ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4079

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,4046/2012,4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

ΦΕΚ 180/Β/20-9-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγό-ντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α' 119)

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/ 2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ».

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ν. 2198/ 1994 (Α' 43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.»

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμε-νες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/ 2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/ 2007.»

2. α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου

6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο διάστημα των επόμενων τριών έως πέντε ετών».

β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής:

«8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειάς του πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προ-βλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.»

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 μετά τις λέξεις «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.».

β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α' 106).»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 καταργείται.

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/

2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3601/2007».

β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2012.

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/ 2010, παράγραφο που προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο άρθρο 16 του ν. 3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α' 40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής:

«Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α' 178) και του ν. 3556/2007 (Α' 91)

1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

«17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α' 93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία».

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ,

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ»

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 30 Απριλίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνή-σεως (τεύχος Α') που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/ 2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπει-γόντων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των νόμων 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012 και ειδικότερα:

α) να ρυθμιστεί το θέμα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν.4075/2012, β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης των ομολόγων, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012, γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, δ) να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό της επιχορήγησης την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτε-λούν δρομολόγια άγονων γραμμών με τα χρέη τους σε αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών,

ε) να ρυθμιστεί το θέμα της απαλλαγής έως τις 31.10.2012 των δήμων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους, στ) να ρυθμιστεί το θέμα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνο-νται ατομικά για τα χρέη των νομικών προσώπων, όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής, ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότη-σής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012

1. α. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α' 218), τα οποία έχουν προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α' 89), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.ΕΤ.Η.Δ.Ε. μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 μπορεί να αποδοθούν, από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, έως τις 30 Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως τις 12 Απριλίου 2012 και 12 Μαΐου 2012, αντίστοιχα.»

β. Αν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης τα εισπραχθέντα ποσά που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/

2011 έχουν ήδη αποδοθεί από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, τα ποσά αυτά δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται, επιστρέφονται δε μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης με την έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκαν τα παραπάνω ποσά, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (Α' 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε να ισχύει η ως άνω παράγραφος, εδάφιο ως εξής:

«Ως χρόνος απόκτησης των ομολόγων για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει από τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής των ομολόγων.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης ια' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α' 316), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την περίπτωση α' της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/

2012 (Α' 85), μετά τη λέξη «αποδίδεται» τίθενται οι λέξεις «από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής».

4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των δικαιούχων για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές αυτών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι ποσοστού 70% αυτών, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια άγονων γραμμών και κατά προτεραιότητα η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους.

Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής της επιχορήγησης ορίζει ρητά ότι η επιχορήγηση αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας Πράξης και προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω ποσοστού.

Η παρούσα διάταξη, με εξαίρεση το ανεκχώρητο, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκ-δοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και δεν έχουν εξοφληθεί με την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής πράξης του διατάκτη της πληρωμής.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

5. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α' 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους. Έως την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.

Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

6. α. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (Α' 97), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο

1 του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (Α' 40), προστίθεται η εξής πρόταση: «καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευ-θύνονται ατομικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 (Α' 119), άρθρου που έχει προστεθεί με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, τίθενται εισαγωγικά μετά τις λέξεις «έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.» Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 και 23 του άρθρου 9 του ν.4051/2012, ανα-ριθμούνται αντίστοιχα σε 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.

γ. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, όπως η παράγραφος αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση β', προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την αληθή έννοια των προηγούμενων εδαφίων η υποχρέωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ή γεγεννημένες υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ που δεν έχουν εκπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

Άρθρο Δεύτερο

Συμπλήρωση άρθρου 6 του ν. 3864/2010

1. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου

2 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α' 94), προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Το Ταμείο ενόψει της συμμετοχής του, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σε μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μέρος της εισφοράς αυτής και μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προ-βλέπεται στην παράγραφο 3 και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της παραγράφου 4, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, εφόσον: α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, β. το αίτημα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δε ως άνω επιχειρησιακό σχέδιο έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο, γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκειμένου: αα)το πιστωτικό ίδρυμα να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ββ) το πιστωτικό ίδρυμα να διατηρεί πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γγ) να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και δ. το πιστωτικό ίδρυμα έχει συνάψει με το Ταμείο και το ΕΤΧΣ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο, σύμβαση προεγγραφής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η προκαταβαλλόμενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής του Ταμείου στην ως άνω αύξηση και αποδε-σμεύεται με την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920. Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούμενους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσμευμένος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον οποίο τηρεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ως φορέας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήματος, υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα του πιστωτικού ιδρύματος. Έως την αποδέσμευση της ως άνω εισφοράς για την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, η εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς εξασφαλίζοντας το δικαίωμα επαναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς ή και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αν η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος είναι μικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγματοποιηθεί, το Ταμείο έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, με επιτόκιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου.

Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και συσταθεί μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Λ' 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόμενη εισφορά του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αποτελούν περιουσία του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.

Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδί-δεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής μεταξύ του Ταμείου, του πιστωτικού ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για τη συμμετοχή του Ταμείου σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα επαναγοράς ή παρόμοια δικαιώματα για τις αξίες που εισφέρονται από το Ταμείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4060/2012 (Λ' 65), και γγ) κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, παραγράφου που έχει προστεθεί με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα ίδια δικαιώματα έχει το Ταμείο εάν προκαταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 10 που έχει προστεθεί με την παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω θέματα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.»

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥ-ΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ».

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 29 Μαΐου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και των θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1.α. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 (Α' 91) για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύ-ναται, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως τριών (3) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων ή να χορηγείται απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση.

β. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α' 91) για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύνα-ται, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως έξι (6) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τυχόν χορηγούμενη παράταση ισχύει και για τη δημοσίευση των ενοποιημένων λογαριασμών των ανωτέρω νομικών προσώπων.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων, δύνανται να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της παράτασης αυτής κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37). Η ημερομηνία δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων των θυγατρικών εταιριών των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως.

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων της παραγράφου

1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α' 151) εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήξη της παράτασης αυτής. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οι θυγατρικές εταιρείες των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

4. Τυχόν αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου

2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» της 19ης Απριλίου 2012 (Α' 94), διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΣΙ-ΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤ-ΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ».

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

1.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις «χρηματοπιστωτικά μέσα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «χρηματοοικονομικά μέσα» και οι λέξεις «που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

7 του ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις «μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα».

2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καταργείται.

β. Στην υποπαράγραφο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 29 Μαΐου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 127 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις «τριών (3) μηνών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τεσσάρων (4) μηνών».

3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3756/2009 (Α' 53) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την επαναγορά προνομιούχων ιδίων μετοχών που έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιμες, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/ 1920, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 17β του ίδιου ως άνω νόμου (κ.ν. 2190/1920).»

β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Α. Καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012

1. Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, που υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α' 151), καθώς και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), για το οικονομικό έτος 2012 που βεβαιώνονται και αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ίδιου οικονομικού έτους και όταν το ποσό της βεβαιωθείσας οφειλής που προκύπτει με βάση την αρχική εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, καταβάλλεται ως εξής: α) σε επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Ιούλιο του 2012· β) σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Αύγουστο του 2012· γ) σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται το Σεπτέμβριο του 2012.

δ) σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο του 2012.

ε) σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 2013 και η δεύτερη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2013 για τις δημόσιες υπηρεσίες, όταν ο φόρος βεβαιώνεται το Νοέμβριο του 2012.

στ) οφειλές μικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου από τη βεβαίωσή τους μήνα.

ζ) σε επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έληξε την 29η Ιουνίου 2012 και για το ποσό των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί μέρος αυτού·

η) σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έληξε την 31η Ιουλίου 2012 και για το ποσό των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί μέρος αυτού.

Οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής επιβάλλονται στις δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης για τις αναμορφούμενες δόσεις, καθώς και για τις ταυτότητες πληρωμής τους, οι πιστοποιημένοι φορολογούμενοι ενημερώνονται από το TAXISnet και οι μη πιστοποιημένοι από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος και δεν χωρεί άλλος τρόπος ειδοποίησης.

Στα αποστελλόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αναγράφονται οι δόσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή της με έκπτωση 1,5% ή την πληρωμή σε τρεις (3) ή δύο (2) ή μία (1) δόση ανάλογα με το μήνα βεβαίωσης της οφειλής.

2. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου Α' ισχύουν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή των Ελλήνων.

Β. Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 67Β του ν. 2238/1994 (Α'151), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method), γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method),

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.

2. Τα προσδιοριζόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Εφόσον τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν εξαχθεί με την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών της παραγράφου 1, και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.»

2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α' 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:

«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.»

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντε-λούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Γ. Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων 3864/2010, 3986/2011 και 3959/2011

1.α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α' 119), που προστέθηκε με την υποπα-ράγραφο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') και κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«και από την υποχρέωση καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93).»

β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1%ο), υπολογιζόμενο επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.»

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α' 152) οι λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι πενταμελές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι εξαμελές».

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Απαγόρευση διορισμού συζύγου ή συγγενούς α' ή β' βαθμού μέλους της Κυβέρνησης η υφυπουργού. Κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) αντικαθίσταται ως εξής:

«Διορισμός δεν μπορεί επίσης να γίνει σε οποιαδή-ποτε από τις πιο πάνω θέσεις, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για το διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συγγενής α' ή β' βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.»

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η ύπαρξη των προσόντων και η ανυπαρξία κωλύματος διορισμού ή απαγόρευσης διορισμού της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισμό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.»

2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.), που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3429/2005 (Α' 314), στην οποία μεταφέρθηκαν και οι συναφείς υπηρεσίες που συγκροτούσαν τον ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων - Ε.Γ.Α.Α. του ίδιου Υπουργείου, με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1006639 ΕΞ2012/12.1.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β' 19), καθώς και η θέση του Ειδικού Γραμματέα, που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, καταργούνται.

β. Οι αρμοδιότητες της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. μεταφέρονται και ασκούνται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής: αα) από τη Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες που καθορίζονται ή εξειδικεύονται στις διατάξεις:

- των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 11 του ν. 3429/2005 (Α' 314), με εξαίρεση την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αυτού,

- του άρθρου 13 του ν. 3697/2008 (Α' 194),

- της παραγράφου 8α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α' 66) και

- του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 53934/3655/29.12.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 104) με εξαίρεση αυτές που μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

- της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1006639 ΕΞ2012/12.1.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

ββ) Από τη Διεύθυνση Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

γγ) Από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες:

i. της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 588),

ii. της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 53934/3655/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 104), σχετικά με το συντονισμό των ενεργειών για την προώθηση, μελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόμενων από τις ΔΕΚΟ αιτημάτων για την έγκριση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ανωτέρω Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο εξέτασης των υποβαλλόμενων, από τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, αιτημάτων παροχής της σχετικής εγγύησης.

δδ) Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3429/2005.

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) υποβάλλουν απευθείας στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής τα αιτήματά τους για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Ειδικά η Επιτροπή του άρθρου

2 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579 απόφασης (Β' 588) στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ, καθίσταται εξαμελής και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που έχουν καθοριστεί βάσει ειδικών διατάξεων νόμων ή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης και δεν περιλαμβάνονται στις κατανεμόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου.

στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέ-μονται και εξειδικεύονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες της ΕΓΔΕΚΟ στα Τμήματα των Διευθύνσεων της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου.

ζ. Το προσωπικό το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΕΓΔΕΚΟ μεταφέρεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας, στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Αποσπάσεις υπαλλήλων στην ΕΓΔΕΚΟ διατηρούνται σε ισχύ μέχρι λήξεως του χρόνου απόσπασης. Οι αποσπασμένοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ως άνω Διεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ

Τροποποιήσεις του v. 3601/2007

1. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α' 178) προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:

«22. Προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές: Οι προσαυξημένες συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται προαιρετικά από το πιστωτικό ίδρυμα ή την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενό τους ως μέρος του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών αυτού. Στις εν λόγω παροχές δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένες παροχές, οι οποίες αποδίδονται στον εργαζόμενο βάσει των όρων τυχόν εταιρικού συνταξι-οδοτικού προγράμματος.»

2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 αρχίζει την 1.1.2011.

3. Τα εδάφια β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων συναλλάγματος, διακανονισμού, βασικών εμπορευμάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, και γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων θέσης και αντισυμβαλλομένου και των υπερβάσεων των ορίων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επιτρέπονται με βάση τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα κατάλληλα, με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονομική τους θέση και την ακολουθούμενη από αυτά πολιτική ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, να υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 25, καθώς και πολιτικές αξιολόγησης των δημοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την παροχή στους συμμετέχοντες στην αγορά περιεκτικής πληροφόρησης και στοιχείων αναφορικά με το προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν στους συμμετέχοντες στην αγορά επαρκή στοιχεία και πληροφόρηση αναφορικά με το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δημοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια.

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρε-ούνται να δημοσιοποιούν μόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις, δεν προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν είναι εμπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 (Β' 1729), όπως εκάστοτε ισχύει.»

5.α. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που εδρεύει στην Ελλάδα διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες προάγουν και είναι συνεπείς με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.»

β. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3601/2007 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάζεται τις συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα, οι οποίες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 κανονιστικές αποφάσεις της, προκει-μένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων ανά επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με αμοιβή ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα απασχόλησης στον οποίο δραστηριοποιούνται, και με ανάλυση του ύψους των αμοιβών σε μισθούς, πρόσθετες μεταβλητές αμοιβές, μακροπρόθεσμες επιβραβεύσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή η οποία τις δημοσιοποιεί αθροιστικά για κάθε κράτος - μέλος καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο αναφοράς.»

γ. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1.1.2011.

6. Τα εδάφια β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) των κινδύνων συναλλάγματος, διακανονισμού, βασικών εμπορευμάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, και

γ) των κινδύνων θέσης, αντισυμβαλλομένων και των υπερβάσεων των ορίων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οφείλουν να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονομική τους θέση και την ακολουθούμενη από αυτές πολιτική ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 71, να υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει των άρθρων 80 και 81, καθώς και πολιτικές αξιολόγησης των δημοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την παροχή στους συμμετέχοντες στην αγορά περιεκτικών πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με το προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν στους συμμετέ-χοντες στην αγορά επαρκή στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δημοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να δημοσιοποιούν μόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και όχι εμπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

8.α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3601/2007 τροποποιείται το εδάφιο στ' και προστίθεται εδάφιο ζ' ως εξής:

«στ) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους μέσω των καθαρών κερδών και ειδικότερα τη μη διανομή ή τον περιορισμό της διανομής κερδών και τη μεταφορά τους σε ειδικό αποθεματικό ή το σχηματισμό προβλέψεων, ζ) τον περιορισμό των μεταβλητών αποδοχών ως ποσοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώσεις όπου το ύψος αυτών δεν συνάδει με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης.»

β. Στο τέλος του άρθρου 82 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους μία επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους, που ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας. Για την αξιολόγηση αυτή λαμ-βάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των στρατηγικών και διαδικασιών αξιολόγησης και διατήρησης κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 73, β) οι εσωτερικές ρυθμίσεις, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 71, γ) το αποτέλεσμα της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τα προβλε-πόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 81.»

9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 περίπτωση α', 4, 6, 7 και 8 αρχίζει την 31.12.2011.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ