Ερώτηση

322ΑΑ. Καλημέρα σας, Θα ήθελα την βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα: Πως γίνεται η καταχώρηση ( έσοδα - έξοδα ) σε σνακ μπαρ που τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία; Δηλαδή,οι αγορές που πραγματοποιεί π.χ. αναψυκτικά, ποτά είναι αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων; Τυρί, σαλάμι, υλικά για παρασκευή κρέπας (όπως αλεύρι) και ότι άλλο χρησιμοποιεί για την παρασκευή νέου προϊόντος είναι αγορές πρώτων υλών και πώληση προϊόντων; Τα σφολιατοειδή, όπου αγοράζει άψητα και πουλάει ψημένα;  Ο καφές, ζάχαρη, καλαμάκια; Οι χαρτοπετσέτες ή οι ξηροί καρποί που προσφέρονται δωρεάν θεωρούνται δαπάνες; Θα με βοηθούσατε πολύ με την απάντησή σας,ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

(Αυτή η ερώτηση είναι ακριβώς ίδια με την 361ΑΑ)

Απάντηση

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ άρθρο 4 παρ. 17,18  ορίζεται επακριβώς πως ακριβώς τηρείται το βιβλίο εσόδων εξόδων.

......“17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..
18. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων -εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου........

Η δική σας η περίπτωση ήταν λυμένη από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), μιας και  δινόταν ο ορισμός για τη διάκριση των επιτηδευματιών, για το είδος, και για την έννοια της χονδρικής και λιανικής πώλησης. Οι νέες διατάξεις που καθιερώθηκαν με το Ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ), δεν προβλέπουν τους παραπάνω διαχωρισμούς.
Έτσι, με τις παλιότερες διατάξεις (που δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του νέου νόμου) και όσα διευκρινίστηκαν με το 1095418/636/214-11-07 έγγραφο της Διεύθυνσής ΚΒΣ, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να μεταπωληθούν αυτούσια (εμπορεύματα), καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων (α' ύλες κλπ) πρέπει να καταχωρούνται σε διακεκριμένες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Με βάση τα παραπάνω και το ερωτημά σας, οι αγορές ποτών και αναψυκτικών θεωρούνταν αγορές εμπορευμάτων, ενώ τα υπόλοιπα είδη που μας περιγράφεται (ζαμπόν, τυριά, καφές κτλ)  είναι αγορές πρώτων υλών και πώληση προϊόντων. Όσον αφορά τα χαρτικά επειδή δεν μας διευκρινίζετε τι ακριβώς αφορούν, μπορεί να αποτέλουν τόσο γενικά έξοδα όσο και υλικά συσκευασίας.
Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο 1032849/158/30.4.2009, ισχύει ότι σε περίπτωση που κατά την αγορά των αγαθών δεν είναι γνωστό ποια από αυτά θα μεταπωληθούν και ποια θα  χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, αυτά πρέπει να καταχωρούνται στο σύνολό τους είτε ως αγορές εμπορευμάτων είτε ως αγορές αγαθών (α', β' υλών και υλικών συσκευασίας) για παραγωγή προϊόντων, ανάλογα με τον κύριο προορισμό τους. Στη συνέχεια, όταν ορισμένα από τα αγαθά αυτά, τα οποία έστω ότι έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως αγορές εμπορευμάτων, χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, τότε πρέπει να εκδίδεται άμεσα γι' αυτά λογιστικό σημείωμα, το οποίο θα καταχωρείται αφενός στη στήλη των αγαθών για παραγωγή προϊόντων και αφετέρου αφαιρετικά από τη στήλη των αγορών εμπορευμάτων.

Περαιτέρω ανάλυση μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σελ. 118 – 122. Α'ΕΚΔΟΣΗ.

Η ομάδα της AST BOOKS.