ΠΟΛ.1024/1.2.2008

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκείμενων σε φόρο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2008, και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -Ν.2238/1994- ΦΕΚ 151/Α’/16.9.1994).
γ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε φόρο εισοδήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ και για τον λόγο αυτόν από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε. ή Ε.Ε., των κοινοπραξιών, των αστικών εταιρειών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα Έντυπο Ε5, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.
2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε προεκτυπωμένα με μηχανογραφικά μέσα έντυπα (σχετική η απόφαση 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ1295/16.11.1995 του Υπουργού Οικονομικών).

Άρθρο 2

1. Η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α) Ένα αντίτυπο του Εντύπου «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων» (Ε2).
β) Δύο αντίτυπα του Εντύπου «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (Ε3).
γ) Τη «Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων» (Ε16), σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’).
δ) Δύο αντίτυπα της δήλωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος, για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ., ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα (μέχρι και επτά δωμάτια συνολικά) και κάμπινγκ, οι οποίες φορολογούνται με κατ’ αποκοπή ποσά φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
ε) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.
στ) Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
ζ) Την, οριζόμενη από την περ. β’ της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1040801/750/0012Α/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΥΟ), βεβαίωση του προϊσταμένου της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).
η) Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), οι οποίες προέρχονται από συγχώνευση άλλων προσωπικών εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων και κάνουν χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3296/2004, με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης,
ββ) το ύψος του κεφαλαίου τους, καθώς και τη σύνθεσή του σε είδος ή μετρητά και
γγ) τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τη συγχώνευση των οποίων προήλθαν (επωνυμία, ΑΦΜ, αντικείμενο δραστηριότητας, διεύθυνση, αρμόδια ΔΟΥ), καθώς και τα έτη λειτουργίας αυτών πριν από τον χρόνο της συγχώνευσης.
θ) Οι υπόχρεοι που πραγματοποίησαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών, καθώς και το ποσοστό με το οποίο επιχορηγήθηκαν αυτές, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποίησαν τις χρήσεις 2006 και 2005.
Για όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, στην πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης και ότι θα προσκομιστεί μετά από την έκδοσή της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
ι) Οι κοινοπραξίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), πρέπει να συνυποβάλλουν:
αα) Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών των οποίων η ανέγερση άρχισε μετά από την 1.1.2004.
ββ) Αναλυτική κατάσταση των ακαθάριστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από την πώληση καθεμιάς χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή (ημιτελή ή ολοκληρωμένη) η ανέγερση της οποίας άρχισε μετά από την 1.1.2004.
γγ) Κατάσταση προσδιορισμού:
i) του τελικού αποτελέσματος από την πώληση ημιτελούς οικοδομής της πιο πάνω περίπτωσης στις προηγούμενες χρήσεις, η ανέγερση της οποίας ολοκληρώνεται μέσα στο 2007 και
ii) του φόρου που καταβλήθηκε με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της εν λόγω οικοδομής.
δδ) Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη 2002 και 2003, με το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής, καθώς και αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από την πώληση των εν λόγω οικοδομών μέσα στη χρήση 2007.
εε) Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1.1.2002.
κ) Οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, πλην των κοινοπραξιών της πιο πάνω περίπτωσης, στους οποίους συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ, που ασχολούνται με την παράλληλη ανέγερση και πώληση νέων και παλαιών οικοδομών των οποίων οι άδειες εκδόθηκαν πριν από την 1.1.2007 και μετά από αυτή, πρέπει να συνυποβάλλουν:
αα) Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από 1.1.2007 και μετά.
ββ) Αναλυτική κατάσταση των ακαθάριστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από την πώληση καθεμιάς χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή της πιο πάνω περίπτωσης (ημιτελή ή ολοκληρωμένη).
γγ) Κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από την πώληση των πιο πάνω οικοδομών.
δδ) Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από την 1.1.2007.
λ) Οι κοινοπραξίες κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), οι οποίες κατά τη χρήση 2007 εκτελούσαν έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπογράφηκε μέχρι και την 31.12.2001, πρέπει να υποβάλουν χωριστή κατάσταση των εκτελούμενων έργων, καθώς και των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών από τα εν λόγω έργα και χωριστή κατάσταση για τα έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπογράφηκε μετά από την ημερομηνία αυτή.
μ) Οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, πλην των κοινοπραξιών της πιο πάνω περίπτωσης, οι οποίοι ασχολούνται με την παράλληλη κατασκευή παλαιών και νέων δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπογράφηκε πριν από την 1.1.2007 και μετά από αυτή, πρέπει να υποβάλουν χωριστή κατάσταση των εκτελούμενων έργων, των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών, τόσο για τα παλαιά όσο και για τα νέα έργα.
ν) Οι υπόχρεοι που μειώνουν τα καθαρά τους κέρδη λόγω απασχόλησης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006, πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
ii) φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων,
iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης απασχολούσαν τα πιο πάνω πρόσωπα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
2. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες ή κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, βεβαιώσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές αυτών, που τους αναλογούν.
3. Αν η κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, μαζί με την πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύστασή της ως τέτοιου φορέα.

Άρθρο 3

Η πιο πάνω δήλωση συνοδεύεται επίσης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Τη «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α’/23.12.2004).
β) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια των υποπερ. (ii), (iii), (iv), (vii), (xi) της περ. ε’ και των υποπερ. (vi), (vii), (viii) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, τα οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κ.λπ., καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες ορίζονται στις παρ. 16, 17, 18, 20, 21, και 22 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004.
γ) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των αναπτυξιακών N.2601/1998 (ΦΕΚ 81/A’/14.4.1998), N.1892/1990 (ΦΕΚ 101/A’/31.7.1990) ή προηγούμενων.
δ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτή, για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που ολοκληρώθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007.
ε) Κατάσταση σε δύο αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2007 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από το άρθρο 2 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’/28.1.2004) και έχει σχηματιστεί από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπόκειται στην ανάκτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3.12.2007).
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περ. ε’ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.