ΠΟΛ. 1051 - 20/03/2013

ΘΕΜΑ: Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. 173/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (ΣΤ' Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12, ανεξάρτητα αν τα έντοκα αυτά γραμμάτια αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ