ΠΟΛ.1021/29.1.2008

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 και ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1073/2004

Με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και για τη διασφάλιση του Δημοσίου αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των ΔΟΥ και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Προσδιορισμός ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ που χορηγείται σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 (ΦΕΚ 675/Β΄/2.9.1993)
Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και για τις στενά συνδεόμενες με αυτές τις πράξεις, παροχές υπηρεσιών. Η συνολική αξία της χορηγούμενης απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου.
Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι για να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλαγής η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει, να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση μαζί με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των διασαφήσεων εξαγωγής και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου. Για την χρονική αυτή περίοδο το όριο απαλλαγής προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συνόλων των τριμηνιαίων πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων καθώς και από το σύνολο από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ενώ δε λαμβάνονται σε καμία περίπτωση υπόψη οι απαλλασσόμενες πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της χρήσης Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Aπαλλαγής από τους πελάτες των εν λόγω επιχειρήσεων.
Εξάλλου με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1075/1995 και την ΑΥΟ ΠΟΛ.1155/1995 συμπληρώθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 και ορίστηκαν οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης (άρθρο 3). Επιπλέον ορίζεται ότι στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών αυτών ο αγοραστής εξαγωγέας υποχρεούται με τη λήξη των προθεσμιών να καταβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ τον αναλογούντα ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση διότι διαφορετικά επιβάλλονται οι από το νόμο οριζόμενες κυρώσεις.

2. Επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1073/2004 (ΦΕΚ 1164/Β΄/30.7.2004)
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω απόφασης προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, το οποίο προκύπτει λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι υποχρεώσεις των ΔΟΥ για διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου κατά περίπτωση ενώ προσδιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των εν λόγω ελεγκτικών διαδικασιών και την επιστροφή του ΦΠΑ. Εξάλλου, με το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης προσδιορίζεται το όριο του επιστρεφόμενου φόρου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε εάν φορολογούνταν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εκροές.

3. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:
- χορήγηση από κάποιες ΔΟΥ ορίου απαλλαγής σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 μεγαλύτερου από το δικαιούμενο,
- ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν εντός των οριζόμενων προθεσμιών οι εξαγωγές και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που αντιστοιχούσαν σε απαλλασσόμενες αγορές με τη χρήση ΕΔΔΑ και ότι δεν υπεβλήθησαν οι οριζόμενες στο άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1075/1995 έκτακτες δηλώσεις για απόδοση του οφειλόμενου φόρου,
- ότι χορηγήθηκαν επιστροφές ΦΠΑ μεγαλύτερες των δικαιούμενων,
εφιστούμε την προσοχή στις ΔΟΥ για την τήρηση των προβλεπόμενων στις εν λόγω αποφάσεις και ειδικότερα των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών κατά την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 για την απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, καθώς και της ΑΥΟO ΠΟΛ.1073/2004 για την πραγματοποίηση επιστροφών ΦΠΑ, προκειμένου να εκλείψουν τα παραπάνω φαινόμενα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Ν. Ανδριανόπουλος