ΠΟΛ.1025/4.2.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, με ημερομηνία λήξης την 1.2.2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 36,
β) της περ. α’ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154/Β’) και
β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
4. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκείμενων για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, λόγω της αυξημένης ζήτησης στην υποβολή των δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 7.2.2008 την προθεσμία υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και η ημερομηνία υποβολής τους λήγει την 1.2.2008.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών μπορεί να γίνει και στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ