.

Ν.4093/2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο­γής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι­σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
ΦΕΚ Α'249/20.12.2012

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4336/2015, ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015

Άρθρο πρώτο
Άρθρο δεύτερο
Άρθρο τρίτο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ