ΠΟΛ. 1070 - 08/04/2013

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

 

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) και το ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23-1-2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων:

 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. (Έντυπο Ε5)

 

Πίνακας Γ' «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ. ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.»

α) Προστέθηκε ο κωδικός 580 στον οποίον αναγράφεται το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο για την αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή "Γεράνι" ή "Μεταξουργείο" για να εκπεσθεί από το φόρο που προκύπτει, το 80% αυτής και

β) ο κωδικός 581 στον οποίον αναγράφεται το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο για την αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή "Μεταξουργείο", για να εκπεσθεί από το φόρο που προκύπτει, στο σύνολο της.

 

Πίνακας Δ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»

α) Προστέθηκε οι κωδικός 098 για τα αφορολόγητα αποθεματικά ή τα κέρδη από συμμετοχή σε εταιρίες που έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της (Ε.Ε) άρθρο 11 ν. 2578/1998. (ωστόσο δεν συμπληρώνεται από τους υπόχρεους αυτής της δήλωσης) και β) ο κωδικός 099 στον οποίο αναγράφεται τα αφορολόγητα αποθεματικά για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα (άρθρ. 62. παρ. 3 ν. 3982/2011)

 

Πίνακας ΣΤ': «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Προστέθηκε ο κωδικός 798 στον οποίο αναγράφονται τα συνολικά εισοδήματα του πίνακα ΣΤ', ενώ στον κωδικό 430 αναγράφονται τα εισοδήματα του ίδιου πίνακα που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και τα οποία μεταφέρονται στον πίνακα Η' για να φορολογηθούν στο όνομα του Νομικού Προσώπου.

 

Πίνακας Ζ' «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ο.Ε.. Ε.Ε.. Ε.Π.Ε.. αλλοδαπές επιχ. κτλ.»

Προστέθηκε ο κωδικός 799 στον οποίο αναγράφονται τα συνολικά εισοδήματα του πίνακα Ζ', ενώ στον κωδικό 435 αναγράφονται τα εισοδήματα του ίδιου πίνακα που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και τα οποία μεταφέρονται στον πίνακα Η' για να φορολογηθούν στο όνομα του Νομικού Προσώπου.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών των νομικών προσώπων της παραγρ.4 άρθρ. 2 του ΚΦΕ, μετά την 1.1.2013, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτών, υποβάλλονται με τις προθεσμίες του άρθρου 64 του ΚΦΕ, χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (σχετ. ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Α.Υ.Ο.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 άρθρ. 10 του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκαν με την παραγρ. 1 άρθρ.3 του ν.4110/2013, δηλαδή χωρίς επιχειρηματική αμοιβή και με συντελεστή φορολόγησης 26% κτλ..

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέματα της συμπλήρωσης του εντύπου Ε5 καθώς και για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 καθώς και για την φορολογική αναμόρφωση, εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι παλαιότερες εγκύκλιοι μας .

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Χάρης Θεοχάρης