ΠΟΛ.1026/1.2.2008

Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (Κώδικας ΦΠΑ -Ν.2859/2000- άρθρο 45)

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του ΦΠΑ στα τελωνεία για μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Με την υπ’ αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ (πρώην άρθρο 36α του Ν.1642/1986), προβλέπεται ότι, προκειμένου υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής μεταχειρισμένων αγαθών να τύχει απαλλαγής στο τελωνείο για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από μεταπωλητή που υπάγεται στο ίδιο καθεστώς εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει στο τελωνείο:
α) βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, ο χρόνος ένταξής του και ότι εξακολουθεί να παραμένει σε αυτό το καθεστώς και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρόκειται να το μεταπωλήσει εφαρμόζοντας το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού.
2. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος – μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους αυτού για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών.
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στη χώρα μας για τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος – μέλος, στην περίπτωση που ο πωλητής υπάγεται στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους για τα μεταχειρισμένα αγαθά στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή (έμπορος, ιδιώτης κ.λπ.) και το καθεστώς στο οποίο αυτός υπάγεται (κανονικό ή ειδικό του άρθρου 45).
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 (αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 314 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών μπορούν να εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους κατά την πώληση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι έχουν προμηθευτεί τα αγαθά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην ίδια παρ. 2, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και άλλοι μεταπωλητές του καθεστώτος αυτού, εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος – μέλος.
4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του ίδιου ως άνω άρθρου (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 319 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), για κάθε παράδοση που διέπεται από το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους ο υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος αποκτά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος σε κάθε μεμονωμένη παράδοση, σε οποιονδήποτε χρόνο και όχι αναγκαστικά κατά τον χρόνο αγοράς του μεταχειρισμένου αγαθού. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι αποκτήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος – μέλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, οφείλεται ΦΠΑ στο τελωνείο και η περαιτέρω μεταπώληση γίνεται, σε κάθε περίπτωση, με το κανονικό καθεστώς.
5. Σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις ανωτέρω παρ. 2, 3 και 4, προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 1 της παρούσας και ως εκ τούτου οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές, κατά το στάδιο του τελωνισμού, δεν πρέπει να απαιτούν τα δικαιολογητικά αυτά.
6. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, για τη χορήγηση ή μη απαλλαγής για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη, τα τελωνεία θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή, να εξακριβώνουν αν η πώληση των αυτοκινήτων αυτών έγινε υπό το καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ελέγχουν την αναγραφή των σχετικών ενδείξεων επί των τιμολογίων πώλησης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις υπ’ αριθ. 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 εγκυκλίους μας και, σε περίπτωση υποψίας φοροδιαφυγής, να ενεργοποιούν τη διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής με τα λοιπά κράτη – μέλη, βάσει του Κανονισμού 1798/2003 (14η Διεύθυνση ΦΠΑ – Τμήμα Δ’).
7. Τέλος, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/10.4.1995, οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή αντικειμένων γενικά έχουν μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο, του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών, μεταβολών – μετάταξης κ.λπ.
Η ΔΟΥ του κάθε μεταπωλητή είναι η αρμόδια ώστε να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται με το άρθρο 36 και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά την περαιτέρω μεταπώληση με το ειδικό καθεστώς.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ