα, με τη μορφή επωνυμίας, αρκεί στον Πίνακα Β’ να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι νομικό πρόσωπο, στον Κωδ. 021 να είναι γραμμένη η επωνυμία του, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, και όχι ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης γράφεται στον Κωδ. 024.
Στον Κωδ. 023 η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει γράψει το όνομα του πατέρα και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η υπηρεσία με τον φορολογούμενο. Στους Κωδ. 025 έως και 027 να είναι γραμμένη η διεύθυνση της έδρας που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής της περιόδου.
Αν η επιχείρηση εδρεύει σε χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός, στον Κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδ. 025 και 026. Αν η έδρα βρίσκεται σε κάποια ιδιαίτερη τοποθεσία πόλης ή χωριού ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον Κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού. Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη αναλυτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Φυλλαδίου No 31.
Επίσης, στον Κωδ. 033 να ελέγξετε αν έχει διαγραμμιστεί η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Στον Κωδ. 034 να ελέγξετε αν τυχόν έχει διαγραμμιστεί η διενέργεια πωλήσεων από απόσταση σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Στους Κωδ. 041 έως 044 να ελέγξετε αν έχουν διαγραμμιστεί, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων, και τα καθεστώτα ΦΠΑ της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
Στον Πίνακα Β’ πρέπει να είναι καταχωρημένα, κατά περίπτωση:
1) Τα στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου των άρθρων 35 και 36 (4δ’, 4ε’) του Ν.2859/2000, εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος – μέλος και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061-1. Τα στοιχεία του υποκείμενου να είναι καταχωρημένα στον Πίνακα Α’.
2) Τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου, στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174/4.6.2002, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού εκπροσώπου του.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061-2.
3) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του ανήλικου ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας και γενικά της ένωσης προσώπων ή του νόμιμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων, του διαχειριστή, εκκαθαριστή, σύνδικου πτώχευσης, μεσεγγυούχου κ.λπ. Σε αυτή την περίπτωση, να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061-3.
4) Τα στοιχεία του αντικλήτου, με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του Κωδ. 061-4.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
Ο Πίνακας Γ’ είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Ελέγξτε τον φόρο εκροών (Κωδ. 631-636), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.
Το σύνολο του φόρου πρέπει να είναι γραμμένο στον Κωδ. 637.
Επισημαίνουμε ότι τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου, όπως είναι στο έντυπο, και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε, το λάθος αυτό συμβαίνει στα βιομηχανοποιημένα καπνά που πωλούνται από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με ανάλογη υπόδειξη στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του Αιγαίου, με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρά χρωματισμένες θέσεις -και όχι στις λευκές- του πίνακα αυτού.
Ελέγξτε επίσης αν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι Κωδ. 608 έως και 615.
Το ποσό του Κωδ. 614 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του ΦΠΑ, που σημαίνει ότι μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αξιών στους Κωδ. 601-607, 651-664, χωρίς την αναγραφή του αντίστοιχου φόρου στους Κωδ. 631-637 και 671-684, αντίστοιχα.
Ο φόρος του Κωδ. 637 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με τον φόρο που εισπράχθηκε και αναγράφεται στα βιβλία. Αν το ποσό του φόρου που αναγράφεται στα βιβλία, είναι μεγαλύτερο από το ποσό του Κωδ. 637, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα, οπότε πρέπει να αποδοθεί, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 708.
Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και τον φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς επίσης αν είναι συμπληρωμένος ο Κωδ. 663, πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο Κωδ. 683 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα στους Κωδ. 664 και 684. Ο φόρος του Κωδ. 684 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με τον φόρο που αναγράφεται στα βιβλία, που πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (τιμολόγια αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.) της επιχείρησης. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία, είναι μεγαλύτερο από το ποσό του Κωδ. 684, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 703 για να εκπεσθεί.
Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία, είναι μικρότερο από το ποσό του Κωδ. 684, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 708 για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείο εισροών π.χ. στο τιμολόγιο αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή).
Ελέγξτε αν τα ποσά των Κωδ. 701 έως 704 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς.
Σημειώνεται ότι στον Κωδ. 701 περιλαμβάνονται οι πληρωμές στο Δημόσιο χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα των αρχικών, τροποποιητικών και έκτακτων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου των ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με τις οποίες πληρώθηκε φόρος για τη μεταβίβαση των υπαγόμενων σε ΦΠΑ ακινήτων, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, περιλαμβάνεται στον Κωδ. 703 και όχι στον Κωδ. 701.
Επίσης, στον Κωδ. 703 γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Ο Κωδ. 703 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει.
Ως τέτοια ποσά, ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:
α) Ο φόρος που τυχόν πληρώθηκε δύο (2) φορές, και κατά την εκχώρηση και στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών.
β) Τυχόν ποσά ΦΠΑ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με περιοδικές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τις σχετικές αιτιολογίες.
γ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του Κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης.
δ) Τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν βάσει προσωρινού ελέγχου.
ε) Το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο τελωνείο από εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, κατά τη θέση τους σε ανάλωση.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν προσαυξήσεις χωρίς να οφείλονται, προκειμένου να επιστραφούν στον υποκείμενο, θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του αίτηση επιστροφής. Σημειώνεται ότι στο έντυπο δεν υπάρχει κωδικός στον οποίο να εμφανίζονται οι εν λόγω προσαυξήσεις.
Επισημαίνεται ότι στον Κωδ. 708 περιλαμβάνεται η διαφορά που προέκυψε από την υποβολή του ειδικού σημειώματος ΦΠΑ βάσει του Ν.3296/2004, στην περίπτωση διαφορετικού πιστωτικού υπολοίπου ή εξάλειψής του από αυτό που είχε ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό.
Ελέγξτε αν το ποσό του Κωδ. 705 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών των Κωδ. 701 έως και 704. Κατά τον ίδιο τρόπο, ελέγξτε αν το ποσό του Κωδ. 709 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των Κωδ. 706 έως και 708.
Ελέγξτε επίσης την πράξη μεταξύ των ποσών των Κωδ. 684 + 705 – 709 = 710. Ο Κωδ. 710 -είτε θετικός είτε αρνητικός- θα αφαιρεθεί από τον Κωδ. 637 του ίδιου πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’
Το πιστωτικό υπόλοιπο του Κωδ. 801 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον Κωδ. 802 ή, όταν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής ολόκληρου του ποσού ή μέρους αυτού, συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί, και τον Κωδ. 803 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με την ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004.
Επισημαίνεται η συχνή περίπτωση του διαπιστωθέντος λάθους:
Το άθροισμα των Κωδ. 802 + Κωδ. 803 να μην ισούται με τον Κωδ. 801.
Στις περιπτώσεις αυτές, ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων (με αίτημα επιστροφής) σε ιδιαίτερο φάκελο.
Αν η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα και το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με τη σφραγίδα και την υπογραφή του ταμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει, να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.
Αν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσω του συστήματος TAXIS, δεν θα υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του ταμία στη δήλωση (αλλά στο ιδιαίτερο Διπλότυπο Είσπραξης).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’
Ο πίνακας αυτός στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2007, όπως και των ετών 2006 και 2005, δεν υπάρχει.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο πίνακας να έχει συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2007.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’
Ο πίνακας αυτός έχει συμπεριληφθεί στην εκκαθαριστική δήλωση από το έτος 1995, μετά από την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.2303/1995. Σχετικά έχει εκδοθεί και έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την υπ’ αριθ. 1098639/4519/1378/ΠΟΛ.1221/29.8.1995 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥΟ) και το Φυλλάδιο No 31 και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επεξηγήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του ΦΠΑ αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών).
Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της.
Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον Πίνακα Ζ’.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων) πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της Ενότητας β’ του πίνακα (Κωδ. 421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Pro-rata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών, το συνολικό ποσό του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται στη στήλη 1 του Κωδ. 422.
Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται, αντίστοιχα, το πλήθος των τομέων, λογαριασμών ή λοιπών επιμερισμών. Το σύνολο του φόρου του Κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τα 30,00 ευρώ, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 706 του Πίνακα Γ’.
Για πάγια που αγοράσθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ίδια διαχειριστική περίοδο και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού Pro-rata του έτους αυτού και του αντίστοιχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Όταν δε, υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης στην Ενότητα β’ του Πίνακα Ζ’ (Κωδ.422). Εφόσον στο ποσό του Κωδ. 422-6 εμπεριέχεται ποσό προερχόμενο από τον παραπάνω επαναπροσδιορισμό, αν είναι μικρότερο των 30, 00 ευρώ, καταβάλλεται ή εκπίπτεται ανάλογα, ανεξαρτήτως ποσού.
Τονίζεται ότι το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην Ενότητα β’ («ΕΙΣΡΟΕΣ») του Πίνακα Γ’ και όχι μειωμένο, γιατί, αν είναι μειωμένο στον Πίνακα Γ’, θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου.
Τονίζεται ότι το οριστικό ποσοστό μείωσης του Κωδ. 409, που προκύπτει στον Πίνακα Ζ’, η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει ως ποσοστό για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της, στις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβάλλει το έτος 2008, αρχής γενομένης από την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση έτους 2007 και μέχρι την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου της εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η’
Στον Πίνακα Η’ απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 2 και 3 του Ν.2859/2000, όπως ισχύουν, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του Φυλλαδίου No 31.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά, υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού λαμβάνεται πάντοτε η πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.
Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2859/2000, ο διακανονισμός συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από τον διάδοχο.
Ακόμη, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2859/2000, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά κατά τον χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για τον λόγο αυτόν, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου -θετική ή αρνητική- που προκύπτει, διακανονίζεται -όπως ήδη περιγράφτηκε- στον Πίνακα Ζ’ της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.
Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μία πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον Πίνακα Η’, να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της Pro-rata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτή του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε, αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή να καταβάλει, αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της Pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.
Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται, ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν ο φόρος, που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός στο συγκεκριμένο έτος και τα αγαθά θεωρούνται, για τα εναπομένοντα έτη, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:
α) Φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
- για παράδοση αγαθών που υπάγεται στον φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή, είναι τουλάχιστον ίσος με τον φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,
- για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,
- για παράδοση, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν.1665/1986.
β) Σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δεν χρησιμοποιήθηκε μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του.
Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται αυτά που ορίζονται με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000, ήτοι:
α) Τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτή, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω.
Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.
Ως αγαθά επένδυσης της περίπτωσης αυτής νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν.1665/1986.
β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία (1) διαχειριστικές περιόδους.
Επισημαίνεται ότι:
1) Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομένοντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό, η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.
2) Στον Πίνακα Η’ θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά.
Δηλαδή, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνταν από την αρχή αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες, δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η’, εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε αυτός ο προορισμός τους. Αντίθετα, θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και αφορολόγητων πράξεων και εφόσον το ποσοστό Pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται.
Ο Πίνακας Η’ περιληπτικά συμπληρώνεται ως εξής:
Ο ΦΠΑ αγοράς των παγίων, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης στο οποίο αυτά βρίσκονται, αναγράφεται:
α) Για τα πάγια που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης, στη στήλη (4).
β) Για τα πάγια που παραδόθηκαν κ.λπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν:
- σε φορολογητέες δραστηριότητες, στη στήλη (6),
- σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στη στήλη (8).
Ο ΦΠΑ των παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων, που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, αναγράφεται στη στήλη (10).
Πολλαπλασιάζοντας τις στήλες (4), (6) και (8) με τους αντίστοιχους συντελεστές που αναγράφονται και στο έντυπο και αναλυτικά στις οδηγίες του Φυλλαδίου No 31, προκύπτουν αντίστοιχα οι στήλες (5), (7) και (9).
Τα ποσά της κάθε στήλης από (4) έως (10) θα αθροιστούν στους Κωδ. 506-4 έως 506-10, αντίστοιχα.
Ελέγξτε αν ο Κωδ. 507 = (506-5) + (506-7) – (506-9) + (506-10).
Αν -30,00 ευρώ < = Κωδ. 507 < = 30,00 ευρώ, θα πρέπει να αγνοείται.
Αν ο Κωδ. 507 > 30,00 ευρώ, ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον Κωδ. 702, ενώ αν ο Κωδ. 507 < -30,00 ευρώ, ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον Κωδ. 706.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ’
Ο πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δεν συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τέθηκε για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της Ε.Ε. και τις στατιστικές μελέτες (Κωδ. 905 και 910) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο Φυλλάδιο No 31.

2.6. Έλεγχος της δήλωσης
Κατά την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους λογικούς ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα Γ’.
Στις συνήθεις περιπτώσεις, το ποσό του Κωδ. 683 πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το γινόμενο που προκύπτει, αν πολλαπλασιαστεί το ποσό του Κωδ. 663 επί 19%.
Το ανωτέρω μπορεί να μην ισχύει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν στους συγκεκριμένους κωδικούς συμπεριλαμβάνονται αξία και φόρος που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές χρήσεις κ.λπ.
2.7. Διαχωρισμός – ταξινόμηση των δηλώσεων
Τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων που προορίζονται για το αρχείο της ΔΟΥ, με συνημμένα τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, όπου υπήρχε υποχρέωση προσκόμισής τους, και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σε αυτά που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και σε αυτά που έχουν υποβληθεί από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ’ αλφαβητική (λεξικογραφική) σειρά.
Με αυτή τη σειρά, κατά περίπτωση, θα ταξινομηθούν στο αρχείο της υπηρεσίας.
2.8. Δηλώσεις για έλεγχο
Τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη ή με αίτημα επιστροφής, καθώς και όσες παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες, να τις κρατήσετε χωριστά για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.
2.9. Δηλώσεις που δεν θα σταλούν στη ΓΓΠΣ
α) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν τα έτη 1987-2006, καθώς και οι τροποποιητικές και ανακλητικές των ίδιων ετών, θα παραλαμβάνονται μηχανογραφικά (εφόσον μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα) ή χειρόγραφα και σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ.
β) Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 2008, θα καταχωρούνται είτε στο σύστημα του TAXIS είτε στο χειρόγραφο βιβλίο παραλαβής, κατά περίπτωση. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στη ΓΓΠΣ, αλλά θα παραμείνουν στην υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 2008 το επόμενο έτος.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ

Μετά από την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτοτύπων των δηλώσεων και η συσκευασία τους για αποστολή στη ΓΓΠΣ τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας.
Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, πρέπει να έχει αποσταλεί στη ΓΓΠΣ μέχρι τις 18.4.2008.
Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12.5.2008.
Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 2.6.2008.
Η τήρηση των παραπάνω ημερομηνιών από τις ΔΟΥ είναι προϋπόθεση για την έγκαιρη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων και θα καταστήσει την υπηρεσία μας ικανή για:
- την πραγματοποίηση ελεγκτικών επαληθεύσεων,
- την εκτέλεση μηχανογραφικών διασταυρώσεων,
- τη συνεπή ανταπόκριση σε Κοινοτικές μας υποχρεώσεις.
Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια μηχανογραφικής καταχώρισης όλων των δηλώσεων ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Έντυπο 009/07), έστω και μετά από την -κατά προτεραιότητα- διόρθωση των στοιχείων Μητρώου των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μηχανογραφική καταχώριση των δηλώσεων στις παραπάνω προθεσμίες, θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ, μετά από καταχώρισή τους σε χειρόγραφο βιβλίο.
3.1. Ταξινόμηση των δηλώσεων
Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά από την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα διαχωριστούν σε δύο (2) ομάδες:
α) Ομάδα Α’ – Καφέ Έντυπο: Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις που αφορούν το έτος 2007 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/07 – ΦΠΑ).
β) Ομάδα Β’ – Μπλε Έντυπο: Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκείμενων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2007 ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.2007 ή άλλη ημερομηνία του 2007 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2006 – ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ, που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη ΕΚΔΟΣΗ 2006 009/06 – ΦΠΑ.
ΟΛΕΣ οι δηλώσεις που θα σταλούν στη ΓΓΠΣ, θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 2007.
Κρίσιμος δηλαδή παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/07 ή 009/06 – ΚΑΦΕ ή ΜΠΛΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 2007 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, εάν η αρχική δήλωση είχε παραληφθεί επίσης χειρόγραφα. Οι τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 2007 που παραλήφθηκαν είτε σε έντυπο ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Έντυπο 009/06) είτε σε έντυπο ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Έντυπο 009/07), θα στέλνονται στη ΓΓΠΣ ανά ομάδα σε ξεχωριστό υποφάκελο, με την ένδειξη τροποποιητικές (ο Κωδ. 009 των δηλώσεων αυτών θα έχει οπωσδήποτε συμπληρωμένη την ένδειξη 1 ή 2).

Εκπρόθεσμες δηλώσεις 2007 που θα παραλαμβάνονται οποτεδήποτε μέσα στο 2008 είτε μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα, κατά την ίδια παραπάνω διαδικασία, θα αποστέλλονται μία φορά τον μήνα στη ΓΓΠΣ.
Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι δηλώσεις κάθε υποφακέλου θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατόν με μηχανικό αριθμητήρα ή με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης και πάντα στο λευκό περιθώριο της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, αλλά θα επιστρέφονται στις ΔΟΥ.
3.2. Συσκευασία των δηλώσεων
Μετά από τις ανωτέρω εργασίες, θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.
Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ.

ΟΜΑΔΑ Α’
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/07 ΦΠΑ: 3.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

OMAΔΑ Β’
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/06 ΦΠΑ: 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μετά από τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για αποστολή στη ΓΓΠΣ.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση της ΓΓΠΣ: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση 32η (υπόψη κ. Ι. Αναστασόπουλου) και η ένδειξη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.», ώστε να διακρίνονται αμέσως από εμπορευματοκιβώτια διαφορετικού περιεχομένου.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», που θα είναι μέσα στον σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα
Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2007 για επεξεργασία.

- Ένα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της Ομάδας Α’
- Ένα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της Ομάδας Β’
Σύνολο 990 δηλώσεις

3.3. Αποστολή δηλώσεων στη ΓΓΠΣ
Μετά από τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής: Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, κρίνεται σκόπιμο να στέλνουν τις δηλώσεις στη ΓΓΠΣ με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
β) Από τις ΔΟΥ εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής: Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη ΓΓΠΣ για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 32η (υπόψη κ. Ι. Αναστασόπουλου) και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές.
Η κατάσταση δηλαδή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της ΓΓΠΣ και να αναζητηθούν απολεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα
Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………
Έγιναν προς τη ΓΓΠΣ οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2007:

1. Την …/3/2008 με αριθ. πρωτ. …… με ΕΛΤΑ ή ΟΑ ή ΟΣΕ κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
2. Την …/4/2008 με αριθ. πρωτ. …… με ΕΛΤΑ ή ΟΑ ή ΟΣΕ κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
3. Την …/5/2008 με αριθ. πρωτ. …… με ΕΛΤΑ ή ΟΑ ή ΟΣΕ κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
4. ….…………… με αριθ. πρωτ. …… με ΕΛΤΑ ή ΟΑ ή ΟΣΕ κ.λπ. 5.000 δηλώσεις
5. ….…………… με αριθ. πρωτ. …… με ΕΛΤΑ ή ΟΑ ή ΟΣΕ κ.λπ. 4.000 δηλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα αποστολής των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ, επικοινωνείτε στο τηλ.: 210-48.02.675 ή μέσω του fax: 210-48.02.679.

3.4. Επεξεργασία των δηλώσεων από τη ΓΓΠΣ
Η ΓΓΠΣ πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2007 και να κοινοποιήσει τα συγκεντρωτικά στοιχεία του συνόλου των σωστών δηλώσεων στη Διεύθυνση 14η – ΦΠΑ το αργότερο μέχρι 30.6.2008, λόγω του ότι αυτά χρησιμοποιούνται:
α) για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων ΦΠΑ στην Κοινότητα,
β) για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό τόσο των ΔΟΥ για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ, χωρίς λάθη τέτοια που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή να δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και των διευθύνσεων της ΓΓΠΣ, για την έγκαιρη εξαγωγή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση 14η – ΦΠΑ.
Δεν παραλείπεται να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις.
Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ