ΠΟΛ.1022/1.2.2008

Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου – Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. β’ και γ’ (υποπερ. γα’, γδ’, γστ’, γη’ και γθ’) και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1882 – ΦΕΚ 84/Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ 94/Β’) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), με την οποία ορίζεται το περιεχόμενο των αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, καθώς και τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β’), με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης.
4. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Το γεγονός ότι από τη λήψη των μέτρων της ηλεκτρονικής αναλυτικής υποβολής δεδομένων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πωλούμενων ποσοτήτων πετρελαίου, η πάταξη του λαθρεμπορίου, η περιστολή της φοροδιαφυγής, η διευκόλυνση διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων των συναλλαγών αυτών και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου και των καταναλωτών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εντάσσονται στην Α’ κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και εφεξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές πρατηρίου υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου.
Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της Β’, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 6 του άρθρου 4 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).
2. Οι επιτηδευματίες αυτοί, κατά περίπτωση, μέχρι τις 14.2.2008 εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τον τρόπο που ορίζεται από την ΑΥΟΟ 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 για τις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης και από την ΑΥΟΟ 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 για τις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ ή την απαλλαγή από την τήρησή τους. Από τις 15.2.2008 και εφεξής, υποχρεούνται για τη λιανική πώληση του πετρελαίου κίνησης να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορολογικό μηχανισμό του Ν.1809/1988, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν ή την απαλλαγή από την τήρησή τους. Οι αποδείξεις αυτές, που εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), καθώς και του Ν.1809/1988 όταν χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.), αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τμήμα), η συνολική ημερήσια αξία του οποίου εμφανίζεται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ