ΠΟΛ. 1014 - 29/01/2013 

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων και κτιρίων τους.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, σε υποβολή δήλωσης υπεραξίας υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση, που έχει υπεραξία μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ.

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που έγινε η αναπροσαρμογή.

δ) Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.9.2012) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

στ) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.2065/1992, δεδομένου του μικρού αριθμού δηλώσεων που έχουν έως σήμερα υποβληθεί.

ζ) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992 και η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013, παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ